ENLIGHT AI for non-IT students

Hybridný kurz (8 týždňov online prednášok a 1 týždeň prezenčne na univerzite v Tartu v Estónsku) o umelej inteligencii (AI) a jej využití v každodennom živote.

Dátum: začiatok online prednášok 21. februára 2022,
prezenčne v Tartu od 25. do 29. apríla 2022

Kurz ponúka úvod do sveta umelej inteligencie (AI) a strojového učenia, jeho históriu, vývoj a súčasné využitie v našom každodennom živote. Kurz je vhodný pre zainteresovaných študentov zo všetkých oblastí a podnecuje diskusie a uvažovanie o rôznych aspektoch implementácie AI.

Kurz bude spájať teoretické poznatky s praktickými cvičeniami a skupinovou prácou. V rámci ponúkaného kurzu budú študenti študovať príklady implementácie AI v ekonomike, doprave, manažmente zákazníkov, zdravotníctve, atď. Študenti sa tiež zoznámia s právnymi aspektmi AI a prediskutujú etické problémy, ktoré používanie AI prináša. Program sa tiež bude zaoberať tým, ako je naša spoločnosť vo všeobecnosti prepojená s používaním AI.

Program:

Kurz bude pozostávať z 8 týždňov virtuálneho učenia. Každý týždeň budú vopred nahrané prednášky, online zadania, individuálne čítania. Študentov počas prezenčného týždňa čakajú praktické cvičenia na preberané témy, diskusie, skupinová práca, ale aj online a fyzické stretnutia s firmami a start-upmi implementujúcimi umelú inteligenciu vo svojej práci.

Do vývoja tohto programu je zapojených všetkých deväť partnerských univerzít siete ENLIGHT. Zúčastniť sa môže päť študentov z každej z deviatich partnerských univerzít.

Kurz ponúka: 6 ECTS kreditov

Financovanie: Týždenný pobyt na Univerzite v Tartu bude financovaný prostredníctvom programu Erasmus+.

Kto sa môže prihlásiť: študenti magisterského štúdia spoločenských, humanitných a ekonomických odborov s dobrou znalosťou angličtiny.

Kritériá výberu: uchádzači predložia stručný motivačný list (dva odseky) a životopis. Dôležitou súčasťou výberových kritérií sú činnosti a aktivity nad rámec štúdia, ktoré uchádzač uvedie v životopise.

Uzávierka prihlášok: 27. januára 2022

Kontakt: enlightuniba.sk