Teaching and Learning Conference

Prihláste svoj kurz na cenu ENLIGHT Teaching and Learning Award 2024

Prihláste svoj kurz na ENLIGHT Teaching and Learning Award 2024 a staňte sa súčasťou jedinečnej konferencie o vzdelávaní.

Cenu ENLIGHT Teaching and Learning Award 2024 udeľuje univerzitná aliancia ENLIGHT za inovatívne vyučovanie. Slávnostné odovzdávanie prebehne počas ENLIGHT Teaching and Learning Conference v Tartu (Estónsko), ktorá sa bude konať v dňoch 7.-9. októbra 2024. Témou konferencie, ktorá je už štvrtá v poradí, sú Inovácie a kreativita vo vysokoškolskom vzdelávaní.

Kurz nominovaný za Univerzitu Komenského získa finančnú odmenu. Výška finančnej odmeny závisí od veľkosti tímu. Pokiaľ tím pozostáva z jedného člena, tím získa odmenu vo výške 500€, tím pozostávajúci z dvoch členov, získa odmenu vo výške 600€ a tím pozostávajúci z 3 a viac členov získa odmenu vo výške 750€. Prvým trom laureátom za UK uhradí oddelenie pre univerzitnú alianciu ENLIGHT na UK účasť na konferencii v Tartu.

Kurz nominovaný na ENLIGHT Teaching and Learning Award 2024, musí preukázať, že:

1. rozvíja u študentov a študentiek ENLIGHT zručnosti, zamerané na inovácie a kreativitu

2. podporuje reflexiu u študentov a študentiek a ich vyučujúcich,

3. inovatívnym spôsobom angažuje študentstvo,

4. môže byť replikovaný na iných členských univerzitách aliancie ENLIGHT.

Prihláška kurzu na Teaching and Learning Award

Prihláška sa podáva v anglickom jazyku a má obsahovať dve hlavné súčasti:

1. Sprievodný list s nasledujúcimi informáciami (1 strana)

• názov kurzu, na ktorej fakulte sa vyučuje, pre koho je kurz určený;
• stručný sumár informácií o kurze (200 slov), vrátane očakávaných výsledkov vzdelávania a pedagogických metód využívaných na kurze;
• stručný profil vyučujúcej, vyučujúceho alebo vyučujúcich kurzu. Ak ide o kurz vedený tímom pedagógov, prosíme, jasne uveďte, kto je vedúca alebo vedúci kurzu.

2. Portfólio (2-4 strany)

Detailné informácie, vrátane dôkazov či dát (evidence), ako kurz napĺňa vyššie uvedené kritériá. Je potrebné preukázať, že kurz sa vyučuje už niekoľko rokov a má pozitívne dopady na študentstvo z hľadiska naplnenia výsledkov vzdelávania. Tieto dáta môžu zahŕňať výstupy zo študentskej ankety (prezentované napríklad vo forme tabuľky či grafu); komentáre, ako vyučujúca/vyučujúci využíva poznatky zo študentskej ankety na kontinuálne zlepšovanie kurzu; zhrnutie pozorovaní kolegov, ktorí zrealizovali hospitácie na danom kurze; príklady vynikajúcich prác, ktoré študenti a študentky napísali alebo zhotovili ako výsledok štúdia na kurze; spätnú väzbu od študentstva získanú inak ako zo študentskej ankety a podobne. V portfóliu môžete tiež opísať, ako ste v priebehu rokov inovovali kurz v snahe pomôcť študentstvu dosiahnuť očakávané výsledky a nadobudnúť prenositeľné zručnosti.

Detailné inštrukcie k podaniu prihlášky nájdete TU.

Príklady kurzov, ktoré boli nominované na ENLIGHT Teaching and Learning Award v roku 2021, 2022 a 2023 nájdete na webe: https://enlight-eu.org/for-educators/teaching-and-learning-conference.

Termín a spôsob podávania nominácií

Nominácie kurzov je možné podať emailom do 21. júna 2024 na adresu gabriela.pleschovauniba.sk

Kontaktná osoba na UK: Mgr. Gabriela Pleschová, PhD., MSc., gabriela.pleschovauniba.sk 

Kurz, ktorý bude nominovaný na cenu ENLIGHT za Univerzitu Komenského v Bratislave, vyberie odborná porota.