Mobilita osôb so špeciálnymi potrebami

Erasmus+ Výzva na špeciálny grant 2018/2019

Študenti a pracovníci Univerzity Komenského v Bratislave so špeciálnymi potrebami, ktorí v akademickom roku 2018/2019 vycestujú na zahraničnú mobilitu v rámci programu Erasmus+, môžu požiadať o grant na špeciálne potreby.

Grant na špeciálne potreby je doplnkom k bežnému grantu programu Erasmus+ a je určený na kompenzáciu zvýšených nákladov súvisiacich s dôsledkami ťažkého zdravotného postihnutia a prekonávania bariér v prostredí. V závislosti od druhu a stupňa zdravotného postihnutia, dĺžky pobytu, zohľadňujúc rozsah podporných služieb zabezpečovaných hostiteľskou univerzitou bezplatne, možno žiadať o finančný príspevok napr. na:

 • cestovné náklady pre sprievodcu na spiatočnú cestu do/ z miesta pobytu, špeciálnu miestnu prepravu;
 • špeciálne ubytovanie, pokiaľ študent nebýva v študentskom domove;
 • asistentské služby;
 • tlmočnícke služby pre nepočujúcich;
 • lekársku starostlivosť, fyzioterapiu, zdravotnícke pomôcky;
 • diétne stravovanie;
 • transformáciu študijných textov do prístupnej formy;
 • a pod.

Kritériá pre žiadateľov o špeciálny grant programu Erasmus+:

 • študent/pracovník UK bol vybraný na základe výberového konania na svojej fakulte na Erasmus+ mobilitu v akademickom roku 2018/2019 (zimný a letný semester);
 • študent/pracovník má oficiálne uznané ťažké zdravotné postihnutie;
 • študent je oficiálne evidovaný v zozname študentov so špecifickými potrebami na vlastnej fakulte.

Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive a musí byť podpísaná inštitucionálnym Erasmus koordinátorom, ktorým na UK je prorektorka pre medzinárodné vzťahy. Vyplnenú prihlášku posielajú žiadatelia na e-mailovú adresu OMV RUK erasmusplusrec.uniba.sk. Vytlačenú a podpísanú prihlášku spolu s povinnými prílohami doručí žiadateľ na adresu:

     Univerzita Komenského v Bratislave

     Oddelenie medzinárodných vzťahov

     Kancelária Erasmus+

     Rektorát

     Šafárikovo námestie 6

     P. O. BOX 440

     814 99 Bratislava 1

                                           najneskôr do 23. mája 2018

Povinné prílohy k prihláške:

 • kópia preukazu ŤZP, resp. ŤZP-S;
 • akceptačný list hostiteľskej univerzity, v prípade ťažkého postihnutia;
 • prihláška musí obsahovať detailný opis špeciálnych potrieb, podrobné zdôvodnenie požiadaviek na ich financovanie a stanovenie požadovanej sumy.

Inštrukcie k vypĺňaniu prihlášky

 • žiadateľ o grant na špeciálne potreby je povinný v prihláške odpovedať na všetky otázky;
 • v prihláške uvedie výšku reálnych nákladov, ktoré bude potrebovať z dôvodu svojich špeciálnych potrieb;
 • prihláška musí obsahovať detailné zdôvodnenie špeciálnych požiadaviek a požadovanej sumy;
 • účastník mobility, ktorý získa špeciálny grant, je povinný tento grant vyúčtovať na základe reálnych nákladov. Po návrate z mobility je potrebné  predložiť na Oddelenie medzinárodných vzťahov UK akceptovateľné účtovné doklady k vyúčtovaniu špeciálneho Erasmus+ grantu (cestovný lístok/letenku sprevádzajúcej osoby spolu s palubným lístkom, faktúru za špeciálnu prepravu/ubytovanie, faktúry za podporné služby, účty za diétne stravovanie, atď.);
 • kontaktná osoba pre vypĺňanie prihlášky je PaedDr. Elena Mendelová, CSc. z Centra podpory študentov so špecifickými potrebami

Dôležité upozornenie:

V prípade, že žiadateľ je z dôvodu zdravotného postihnutia odkázaný na náročnejšie primerané úpravy a podporné služby, je potrebné k žiadosti priložiť potvrdenie, že hostiteľská inštitúcia je oboznámená s ťažkým zdravotným postihnutím a špecifickými potrebami prijímaného študenta a je pripravená zabezpečiť mu primerané úpravy a podporu počas jeho pobytu.

Bližšie informácie všeobecne o programe Erasmus+  získate u Erasmus koordinátora na svojej fakulte.

Bližšie informácie k podávaniu žiadosti o grant na špeciálne potreby možno získať u kontaktnej osoby pre Erasmus študentov so špecifickými potrebami na UK:

        PaedDr. Elena Mendelová, CSc.

        elena.mendelovarec.uniba.sk

        tel.: 02/60 295 166