Teaching and Learning Conference

Prihláste svoj kurz na cenu ENLIGHT Teaching and Learning Award 2023

Cena ENLIGHT Teaching and Learning Award 2023 sa udeľuje za inovatívne vyučovanie a bude udelená na ENLIGHT Teaching and Learning Conference v Bordeaux, ktorá sa bude konať v dňoch 11.-13. októbra 2023. Kurz nominovaný za našu univerzitu získa prémiu 500 eur a prví traja nominovaní či nominované budú mať uhradenú účasť na konferencii v Bordeaux.

Kurz, ktorý získa ENLIGHT Teaching and Learning Award 2023 (jednu z cien projektu ENLIGHT za vyučovanie), má preukázať že:

1. rozvíja u študentov a študentiek spôsobilosti, ktoré ich maximálne rozvíjajú. Tzv. ENLIGHT spôsobilosti sú zosumarizované tu;

2. podporuje reflexiu u študentov a študentiek a ich vyučujúcich

3. inovatívnym spôsobom angažuje študentov a študentky

4. môže byť replikovaný na iných členských univerzitách konzorcia ENLIGHT

Čo má obsahovať prihláška kurzu

Prihláška sa podáva v anglickom jazyku a má obsahovať dve hlavné súčasti:

1. Sprievodný list s nasledujúcimi informáciami (1 strana)

• názov kurzu, na ktorej fakulte sa vyučuje, pre koho je kurz určený;
• stručný sumár informácií o kurze (200 slov), vrátane očakávaných výstupov kurzu a pedagogických metódach využívaných na kurze;
• stručný profil vyučujúcej, vyučujúceho alebo vyučujúcich kurzu. Ak ide o kurz vyučovaný tímom pedagógov, prosíme, jasne uveďte, kto je vedúca alebo vedúci kurzu.

2. Portfólio (2-4 strany)

Detailné informácie, vrátane dôkazov či dát (evidence), ako kurz napĺňa vyššie uvedené kritériá. Je potrebné preukázať, že kurz sa vyučuje už niekoľko rokov a má pozitívne dopady na študentov z hľadiska naplnenia výsledkov vzdelávania. Tieto dáta môžu zahŕňať výstupy zo študentskej ankety (prezentované napríklad vo forme tabuľky či grafu), komentárov, ako vyučujúca/vyučujúci využíva poznatky zo študentskej ankety na kontinuálne zlepšovanie kurzu, zhrnutie pozorovaní kolegov, ktorí zrealizovali hospitácie na danom kurze, príklady vynikajúcich prác, ktoré študenti napísali alebo zhotovili ako výsledok štúdia na kurze, spätnú väzbu od študentov získanú inak ako zo študentskej ankety a podobne. V portfóliu môžete tiež opísať, ako ste v priebehu rokov inovovali kurz v snahe pomôcť študentom dosiahnuť očakávané výsledky a nadobudnúť prenositeľné zručnosti.

Príklady kurzov, ktoré boli nominované na ENLIGHT Teaching and Learning Award v roku 2021 a 2022 nájdete na webe: https://enlight-eu.org/for-educators/teaching-and-learning-conference.

Termín a spôsob podávania nominácií

Nominácie kurzov je možné podať emailom do 15. júna 2023 na adresu kateryna.yakovenkouniba.sk. Ak máte nejaké otázky ohľadne podania nominácie, prosím, kontaktujte Katerynu Yakovenko: kateryna.yakovenkouniba.sk. 

Kurz, ktorý bude nominovaný na cenu ENLIGHT za Univerzitu Komenského, vyberie odborná porota.

Pridajte sa k nám na ENLIGHT Teaching and Learning Conference

Univerzita Komenského v Bratislave otvára výzvu pre učiteľov na 3. konferenciu ENLIGHT Teaching and Learning, ktorá sa uskutoční na Univerzite v Bordeaux v dňoch 11. až 13. októbra 2023. Ústrednou témou bude podpora budúcich študentov. Pozývame učiteľov a doktorandov z deviatich univerzít ENLIGHT, aby sa prihlásili so svojimi pedagogickými nápadmi a skúsenosťami, zapojili sa do diskusií a prispeli k formovaniu ducha komunity ENLIGHT. Predpokladáme, že podujatia sa zúčastni 200 účastníkov zo všetkých partnerských krajín.

Máte záujem prednášať na konferencii alebo sa jej zúčastniť? Výzvu na predkladanie návrhov nájdete TU. Svoje návrhy prosím pošlite do 25.05.2023 na emailové adresy: sara.smidovauniba.sk a enlightuniba.sk

Pre viac informácií o konferencií navštívte: https://enlight-eu.org/for-educators/teaching-and-learning-conference/734-enlight-teaching-and-learning-conference-2023-university-of-bordeaux