Informácie pre zamestnancov

Pozývame Vás na worskshop: Five Commonalities of High Performing Teams

Pozývame Vás na workshop Five Commonalities of High Performing Teams, ktorý je určený pre začínajúcich výskumníkov a výskumníčky, ako aj pre doktorandské študentstvo.

Workshop povedie pán Juko-Mart Kõlar, ktorý účastníčkam a účastníkom priblíži príklady z praxe, poradí, ako úspešne pracovať v rozmanitých tímoch a ako sa prispôsobiť náročným podmienkam na trhu. Okrem toho predstaví spôsoby, ako vytvoriť efektívne fungujúci tím, ktorého členovia sú pripravení spolupracovať a majú jasno v tom, aká je ich úloha v kolektíve.

Praktické informácie

Termín: 30.4.2024, 10:00 – 14:30
Miesto konania: MS Teams (link obdržíte po registrácii)
Registrácia prebieha na: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=jUcxznpu50yGcKW51RiE-bkIgjbBqjdLrbfWKspeNFNUNURXRzdPVUVYT1paRlVMNlRBWUdZREo5VC4u

Viac informácií o workshope nájdete na webe univerzitnej aliancie ENLIGHT: https://enlight-eu.org/index.php/university-about-us/news-events/158-news/1121-workshop-for-early-career-researchers-five-commonalities-of-high-performing-teams

Ako môžete využiť ENLIGHT na vycestovanie na partnerskú univerzitu?

1. V rámci univerzitnej aliancie ENLIGHT môžete vďaka multilaterálnej zmluve vycestovať s cieľom školenia alebo výučby na ktorúkoľvek z 9 partnerských univerzít bez potreby bežnej bilaterálnej zmluvy s fakultou. Na financovanie cesty sa používa Erasmus + schéma financovania, STA, STT mobility
• odkaz na informácie o financovaní STA, STT mobilít: https://uniba.sk/index.php?id=29428
• ak máte záujem o vycestovanie na Univerzitu v Berne vieme vám poskytnúť len administratívnu podporu, nakoľko Bern (Švajčiarsko) nie je členom EÚ a na vycestovanie nie je možné využiť financovanie zo zdrojov Erasmus+

2. Na Blended Intesive Programme (BIP, https://uniba.sk/index.php?id=29593) môžete vycestovať len ako aktívny vyučujúci/-ca v danom kurze. Na financovanie cesty sa používa Erasmus + schéma financovania STA mobility (https://uniba.sk/index.php?id=28357).

3. Aktuálne informácie o konferenciách nájdete na oficiálnej stránke aliancie v sekcií NEWS & EVENTS (https://enlight-eu.org/index.php/university-about-us/news-events?layout=*). Informácie o konferenciách posielame aj e-mailom prostredníctvom prodekanov a prodekaniek pre vedu a vzdelávanie a pre medzinárodné vzťahy. Účasť na konferencii NIE JE možné financovať z bežných prostriedkov programu Erasmus+. Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa ENLIGHT konferencie kontaktujte nás e-mailom na enlightuniba.sk 

Just Sustainable Cities: stretnutie výskumníkov a výskumníčok na Univerzite v Uppsale

výskumníci a výskumníčky z ENLIGHT partnerských univerzít sedia okolo veľkého stola počas workshopu just sustainable cities, ktorý sa konal vo švédskej uppsale

V dňoch 16. – 17. októbra 2024 sa vo švédskej Uppsale stretlo 20 vyučujúcich, výskumníkov a výskumníčok z aliancie ENLIGHT, aby preskúmali možnosti spolupráce a rozvoja vzdelávania v rámci tematickej oblasti „Just Sustainable Cities“. Prvý deň bol zameraný na spoločné vzdelávanie a diskusie o oblastiach výskumu, ktorým sa odborníci a odborníčky venujú. Druhý deň účastníci a účastníčky debatovali o nových vzdelávacích formátoch a o ich vplyve na výučbu a výskum rovnosti a spravodlivosti v mestách a ich budovaní v novom projektovom období aliancie - ENLIGHT 2.0, v rokoch 2023-2027. 

Stretnutia sa zúčastnili odborníci a odborníčky z nasledujúcich ENLIGHT partnerských univerzít: Univerzita Komenského, Univerzita v Gente, Univerzita v Bordeaux, Univerzuta v Galway, Univerzita v Tartu, Univerzita v Uppsale.  

Tréning Challenge-based education metodológie na UK

usmievajúce sa účastníčky a účastníci tréningu pre plagáte ENLIGHT

16. júna a 8. septembra 2023 mali pedagogičky a pedagógovia z rôznych fakúlt UK možnosť získať cenné rady ako jeden zo svojich kurzov alebo časť svojho kurzu pretvoriť na kurz podľa CBE metodológie. Challenge-based education (CBE) metodológia je edukačnou odpoveďou na to, ako lepšie pripraviť študentstvo na to, čo ich čaká na ich budúcom pracovnom mieste.

Účastníčky a účastníci sa dopredu oboznámili s metodológiou prostredníctvom materiálu na stránke aliancie ENLIGHT a prišli s konkrétnymi otázkami, na ktoré počas dňa postupne dostali alebo našli odpoveď. Väčšina aktivít bola interaktívna, krátke prednáškové vstupy boli vystriedané vlastnou prácou jednotlivcov, skupiniek, počúvanie sa striedalo s prácou v úplnom tichu, rozhovormi v dvojiciach, trojiciach a prezentáciami.

