Online kurzy a podujatia

Medzinárodný seminár pre absolventov

Hľadanie nového internacionalizmu

Východiská, koncepcie, myšlienky

 

Svet sa nachádza v čoraz väčšej neistote. Globálne napätie narastá, demokracia upadá,  hrozí  nebezpečná expanzia zo strany Ruska, nacionalistické vášne, následky pandémie, klimatická hrozba,  migrácia a  návrat Talibanu – toto všetko zvyšuje globálne napätie.

Cieľom trojdňového podujatia pre absolventov je preskúmať povahu internacionalizmu. Aký mal význam? Aký by mal mať význam? Čo môžeme spraviť pre to, aby sme podporili nové formy zodpovedného a spoločného globálneho vedenia, zdieľanie zdrojov, rovnocennejšiu životnú úroveň, efektívne multiterálne inštitúcie?

Súčasťou workshopu budú prednášky, panelové diskusie, pracovné skupiny a prezentácie absolventov, do ktorých sa zapoja akademici, odborníci a ľudia, ktorí pôsobia v oblasti diplomacie a medzinárodných vzťahov.

Praktické informácie

Termín: 12.-15. september 2022
Hosťujúca inštitúcia: Nadácia Adama von Trotta, Bebra-Imshausen, Nemecko
Formát: prezenčne
Kto sa môže prihlásiť: absolventi magisterského a doktorandského stupňa štúdia
Podmienky prihlásenia: ako prihláška slúži životopis (max. 2 strany), krátky motivačný list, diplom (dokumenty je potrebné zaslať v anglickom jazyku na e-mailovú adresu: trottuni-goettingen.de)
Uzávierka prihlášok: 10. máj 2022
Kontakt: trottuni-goettingen.de
Financovanie: miestne náklady budú financované organizátorom
Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2

Viac informácií

ENLIGHT prednáška „rovnosť a vzdelávanie“ (Equity & Education)

Pozývame Vás na online ENLIGHT prednášku Rovnosť a Vzdelávanie. Dozviete sa viac o význame rovnosti vo vzdelávaní v najútlejšom veku dieťaťa, v prechodnom období medzi strednou a vysokou školou a tiež o rozdielnych vyhliadkach na úspech v akademickom prostredí. Prednáška „Rovnosť a vzdelávanie“ sa koná v rámci Európskeho týždňa univerzít.

Prednáška sa bude skladať zo štyroch prezentácií od odborníkov z aliancie univerzít ENLIGHT:

„Majú pojmy rovnosť, rovnoprávnosť a inklúzia vo vzdelávaní rovnaký význam? Ako pomôcť  všetkým študentom rozvinúť ich potenciál“, Seun Adebayo, Írska národná univerzita v Galway,

„Nerovnosti v akademickej kariére od štúdia po stále miesto: Ako lepšie predchádzať problémom“, Ninon Junca a Maryna Radchuk, Univerzita v Bordeaux,

„Rovnosť v triede“, Ana Luisa López Vélez, Baskická univerzita,

Maria Refors Legge z Univerzity v Uppsale predstaví  skúsenosti zo Švédska na tému zodpovednosť školy za ochranu práv detí počas pobytu v škole.

Po prednáške bude príležitosť na networking pre odborníkov z členských univerzít ENLIGHT.

 

Praktické informácie

Termín: 11. máj 2022, 18:00 SEČ
Hosťujúca inštitúcia: ENLIGHT
Formát: online
Kto sa môže zúčastniť: všetci členovia ENLIGHT komunity a široká verejnosť
Podmienky prihlásenia: registrácia na ZOOM stretnutie na stránke Univerzity v Göttingene: (https://uni-goettingen.de/en/654488.html), živé vysielanie bude prebiehať na youtube kanále ENLIGHT (https://www.youtube.com/channel/UCAs4YULyi8ZgXsrDIGLg5Rw)

Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2
Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/index.php/university-about-us/news-events/158-news/566-enlight-lecture-equity#previous-lectures

For information in English visit: https://enlight-eu.org/index.php/university-about-us/news-events/158-news/566-enlight-lecture-equity#previous-lectures

 

 

Pozvánka: Právnická fakulta Univerzity v Tartu vás pozýva na medzinárodnú konferenciu o súkromí, ochrane údajov a nových technológiách

