Mobilita študenta - štúdium / student mobility for study (SMS)

Vysielanie študentov do zahraničia

Mobilita študentov a pracovníkov, ako jeden z najefektívnejších nástrojov internacionalizácie, patrí k základným prioritám v dlhodobom pláne rozvoja UK. Z hľadiska kvantity má mobilita študentov v rámci programu Erasmus+ najširšie zastúpenie a je otvorená pre študentov denného a externého štúdia.

Základné pravidlá

Všeobecné podmienky

Pred pobytom

Počas pobytu

Po návrate

Najčastejšie otázky

Prijímanie študentov zo zahraničia

PRED POBYTOM zahraničný študent zasiela na UK on-line a riadnou poštou:

Následne prijímajúca fakulta UK zašle na OMV RUK na podpis inštitucionálneho koordinátora:

 • schválený Learning Agreement
 • Confirmation of Acceptance as ErasmusPlus Student

Potvrdenie o akceptácii zahraničného študenta na pobyt zasiela zahraničnej univerzite fakulta, spolu s ďalšími organizačnými pokynmi týkajúcimi sa pobytu.

POČAS POBYTU

 • OMV organizuje:
 • Fakulta zodpovedá za:
  • vydanie ISIC karty - v zmysle Opatrenia rektora č. 1/2003 (Organizačný a prevádzkový poriadok Systému automatickej identifikácie osôb).
  • zabezpečuje výuku v zmysle LA
 • Erasmus Student Network (ESN)
  • pomáha pri vybavovaní formalít spojených s pobytom (cudzinecká polícia a pod.)
  • organizuje exkurzie a kultúrne podujatia
  • poskytuje pick-up servis, buddy service

PRED UKONČENÍM POBYTU 

 • fakultný koordinátor vyžiada dotazník o pobyte
 • fakultný koordinátor vydá Learning Agreement-3.časť

Podrobnejšie informácie o bilaterálnych dohodách a mobilitách poskytnú fakultní koordinátori.