Idea to Impact

Univerzita Komenského vďaka sieti ENLIGHT získala nový projekt Horizon Europe

Univerzita Komenského spolupracuje s NUI Galway a Baskickom na novom projekte Idea to Impact (i2i). Cieľom je podporiť podnikateľské myslenie v rámci vysokoškolského vzdelávania.

Viac ako 800 študentov a 300 zamestnancov sa v rámci projektu i2i počas dvoch rokov bude učiť, ako sa pozrieť za hranice svojich vlastných odborov, inovatívne zmýšľať a podporiť tak vznik nových start-upov v sieti univerzít a vysokých škôl. Projekt je otvorený pre študentov, ako aj akademikov, odborných zamestnancov a výskumných pracovníkov. Cieľom je, aby sa naprieč európskymi inštitúciami rozvíjalo podnikateľské myslenie v oblasti zdravia, technológie, klímy, kultúry a tvorivosti.

Univerzita Komenského sa na projekte zúčastňuje spolu s partnermi z aliancie ENLIGHT, s Univerzitou v Galway (vedúci projektu) a univerzitou v Baskicku a s ňou spojeným Euskampus Fundazioa. Spolu s univerzitami v Grécku a Bulharsku získali 1,2 milióna EUR z programu Horizont Europe Európskej únie a Európskeho programu Institute of Technology Innovation Capacity Building for Higher Education.

Profesor Jozef Masarik, prorektor pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť Univerzity Komenského, uviedol, že „mentorské a štipendijné programy projektu i2i a možnosť systémovej výmeny znalostí a osvedčených postupov prispejú k  zmene myslenia - zamestnanci a študenti Univerzity Komenského sa stanú nositeľmi a šíriteľmi tradície podnikateľských vysokých škôl."

Projekt i2i bude zahŕňať aj vypracovanie spoločného akčného plánu pre inovácie (Innovation Vision Action), ktorého cieľom bude identifikovať zlepšenia pre každú zúčastnenú vysokú školu odstrániť nedostatky prostredníctvom výmeny znalostí, spolupráce, programov a partnerstva.

Projekt i2i bude prebiehať dva roky od júla 2021.