Informácie pre zamestnancov

ENLIGHT Impact Awards - výzva na prihlasovanie otvorená

Zapojte svoj výskum do výzvy ENLIGHT IMPACT AWARDS.

Cieľom tejto výzvy je rozpoznať a zviditeľniť výskum s významným spoločensko-ekonomickým dopadom. Výzva je otvorená pre výskumníčky a výskumníkov univerzitnej aliancie ENLIGHT.

 

KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI A POSTUP VÝBERU

• Výskumné tímy univerzít ENLIGHT zahŕňajúce najmenej 3 výskumníkov/výskumníčky.

• Časový rozsah výskumného projektu: začiatok a/alebo implementácia v priebehu posledných 5 rokov (január 2019 – december 2023)

PRIHLASOVANIE

Je potrebné vyplniť formuláre annex 1 a 2 (kliknite SEM pre stiahnutie formulárov).
Vyplnené formuláre zašlite na adresu opvuniba.sk najneskôr do 1.3.2024

Termín podania prihlášky: 1.3.2024

Výberové konanie bude prebiehať v dvoch kolách. Prvé prebehne priamo na univerzite, na ktorej výskumný tím pôsobí a následne prebehne na úrovni aliancie ENLIGHT.

Ďalšie informácie k spôsobu hodnotenia prihlášok nájdete v priloženom kompletnom znení výzvy TU.

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/index.php/university-about-us/news-events/158-news/1044-is-your-research-exemplar-in-planning-for-and-achieving-impact-apply-to-the-enlight-impact-awards

For information in English visit: https://enlight-eu.org/index.php/university-about-us/news-events/158-news/1044-is-your-research-exemplar-in-planning-for-and-achieving-impact-apply-to-the-enlight-impact-awards 

Just Sustainable Cities: stretnutie výskumníkov a výskumníčok na Univerzite v Uppsale

výskumníci a výskumníčky z ENLIGHT partnerských univerzít sedia okolo veľkého stola počas workshopu just sustainable cities, ktorý sa konal vo švédskej uppsale

V dňoch 16. – 17. októbra 2024 sa vo švédskej Uppsale stretlo 20 vyučujúcich, výskumníkov a výskumníčok z aliancie ENLIGHT, aby preskúmali možnosti spolupráce a rozvoja vzdelávania v rámci tematickej oblasti „Just Sustainable Cities“. Prvý deň bol zameraný na spoločné vzdelávanie a diskusie o oblastiach výskumu, ktorým sa odborníci a odborníčky venujú. Druhý deň účastníci a účastníčky debatovali o nových vzdelávacích formátoch a o ich vplyve na výučbu a výskum rovnosti a spravodlivosti v mestách a ich budovaní v novom projektovom období aliancie - ENLIGHT 2.0, v rokoch 2023-2027. 

Stretnutia sa zúčastnili odborníci a odborníčky z nasledujúcich ENLIGHT partnerských univerzít: Univerzita Komenského, Univerzita v Gente, Univerzita v Bordeaux, Univerzuta v Galway, Univerzita v Tartu, Univerzita v Uppsale.  

Tréning Challenge-based education metodológie na UK

usmievajúce sa účastníčky a účastníci tréningu pre plagáte ENLIGHT

16. júna a 8. septembra 2023 mali pedagogičky a pedagógovia z rôznych fakúlt UK možnosť získať cenné rady ako jeden zo svojich kurzov alebo časť svojho kurzu pretvoriť na kurz podľa CBE metodológie. Challenge-based education (CBE) metodológia je edukačnou odpoveďou na to, ako lepšie pripraviť študentstvo na to, čo ich čaká na ich budúcom pracovnom mieste.

Účastníčky a účastníci sa dopredu oboznámili s metodológiou prostredníctvom materiálu na stránke aliancie ENLIGHT a prišli s konkrétnymi otázkami, na ktoré počas dňa postupne dostali alebo našli odpoveď. Väčšina aktivít bola interaktívna, krátke prednáškové vstupy boli vystriedané vlastnou prácou jednotlivcov, skupiniek, počúvanie sa striedalo s prácou v úplnom tichu, rozhovormi v dvojiciach, trojiciach a prezentáciami.

Každá účastníčka a účastník odišiel s konkrétnym návrhom, ako jeden zo svojich kurzov alebo časť svojho kurzu pretvoriť na kurz podľa challenge-based metodológie. Prestávky boli rovnako aktívne ako vyučovacia časť a v neformálnych rozhovoroch sme sa rozprávali o našich snoch, ako urobiť vzdelávanie vo vysokom školstve pútavé, efektívne, zamerané na budúce profesie našich absolventov. Tento čas networkingu a spoznávania rovnako naladených kolegýň a kolegov bol rovnako hodnotný ako čas učenia a aplikovania naučeného.

