Online kurzy a podujatia

ENLIGHT online prednášky

ENLIGHT prednášky prinášajú priestor na online diskusiu medzi odborníkmi z aliancie ENLIGHT a širokou verejnosťou. 

Prednášky sú zamerané na 5 hlavných oblastí záujmu:

• zdravie a pohoda,

• digitálna revolúcia a vplyv digitalizácie,

• klimatická zmena,

• energetika a obehové hospodárstvo,

• rovnosť. 

Všetky online prednášky nájdete na ENLIGHT youtube kanáli. 

ENLIVE (Prihlasovanie ukončené)

ENLIGHT Network Language and Intercultural Virtual Exchange

Kurz ENLIVE poskytne študentom možnosť rozvíjať zručnosti v oblasti medzinárodnej komunikácie a spolupráce.

Obsah kurzu

Študenti budú pracovať v medzinárodných tímoch (vo dvojiciach, trojiciach). Každý tím si vyberie jednu tému, ktorú preskúma a navrhne kampaň pre sociálne siete.

Témy kampaní: klimatická zmena a občiansky aktivizmus, udržateľnosť a obehové hospodárstvo, spoločenské zaradenie znevýhodnených osôb, rôznorodosť na sociálnych sieťach, vplyv sociálnych sietí na ľudské zdravie a vzdelávanie o rodovej rovnosti.

Študenti sa budú stretávať v malých skupinách počas 6 týždňov po 2 hodiny cez ZOOM. Cieľom online stretnutí je interkultúrny dialóg medzi študentmi.

Kampane študentov budú zverejnené na Instagrame Espace Langues.

Výstupy kurzu

Po absolvovaní kurzu budú študenti schopní:

• diskutovať o aktuálnych spoločenských otázkach v angličtine,

• akceptovať iné kultúry,

• navrhnúť a zrealizovať mikro kampaň na sociálnych sieťach.

Hodnotenie

100% priebežné hodnotenie

Prednášajúci

Laüra Hoskins, odborníci z jazykového centra na Univerzite v Bordeaux

Praktické informácie

Oblasť záujmu: občianska angažovanosť
Hosťujúca inštitúcia: Univerzita v Bordeaux, Univerzita v Göttingene
Formát: online mobilita
Termín: 7.11.2022 -16.12.2022
Kto sa môže prihlásiť: študenti zo všetkých odborov
Kritériá výberu: záujemcovia kontaktujú najneskôr do 24.10.2022 e-mailom pani Mgr. Anetu Vlági, PhD.aneta.vilagiuniba.sk (do kópie poprosíme pridať enlightuniba.sk).
Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2
Uzávierka prihlášok: 24.10.2022
Financovanie: bezplatná online mobilita

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/36-enlive#about-the-course

For information in English visit: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/36-enlive#about-the-course

Implementing virtual exchange at the University of Göttingen: Scenarios around Academic Writing in intercultural teams (Prihlasovanie ukončené)

Akademické písanie v medzinárodných tímoch

Cieľom tohto online kurzu je zlepšiť znalosť a schopnosť študentov písať akademické texty a spolupracovať v medzinárodnom tíme. Študenti z najmenej troch univerzít (Tartu, Gent, Göttingen) a z rôznych študijných programov budú spolupracovať v medzinárodných tímoch a riešiť výzvy, ktoré pre nich pripravia na Univerzite v Göttingene. Na základe prečítaných textov študentské tímy navrhnú riešenie zadanej problematiky. Každý člen vnesie do tímu svoj pohľad na daný problém, čím vznikne priestor pre interdisciplinárnu diskusiu.

Obsah kurzu

Akademické písanie, interkultúrne vzdelávanie, spoločné písanie v rámci tímu

Skupinová práca sa začne úvodným online stretnutím, na ktorom sa účastníci navzájom zoznámia a spoznajú kultúry ostatných študentov. Neskôr vytvoria skupiny, budú sa zapájať do tímových cvičení a dozvedia sa viac o pravidlách, ktoré musia dodržiavať a o výzvach, ktorým budú čeliť v rámci medzinárodného tímu, získajú konštruktívnu spätnú väzbu a poznatky o akademickom písaní. Na konci kurzu sa uskutoční záverečné online stretnutie, na ktorom účastníci odprezentujú výsledky svojej práce a budú reflektovať svoju spoluprácu v medzinárodnom tíme.

Výstupy kurzu

Po absolvovaní kurzu budú účastníci schopní:
• používať vedecký jazyk v akademických textoch
• implementovať vedecké formulácie do vlastných akademických textov
• analyzovať vlastný štýl akademického písania
• písať a spolupracovať v medzinárodných tímoch
• kriticky uvažovať o piatich hlavných oblastiach projektu ENLIGHT (zdravie a pohoda, digitálna revolúcia a vplyv digitalizácie, klimatická zmena, energetika a obehové hospodárstvo, rovnosť)

Hodnotenie

Študenti získajú hodnotenie na základe záverečnej prezentácie. Účasť na všetkých seminároch a tímových stretnutiach je povinná. Od študentov sa vyžaduje aj aktívna účasť na seminároch.

