Prihláste svoj kurz na cenu ENLIGHT Teaching and Learning Awards 2022

Milé vyučujúce a vyučujúci na UK!

Dovoľujeme si Vás osloviť s príležitosťou nominovať kurz, ktorý vyučujete, na cenu ENLIGHT Teaching and Learning Awards 2022, ktorou univerzitná aliancia ENLIGHT oceňuje inovatívne kurzy, ponúkané na deviatich univerzitách, ktoré sú jej súčasťou.

Kurz, ktorý UK vyberie reprezentovať našu univerzitu, získa finančnú odmenu 500 eur a vyučujúca alebo vyučujúci budú pozvaní na slávnostné udeľovanie cien, ktoré sa uskutoční počas konferencie projektu ENLIGHT v Göttingene 16. - 18. novembra 2022.

 

Kurz, ktorý sa uchádza o ENLIGHT Teaching and Learning Award, má:

  1. využívať inovatívne, medzinárodné pedagogické prístupy alebo metódy;
  2. podporovať rozmanitosť (diverzitu), či už svojím dizajnom alebo spôsobom vyučovania,  napríklad vytváraním pedagogických partnerstiev medzi študentami, študentami a vyučujúcimi či študentami a externou komunitou;
  3. aplikovať aktivizujúce metódy vzdelávania, vrátane úloh, ktoré sú praktické a autentické a rozvíjajú u študentov kognitívne schopnosti, ako je výber, interpretácia a aplikácia informácií a poznatkov či riešenie komplexných problémov. Osobitne vítaná je nominácia kurzov, ktoré využívajú vzdelávanie založené na riešení problému (problem-based learning) a vzdelávanie založené na riešení výzvy (challenge-based education);
  4. poskytovať študentom spätnú väzbu, ktorá im umožní posúdiť proces a výsledky svojho štúdia, na rozdiel od výlučného hodnotenia študentov známkou;
  5. preukázať, že bola/je pri jeho tvorbe a realizácii využitá spätná väzba od študentov.

 

Čo má obsahovať prihláška kurzu

Prihláška sa podáva v anglickom jazyku a má obsahovať dve hlavné súčasti:

1. Sprievodný list s nasledujúcimi informáciami:

  • názov kurzu, na ktorej fakulte sa vyučuje, pre koho je kurz určený (bakalársky, magisterský alebo doktorandský stupeň štúdia);
  • stručný sumár informácií o kurze (200 slov), vrátane očakávaných výstupov kurzu a opisu pedagogických metód využívaných na kurze;stručný profil vyučujúcej/vyučujúceho alebo vyučujúcich kurzu. Ak ide o kurz vyučovaný tímom pedagógov, prosíme, jasne uveďte, kto je vedúca alebo vedúci kurzu.

2. Portfólio

Detailné informácie, vrátane dôkazov či dát (evidence), ako kurz napĺňa vyššie uvedené kritériá. Je potrebné preukázať, že kurz sa vyučuje už niekoľko rokov a má pozitívne dopady na študentov z hľadiska plnenia výsledkov vzdelávania. Tieto dáta môžu zahŕňať výstupy zo študentskej ankety (prezentované napríklad vo forme tabuľky či grafu), komentáe, ako vyučujúca/vyučujúci využíva poznatky zo študentskej ankety na kontinuálne zlepšovanie kurzu, zhrnutie pozorovaní kolegov, ktorí zrealizovali hospitácie na danom kurze, príklady vynikajúcich prác, ktoré študenti napísali alebo zhotovili ako výsledok štúdia na kurze, spätnú väzbu od študentov získanú inak ako zo študentskej ankety a podobne. V portfóliu môžete tiež opísať, ako ste v priebehu rokov kurz inovovali, aby študenti dosahovali  očakávané výsledky a nadobudli prenositeľné zručnosti.

Príklady kurzov, ktoré boli nominované na ENLIGHT Teaching and Learning Award v roku 2021, aj tých, ktoré získali prvé, druhé a tretie miesto nájdete vo forme videoprezentácie tu:

 

Termín a spôsob podávania nominácií:

Nominácie kurzov je možné podať do 26. júna 2022 e-mailom na adresu kateryna.yakovenkouniba.sk.

V prípade akýchkoľvek  otázok týkajúcich sa podania nominácie, prosím, kontaktujte Katerynu Yakovenko: kateryna.yakovenkouniba.sk