„Tento tréning bol skutočným tréningom, nie prednáška skrývajúca sa za moderným termínom. Vedomosti (a zručnosti) sme získali v interakciách, pri riešení problémov/ výziev. Obrovským plusom bolo, že sme vďaka zdieľaniu vlastnej pedagogickej praxe mohli nahliadnuť do iných študijných odborov z celej univerzity, navzájom zistiť, čo nás spája, prepojiť sa v túžbe učiť inak a zakúsiť podporu kolegov, kolegýň a facilitátoriek.“
Mgr. Ivana Zolcerová, PhD., Filozofická fakulta UK

„Podujatie bolo výborne zorganizované, témy ako aj spôsob diskusie veľmi edukatívne, na druhej strane však nám pomohli sformulovať aj množstvo ďalších otázok ohľadom výučby na našej fakulte. Bolo veľmi osviežujúce a zaujímavé, že napriek rozdielnosti pôsobenia účastníkov sme našli veľa styčných plôch, ktoré nás vzájomne inšpirovali a dávali nové nápady ako zlepšiť spoluprácu so študentmi.“
doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD., Lekárska fakulta

„Počas CBE tréningu som si uvedomila, že niektoré prvky a postupy, ktoré prináša vlastne už využívam. Úloha od školiteliek nastaviť si hodinu podľa promovaných fáz tohto prístupu mi priniesla skúsenosť pozrieť sa na to zrkadlovo, očami študentov a študentiek s reflexiou inovatívnosti. Prax bude vhodným prvkom spätnej väzby.“
Mgr. Andrea Figulová, PhD., Fakulta sociálnych a ekonomických vied

„Tréning mi veľmi názorne priblížil teoretické východiská CBE, no najviac oceňujem prakticky orientované aktivity, v rámci ktorých sme si plánovali využitie CBE v rámci svojich kurzov. Na tréningu panovala priateľská a tvorivá atmosféra. Osobne ma obohatili samotné inštruktorky, ktorým chcem vysloviť poďakovanie za organizáciu kurzu, ale aj pohľady a skúsenosti ostatných participantov a participantiek.“
Doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc., Lekárska fakulta

Všetkým účastníčkam a účastníkovi patrí veľká vďaka a obdiv, že aj na konci semestra si našli čas ďalej sa vzdelávať a zlepšovať svoje vyučovanie v prospech študentov UK.

 

Príručka o Univerzite v Bordeaux

Univerzita v Bordeaux pripravila pre prichádzajúcich akademikov, akademičky a administratívnych zamestnancov príručku s množstvom užitočných informácií o univerzite a taktiež o meste. Nájdete v nej napríklad ako sa dostať z letiska, informácie o MHD, ubytovaní, kampuse (vrátane mapy). 

Príručku Welcome guide for incoming teaching and staff training mobility nájdete TU. 

Univerzita v Uppsale hľadá prednášajúcich na blended kurzy

Univerzita v Uppsale stále hľadá akademikov a akademičky z aliancie ENLIGHT na nasledujúce blended kurzy (časť kurzu sa koná online, časť prezenčne):

Digital Water for Sustainable Cities

Sustainable Cities: Visions and challenges

Just Sustainable Cities: Perspectives from post-socialist Eurasia

Kompletné informácie o kurzoch nájdete na: https://uuglobal.shorthandstories.com/ENLIGHT-UU/index.html 

Rozsah príspevku: od vedenia online seminára až po intenzívnu spoluprácu → závisí na dohode s organizátormi jednotlivých kurzov. 

Kontakt: Björn Nystrom, projektový manažér, bjorn.nystromuu.se 

ENLIGHT Lecture Series: Digital revolution and Impact of digitalization - výzva pre prednášajúcich

Univerzita v Göttingene hľadá akademických partnerov ENLIGHT online prednášky, ktoré sú určené pre študentov, akademikov, ale aj pre verejnosť.

Ústrednou témou aktuálneho cyklu je Digital revolution and Impact of digitalization.

Program a témy jednotlivých prednášok:

1) 19.4.2023, 15:00, Artificial Intelligence: ethical aspects

Navrhované témy: AI & medicine, AI & decision making, ethical concerns around AI, future visions in literature and film

2) 10.5.2023, 15:00, AI & its impact on teaching & learning

Navrhované témy: ChatGPT, Risks & potentials of AI in academia, AI technologies in education, practical use of AI in teaching, guidelines for educators, best practices

3) 14.6.2023, 15:00, Smart Systems & Robotics

Navrhované témy: biomedical applications, Smart Environment: risks and challenges, Evolutionary Robotics, smart systems & industry, smart systems & mobility, smart systems & energy

4) 12.7.2023, 15:00, Digital Revolution & Society

Navrhované témy: social transformation, digital economy, digital society, negative & positive effects, privacy issues, environmental impact

Ak máte záujem byť súčasťou online prednášky kontaktuje Dr. Aleksandru Bovt, aleksandra.bovtzvw.uni-goettingen.de 

Doplnkové informácie

→ prednášky sa konajú na platforme ZOOM, online prenos je vysielaný aj na oficiálnom ENLIGHT youtube 

→ prednášajúcimi môžu byť akademici, akademičky, doktorandi a doktorandky

→ dĺžka jedného príspevku je 10-15 minút

→ prednáška pozostáva z 3-4 príspevkov, po ktorých nasleduje diskusia (približne 15 minút)

Viac informácií nájdete TU. 

