Študenti - štúdium (SMS)

Všeobecná charakteristika

Študent môže v rámci programu Erasmus+ absolvovať pobyt v zahraničí, a to v trvaní minimálne 2 mesiace, avšak maximálne 12 mesiacov za každý stupeň štúdia (bakalársky, magisterský, doktorandský - internej alebo externej formy). Pri študijných programoch, ktoré pozostávajú z jedného cyklu (napr. medicína), môže mobilita trvať spolu za celé štúdium najviac 24 mesiacov. Prerušenie štúdia z dôvodu mobility alebo počas mobility nie je možné a mobilita musí byť začatá aj ukončená v rámci jedného akademického roka.

Študentská mobilita sa organizuje na základe medziinštitucionálnych dohôd o mobilite študentov a učiteľov (Inter Institutional Agreement – IIA), ktoré sa medzi univerzitami uzatvárajú na úrovni katedier, fakúlt alebo univerzity. Študent sa môže uchádzať o mobilitu len na tie zahraničné univerzity, s ktorými je uzavretá medziinštitucionálna dohodu v čase realizácie výberového konania.

Informácie o výške grantu, ktorý dostanete, nájdete v časti Výška grantu.

V rámci programu Erasmus+ má každá univerzita pridelený identifikačný kód, kód Univerzity Komenského je SK BRATISL02

Ako sa prihlásiť na Erasmus+ štúdium

Oddelenie programu Erasmus + vyhlasuje každý rok výzvu na prihlasovanie sa na študentskú mobilitu. Študent sa prihlasuje cez Prihlášku na mobilitu, prihlasovanie je možné len počas obdobia, kedy je otvorená výzva. Návod na vytvorenie prihlášky v systéme Mobility online nájdete tu.

Študenti sú po prihlásení na mobilitu Erasmus+ zaradení do výberového konania, ktoré prebieha na jednotlivých fakultách. Vybraní študenti si potom, v spolupráci s fakultnými referentmi a koordinátormi, vyberú z platných medziinštitucionálnych dohôd a vyplnia Prihlášku na zahraničnú univerzitu (Aplication form) a Zmluvu o štúdiu (Learning Agreement for studies).

Po akceptovaní zahraničnou univerzitou dostane študent zo zahraničnej univerzity tzv. Akceptačný list (Acceptance letter), ktorý spolu s podpísaným dokumentom Learning Agreement nahrá do systému Mobility online. Learning Agreement (LA) for studies nie je Zmluvou o poskytnutí finančnej podpory, je to trojstranná dohoda o tom, ktoré predmety študent absolvuje na zahraničnej univerzite a ktoré mu budú uznané domácou fakultou. Právo na uznanie predmetov podľa LA je garantované Chartou Erasmus+.

Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory študent podpisuje priamo s Univerzitou Komenského. Ďalší postup a podmienky pre uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory nájdete v časti Pred pobytom.

Trvanie pobytu

Všeobecne je platný rozsah mobility minimálne 2 mesiace, maximálne 12 mesiacov. Stratégia UK je umožniť mobilitu čo najväčšiemu počtu študentov:

 • na mobilitu budú vyslaní všetci študenti, ktorí prešli výberovými konaniami a ich termín pobytu bude stanovený na dĺžku, ktorú študent potrebuje na absolvovanie prednášok aj skúškového obdobia;
 • finančne budú študenti podporení do plnej výšky mesačných grantov;
 • granty budú vyplácané v dvoch splátkach 90% pred pobytom, 10% po pobyte.

Príklad:  študent cestuje do Maďarska na obdobie zimného semestra od 01.10. do 31.03. Obdobie predstavuje 6 mesiacov, grant bude vo výške 2 820 € (6 x 470 €). Pred pobytom dostane sa svoj účet 90% z tejto sumy, po pobyte a vysporiadaní všetkých záväzkov voči UK mu bude zvyšok grantu doplatený, resp. upravený podľa reálnej dĺžky pobytu potvrdenej od zahraničnej univerzity.

Dvojsemestrálne pobyty sú schvaľované iba výnimočne, a to formou predĺženia.