Vyučujúci

Dr. Djuddah A.J. Leijen, PhD., Associate Professor of English, College of Foreign Languages and Culture (Head of the Centre for Academic Writing and Communication, University of Tartu, Estonia)

Dr. Sarah Haas, PhD., (UGent Writing Mentors, Programme founder and faculty advisor, Gent University, Belgium)

Dr. Melanie Brinkschulte, PhD., (Head of the Key Competencies Area: Intercultural Interactions, Universitay of Göttingen, Germany)

Dr. Ella Grieshammer, PhD., (Head of the International Writing Lab, University of Göttingen, Germany)

Lefkothea Sinjari, M.A. (research associate and coordinator of ENLIGHT projects at the International Writing Lab, University of Göttingen, Germany)

Praktické informácie

Hosťujúca inštitúcia: Univerzita v Göttingene
Formát: online kurz
Termín: 26.10.2022-19.01.2023
Kto sa môže prihlásiť: študenti humanitných vied (bakalári, magistri, doktorandi)
Kritériá výberu: uchádzači predložia jednostranný motivačný list a životopis v anglickom jazyku ktoré zašlú do 17.10.2022 na e-mailovú adresu lefkothea.sinjariuni-goettingen.de. O výsledkoch výberového konania bude uchádzačov informovať hosťujúca univerzita.
Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2
Uzávierka prihlášok: 17.10.2022
Kredity: 4
Financovanie: bez financovania (bezplatná online mobilita)

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/84-implementing-virtual-exchange-at-the-university-of-goettingen-scenarios-around-academic-writing-in-intercultural-teams#about-the-course

For information in English visit: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/84-implementing-virtual-exchange-at-the-university-of-goettingen-scenarios-around-academic-writing-in-intercultural-teams#about-the-course

Sustainable Development, Trade and Environmental Economics (Prihlasovanie ukončené)

ilustračný obrázok - študenti diskutujú pred budovou univerzity

Udržateľný rozvoj, obchod a environmentálna ekonomika

Online seminár je zameraný na skúmanie súvislosti medzi environmentálnou ekonomikou a udržateľným rozvojom. Jedným z hlavných globálnych environmentálnych problémov je zmena klímy a na a seminári ju účastníci budú skúmať z ekonomického hľadiska.

Obsah kurzu

Kurz bude pozostávať z 3 blokov:

- Životné prostredie a rozvoj

- Životné prostredie a obchod

- Enviromentálna politika a regulácia

Program jednotlivých blokov nájdete na:

→ https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/94-sustainable-development-trade-and-environmental-economics

https://www.uni-goettingen.de/en/teaching/610340.html

Výstupy kurzu

V poslednom čase sa čoraz viac hovorí o svetových environmentálnych problémoch, napríklad o globálnom otepľovaní. Keďže väčšina z týchto problémov presahuje hranice jednotlivých štátov, účinne ich možno riešiť len prostredníctvom medzinárodnej spolupráce. Počas kurzu budú študenti a vyučujúci diskutovať o využití obchodnej politiky ako nástroja na dosiahnutie výrazného zníženia emisií CO2 a tiež o tom, či je možné prostredníctvom obchodnej politiky podporovať spoluprácu v oblasti životného prostredia. Súčasťou seminára budú aj diskusie o prebiehajúcich svetových rokovaniach, ktoré sa týkajú zmeny klímy a životného prostredia.

Hodnotenie

Esej a ústna prezentácia

Prednášajúci

Inmaculada Martínez-Zarzoso

Praktické informácie

Oblasť záujmu: klimatická zmena, energetika a obehové hospodárstvo, občianska angažovanosť
Hosťujúca inštitúcia: Univerzita v Göttingene
Formát: online
Termín: 28.10.2022 (14h-15h)           
            Prezentácie a diskusia: 2.2.2023 + 3.2.2023 (8h-17h)
Kto sa môže prihlásiť: študenti ekonómie a práva 
Kritériá výberu: záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom e-mailu (imartingwdg.de) do 6.10.2022. Vybraní budú uchádzači, ktorí sa prihlásia prví.
Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2
Uzávierka prihlášok: 27.10.2022
Kredity: 6
Financovanie: uchádzač je povinný uhradiť registračný poplatok vo výške 75€.

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/94-sustainable-development-trade-and-environmental-economics

For information in English visit: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/94-sustainable-development-trade-and-environmental-economics