Mobilita študenta - štúdium / student mobility for study (SMS)

Všeobecná charakteristika

Študent môže v rámci programu Erasmus+ absolvovať pobyt v zahraničí, a to v trvaní minimálne 3 mesiace, avšak maximálne 12 mesiacov za každý stupeň štúdia (bakalársky, magisterský, doktorandský). Pri študijných programoch, ktoré pozostávajú z jedného cyklu (napr. medicína), môže mobilita trvať 24 mesiacov. Študenti prvého cyklu (bakalársky), musia byť aspoň v druhom ročníku štúdia.

Študentská mobilita sa organizuje na základe medziinštitucionálnych dohôd o mobilite študentov a učiteľov (Inter Institutional Agreement – IIA), ktoré sa uzatvárajú na úrovni katedier. Študent sa môže uchádzať o mobilitu len na tie zahraničné univerzity, s ktorými má jeho domáca katedra uzavretú medziinštitucionálnu dohodu v čase realizácie výberového konania.

V rámci programu Erasmus+ má každá univerzita pridelený identifikačný kód, kód Univerzity Komenského je SK BRATISL02.

 

Ako sa prihlásiť na Erasmus+ štúdium

Oddelenie pre európske programy a Erasmus + vyhlási výzvu na prihlasovanie sa na študentskú mobilitu, v rámci ktorej sa študenti majú možnosť prihlásiť.

Študent sa prihlasuje cez Prihlášku na mobilitu, prihlasovanie je možné len počas obdobia, kedy je otvorená výzva. Návod na vytvorenie prihlášky v systéme Mobility online nájdete tu.

Študenti sú po prihlásení na mobilitu Erasmus+ zaradení do výberového konania, ktoré prebieha na jednotlivých fakultách. O výbere študentov rozhoduje komisia, výsledky výberového konania sú zverejnené na stránkach fakulty.

Vybraní študenti si potom, v spolupráci s fakultnými referentmi a koordinátormi, vyberú z platných interinštitucionálnych zmlúv a následne vyplnia Prihlášku na zahraničnú univerzitu (Aplication form) a Zmluvu o štúdiu (Learning Agreement for studies).

Po akceptovaní zahraničnou univerzitou dostane študent zo zahraničnej univerzity tzv. Akceptačný list (Acceptance letter), ktorý spolu s podpísaným dokumentom Learning Agreement nahrá do systému Mobility online.

Upozornenie!

Learning Agreement for studies nie je Zmluvou o poskytnutí finančnej podpory, je to 3- stranná dohoda o tom, ktoré predmety študent absolvuje na zahraničnej univerzite a ktoré mu budú uznané domácou fakultou. Právo na uznanie je garantované Chartou Erasmus+.

Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory študent podpisuje priamo s Univerzitou Komenského. Ďalší postup a podmienky pre uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory nájdete tu.