Spoznajte prínosy ENLIGHT online mobility

Smart Sustainable Cities - ponuka na tvorbu Joint Degree

Radi by sme Vás informovali o spolupráci pri vytváraní spojeného bakalárskeho programu s Univerzitou v Baskicku zameraného na Smart Sustainable Cities.

Ana Blanco z Baskickej univerzity by rada rozbehla interdisciplinárny program pre partnerov aliancie ENLIGHT.

Prezentáciu so všetkými potrebnými informáciami nájdete tu

V prípade záujmu alebo ďalších otázok, prosím, kontaktujte enlightehu.eus (do kópie porosíme uviesť silvia.hlavinkovauniba.sk ).

MINOR IN PLANETARY HEALTH - otvorená výzva na prihlasovanie

Univerzita v Groningene hľadá akademických partnerov na program PLANETARY HEALTH, ktorý je určený pre pre študentov aliancie ENLIGHT . 

Základné informácie o programe

Extrémne prejavy klimatických zmien naberajú na intenzite a frekvencii rýchlejšie ako bolo predpovedané. To predstavuje nové výzvy pre skúmanie zložitého vzťahu medzi ľudským a planetárnym zdravím. Aké sú strednodobé a dlhodobé dôsledky zmeny klímy na ľudské zdravie? Aké sú stratégie adaptácie ľudí na zmenu klímy v rôznych oblastiach sveta a ich vplyv na životné prostredie a zdravotné dôsledky? Zatiaľ čo tieto otázky sa stávajú ústrednými v mnohých kontextoch výskumu verejného zdravia, špecifické vzdelávanie v oblasti planetárneho zdravia zaostáva. Téma si vyžaduje interdisciplinárny a transdisciplinárny prístup, ktorý je obohatený o interkulturalizmus a podporuje kritické myslenie prostredníctvom horizontálneho (rovesníckeho) vyučovania.

Všetky potrebné informácie o kurze nájdete tu

Ako sa môžete stať súčasťou programu? 

1. Prezentovať dohodnutú tému súvisiacu s planetárnym zdravím vychádzajúcu z rôznych disciplín – sociálne vedy, environmentalistika, filozofia, prírodné vedy, medicína, atď.

2. Vytvoriť a učiť 4,5 týždňový kurz (2.5 ECT) na tému relevantnú pre planetárne zdravie.

3. Ponúknuť kapacitu na vedenie „skill labu“ v rámci aplikácie vyučovaného.

4. Vlastný návrh, ako by ste sa vedeli zapojiť.

Ak Vás program zaujal, kontaktujte priamo Valentinu Gallo (v.gallorug.nl) a Silviu Hlavinkovú v kópii (silvia.hlavinkovauniba.sk).

Spoznajte ENLIGHT RISE

Projekt ENLIGHT RISE (Research and Innovation agenda with and for society) sa snaží posilniť výskumný a inovačný rozmer našej siete. V synergii so vzdelávacími zložkami ENLIGHT a okolitými ekosystémami zavedie komplexnú spoločnú transformačnú agendu pre naše univerzity.

Cieľom je stať sa spoločne konkurencieschopnejšími a inovatívnejšími, využívať a spájať naše silné stránky a využívať náš inovačný potenciál, ako aj partnerstvá v našich okolitých ekosystémoch na podporu ekologickejšej, zdravšej, spravodlivejšej a udržateľnejšej Európy. Projekt má ambíciu prispieť k udržateľnosti miest, komunít a ich okolia.

 

Na dosiahnutie týchto predsavzatí budeme v rámci aliancie ENLIGHT RISE plniť nasledovné ciele:

• Vytvorenie dlhodobého business modelu pre spoločné výskumno-inovatívne aktivity

• Identifikácia silných synergií s veľkým inovačným potenciálom

• Umožnenie zdieľania a zlepšenie digitálnej výskumnej infraštruktúry a taktiež optimalizácia spoločenského dopadu týchto digitálnych inovácií

• Aktívna obojstranná spolupráca s občianskou spoločnosťou a súkromným sektorom

• Stimulácia a zviditeľnenie iniciatívy OpenScience a zapojenia verejnosti do výskumu

Podpora mladých výskumníčok a výskumníkov

• Vytvorenie metód na posilnenie výskumu a inovácii s reálnym dopadom na mimoakademickú oblasť

Prečítajte si viac o ENLIGHT RISE v tejto informačnej brožúre. 

Informácie o organizovaní BIP mobility

Všetky potrebné informácie o organizovaní BIP mobility pre pedagógov a pedagogičky z UK nájdete TU (Comenius University as a coordinator of a BIP).