PREDĹŽENIE POBYTU

Štúdium musí byť kontinuálne prepojené - študent musí požiadať o predĺženie pobytu najmenej 1 mesiac pred pôvodne stanoveným termínom ukončenia mobility. V prípade súhlasného stanoviska UK musí predĺženie dátumovo bezprostredne nadväzovať.

 • Krátkodobé predĺženie (1 týždeň až 6 týždňov): Týka sa študentov ZS aj LS, ak z objektívnych príčin (napr. termín skúšky a pod.) nemôžu v stanovenom termíne splniť všetky náležitosti vyplývajúce z LA. Študent predkladá:
  • Žiadosť o predĺženie pobytu (forma nie je určená) v písomnej podobe s vlastnoručným podpisom
  • Súhlas domácej fakulty s predĺžením
  • Doklady potvrdzujúce dôvody, pre ktoré študent žiada predĺženie (ak také sú k dispozícií).
 • Predĺženie o 1 semester: Týka sa výlučne študentov, ktorí vycestovali na mobilitu v ZS. Základnou podmienkou takéhoto predĺženia pobytu je splnenie všetkých náležitostí, vyplývajúcich z uzavretej Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na štúdium a LA za uplynulý semester. Študent predkladá:
  • Žiadosť o predĺženie pobytu v písomnej podobe s podpisom
  • Súhlas na predĺženie štúdia od domácej fakulty
  • Súhlas na predĺženie štúdia od zahraničnej univerzity
  • nový Learning Agreement na LS s novými záväzkami

Žiadosti sa predkladajú do kancelárie OPE RUK v písomnej podobe.

V prípade, že žiadosť študenta bude akceptovaná, dostane na podpis Dodatok k Zmluve o poskytnutí finančnej podpory s dohodnutými zmenami.

Študent je povinný pre vykonanie akejkoľvek zmeny v Zmluve o poskytnutí finančnej podpory (napr. zmena termínu pobytu na zahraničnej univerzite) predložiť Žiadosť o zmenu zmluvy.

Sankcie za nedodržanie počtu kreditov

Študentom, ktorí nedodržia podmienku získania min. počtu 15 kreditov v rámci programu Erasmus+ budú uložené sankcie nasledovne:

počet získaných kreditov - finančné krátenie prideleného grantu:

 • 0 – 5 kreditov 100%
 • 6 – 10 kreditov 50%
 • 11 – 14 kreditov 25%

V individuálnych prípadoch nedodržania podmienok môže inštitucionálny koordinátor rozhodnúť o rozsahu uplatnenia sankcií, na základe posúdenia zdokumentovaných príčin. Tieto pravidlá sú záväzné pre všetky fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Jazyková podpora v programe Erasmus+

Pre úspešné zvládnutie štúdia v zahraničí je podstatná jazyková pripravenosť. UK preveruje jazykovú pripravenosť uchádzačov o štúdium v rámci programu Erasmus+ na výberovom konaní, realizovanom jednotlivými fakultami.

Študenti, ktorí budú v rámci programu Erasmus+ študovať na hostiteľskej inštitúcii v jazykoch: angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, holandčina, portugalčina, poľština, čeština, švédčina, dánčina, bulharčina, fínština, chorváčtina, maďarčina, gálština, maltčina, estónčina, írska galština, litovčina, slovinčina, švédčina rumunčina alebo gréčtina sú povinní absolvovať on-line testovanie jazykových schopností pred a po ukončení mobility (online linguistic support - OLS).

Študenti sú povinní absolvovať testovanie OLS ešte pred vycestovaním na mobilitu.

Študenti, ktorí dosiahnu nižšiu úroveň ako B2 vrátane, budú mať možnosť absolvovať on-line jazykový kurz, ktorého absolvovanie je nepovinné, ale pomôže študentovi pripraviť sa na štúdium v zahraničí.

Cieľom testovania je zistiť, ako vplýva mobilita na jazykové schopnosti študenta a či sa jeho úroveň po semestrálnom pobyte zlepší. Údaje o jazykových schopnostiach študenta má iba vysielajúca inštitúcia a teda nemôžu ovplyvniť akceptovanie na hostiteľskej inštitúcii.

Výnimku v testovaní tvoria študenti, pre ktorých je jazyk štúdia materinským jazykom, a teda nie je potrebné testovať ich jazykové schopnosti.