Právnická fakulta Univerzity v Tartu víta všetkých na medzinárodnej konferencii na tému „Ochrana súkromia, údajov a nových technológií“ v Tallinne 16. – 17. júna 2022

Konferencia bude skúmať, či a ako je dnešná koncepcia ochrany osobných údajov Európskej únie kompatibilná s vývojom nových technológií (napr. blockchain, umelá inteligencia alebo roboty) a ako zabezpečiť základné právo na ochranu osobných údajov v čoraz automatizovanejšom svete. Okrem iného sa bude diskutovať o nasledujúcich podtémach:

  • Ochrana údajov a komunikácia M2M
  • Skartovanie súhlasu strojmi
  • Ochrana údajov a technológie blockchain
  • Ochrana údajov a spracovanie prirodzeného jazyka: Prípad chatbotov
  • Ochrana údajov a behaviorálna reklama
  • Systémy ochrany údajov a biometrickej identifikácie/kategorizácie (napr. rozpoznávanie tváre)
  • Školenie systémov AI: Ako dosiahnuť súlad s GDPR?
  • GDPR a FinTech, InsurTech, MedTech, RegTech atď.
  • Právne technické aplikácie a ochrana údajov
  • Roboty pre osobnú starostlivosť a ochrana údajov

Registrácia je otvorená do 7. júna 2022. Viac informácií o programe konferencie nájdete tu.

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte na: Karin Sein, profesorka občianskeho práva (karin.seinut.ee) a Martin Ebers, docent práva informačných technológií (martin.ebersut.ee).

Pripojte sa k online kurzom a konferenciám ENLIGHT

 

WEBINÁRE ENLIGHT

Discussing diversity, inclusion and racism

Každý mesiac vás jedna z ENLIGHT univerzít pozýva na diskusiu a prednášky na tému rôznorodosti, inklúzie a rasizmu.

Séria webinárov poskytne interaktívnu platformu na diskusiu a výmenu osvedčených postupov a rozvoj iniciatív, ktoré podporujú rozmanitosť a globálne občianstvo. Diskusie sú otvorené pre zamestnancov a študentov všetkých ENLIGHT partnerov a ich miestne komunity.

Rôznorodosť je dnes realitou v celej Európe a vyvoláva diskusie o jej význame a vplyvoch na spoločnosť. Pomerne novým fenoménom je skutočnosť, že univerzity ako inštitúcie musia brať do úvahy, ako rozmanitosť mení naše chápanie globalizácie, migrácie, pohlavia, rasy a identity. Koncepty a hnutia ako dekolonizácia, Black Lives Matter a systémový rasizmus zvýrazňujú vnútorné mocenské pohyby.

Univerzity ako znalostné inštitúcie, ktoré sa zaviazali k rovnosti, majú vedúcu úlohu pri posilňovaní a podpore našich zamestnancov a študentov, aby sa zapojili do kritických diskusií o koncepciách, ktoré sú výzvou pre doterajšie myslenie. Rovnako univerzity dnes stelesňujú rozmanitosť svojimi komunitami študentov a zamestnancov z rôznych identít, dejín a geografických oblastí. Výzva, ako zabezpečiť rešpekt, začlenenie a bezpečnosť všetkých členov tejto rozmanitej komunity, naliehavou prioritou dneška. Záväzok k rovnosti, rozmanitosti a začleneniu je nutné zmeniť na konkrétne opatrenia.

Program webinárov

 

ENLIGHT spúšťa prvé kurzy založené na skutočných výzvach

 

ENLIGHT spúšťa vlnu úplne nových kurzov ENLIGHT v oblasti AI, klimatickej neutrality a globálnej angažovanosti.

Čo majú všetky kurzy spoločné? Boli vytvorené v spolupráci s najlepšími pedagogickými expertmi ENLIGHT a tiež  v spolupráci s renomovanými výskumníkmi a externými zainteresovanými stranami. V rámci vzdelávacej misie ENLIGHT bude študentom ponúknutá príležitosť pracovať na zložitých spoločenských problémoch v reálnom živote spolu s kolegami z rôznych interdisciplinárnych odvetví.

Máte záujem zúčastniť sa niektorého z kurzov? Prečítajte si viac a buďte informovaní o našej ponuke kurzov:

AI pre študentov mimo IT

Interdisciplinárna štúdia klimaticky neutrálneho mesta

Modul globálnej angažovanosti