Každá účastníčka a účastník odišiel s konkrétnym návrhom, ako jeden zo svojich kurzov alebo časť svojho kurzu pretvoriť na kurz podľa challenge-based metodológie. Prestávky boli rovnako aktívne ako vyučovacia časť a v neformálnych rozhovoroch sme sa rozprávali o našich snoch, ako urobiť vzdelávanie vo vysokom školstve pútavé, efektívne, zamerané na budúce profesie našich absolventov. Tento čas networkingu a spoznávania rovnako naladených kolegýň a kolegov bol rovnako hodnotný ako čas učenia a aplikovania naučeného.

„Tento tréning bol skutočným tréningom, nie prednáška skrývajúca sa za moderným termínom. Vedomosti (a zručnosti) sme získali v interakciách, pri riešení problémov/ výziev. Obrovským plusom bolo, že sme vďaka zdieľaniu vlastnej pedagogickej praxe mohli nahliadnuť do iných študijných odborov z celej univerzity, navzájom zistiť, čo nás spája, prepojiť sa v túžbe učiť inak a zakúsiť podporu kolegov, kolegýň a facilitátoriek.“
Mgr. Ivana Zolcerová, PhD., Filozofická fakulta UK

„Podujatie bolo výborne zorganizované, témy ako aj spôsob diskusie veľmi edukatívne, na druhej strane však nám pomohli sformulovať aj množstvo ďalších otázok ohľadom výučby na našej fakulte. Bolo veľmi osviežujúce a zaujímavé, že napriek rozdielnosti pôsobenia účastníkov sme našli veľa styčných plôch, ktoré nás vzájomne inšpirovali a dávali nové nápady ako zlepšiť spoluprácu so študentmi.“
doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD., Lekárska fakulta

„Počas CBE tréningu som si uvedomila, že niektoré prvky a postupy, ktoré prináša vlastne už využívam. Úloha od školiteliek nastaviť si hodinu podľa promovaných fáz tohto prístupu mi priniesla skúsenosť pozrieť sa na to zrkadlovo, očami študentov a študentiek s reflexiou inovatívnosti. Prax bude vhodným prvkom spätnej väzby.“
Mgr. Andrea Figulová, PhD., Fakulta sociálnych a ekonomických vied

„Tréning mi veľmi názorne priblížil teoretické východiská CBE, no najviac oceňujem prakticky orientované aktivity, v rámci ktorých sme si plánovali využitie CBE v rámci svojich kurzov. Na tréningu panovala priateľská a tvorivá atmosféra. Osobne ma obohatili samotné inštruktorky, ktorým chcem vysloviť poďakovanie za organizáciu kurzu, ale aj pohľady a skúsenosti ostatných participantov a participantiek.“
Doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc., Lekárska fakulta

Všetkým účastníčkam a účastníkovi patrí veľká vďaka a obdiv, že aj na konci semestra si našli čas ďalej sa vzdelávať a zlepšovať svoje vyučovanie v prospech študentov UK.

 

Príručka o Univerzite v Bordeaux

Univerzita v Bordeaux pripravila pre prichádzajúcich akademikov, akademičky a administratívnych zamestnancov príručku s množstvom užitočných informácií o univerzite a taktiež o meste. Nájdete v nej napríklad ako sa dostať z letiska, informácie o MHD, ubytovaní, kampuse (vrátane mapy). 

Príručku Welcome guide for incoming teaching and staff training mobility nájdete TU. 

Spoznajte prínosy ENLIGHT online mobility

Spoznajte ENLIGHT RISE

Projekt ENLIGHT RISE (Research and Innovation agenda with and for society) sa snaží posilniť výskumný a inovačný rozmer našej siete. V synergii so vzdelávacími zložkami ENLIGHT a okolitými ekosystémami zavedie komplexnú spoločnú transformačnú agendu pre naše univerzity.

Cieľom je stať sa spoločne konkurencieschopnejšími a inovatívnejšími, využívať a spájať naše silné stránky a využívať náš inovačný potenciál, ako aj partnerstvá v našich okolitých ekosystémoch na podporu ekologickejšej, zdravšej, spravodlivejšej a udržateľnejšej Európy. Projekt má ambíciu prispieť k udržateľnosti miest, komunít a ich okolia.

 

Na dosiahnutie týchto predsavzatí budeme v rámci aliancie ENLIGHT RISE plniť nasledovné ciele:

• Vytvorenie dlhodobého business modelu pre spoločné výskumno-inovatívne aktivity

• Identifikácia silných synergií s veľkým inovačným potenciálom

• Umožnenie zdieľania a zlepšenie digitálnej výskumnej infraštruktúry a taktiež optimalizácia spoločenského dopadu týchto digitálnych inovácií

• Aktívna obojstranná spolupráca s občianskou spoločnosťou a súkromným sektorom

• Stimulácia a zviditeľnenie iniciatívy OpenScience a zapojenia verejnosti do výskumu

Podpora mladých výskumníčok a výskumníkov

• Vytvorenie metód na posilnenie výskumu a inovácii s reálnym dopadom na mimoakademickú oblasť

Prečítajte si viac o ENLIGHT RISE v tejto informačnej brožúre. 

Informácie o organizovaní BIP mobility

Všetky potrebné informácie o organizovaní BIP mobility pre pedagógov a pedagogičky z UK nájdete TU (Comenius University as a coordinator of a BIP).