COVID-19

Usmernenie pre zahraničných študentov a pracovníkov UK, ako aj ich rodinných príslušníkov, ako postupovať pri žiadosti o povolenie k pobytu v SR a o predĺženie pobytu v SR v čase obmedzenia činnosti stránkových pracovísk OCP PZ

Obmedzenia činnosti stránkových pracovísk OCP PZ sa týkajú všetkých podaní okrem nasledovných:

  1. Občania tretích krajín si môžu podávať žiadosti o obnovenie prechodného pobytu,
  2. Občania tretích krajín si môžu podávať žiadosti o trvalý pobyt na neobmedzený čas (§ 46 zákona o pobyte cudzincov),
  3. Iné podania je možné urobiť len v prípadoch hodných osobitného zreteľa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície (sú v Bratislave, Banskej Bystrici a Prešove).

Pri každom prípade, ktorý spadá pod tretí bod, treba najprv volať príslušnému riaditeľovi RHCP, ktorý musí dať súhlas na podanie.

Kontakty na riaditeľov RHCP:

RHCP Bratislava – plk. PhDr. Jozef Jaško, tel. č.: +421-9610-46630; mob.: +421908 712 833; email: jozef.jaskominv.sk

RHCP Banská Bystrica – plk. Ing. Jozef Masnica, tel. č.: +421-96160-2580 ; mob.: +421907848696; email: jozef.masnicaminv.sk

RHCP Prešov – pplk. Mgr. Marek Šafár, tel. č.: +421- 96180 – 6100; mob.: +421917 619 890; email: marek.safarminv.sk

Čo sa týka občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov, registrácie ich pobytov sa nevykonávajú. Právo na pobyt majú automaticky zo zákona a samotnej Zmluvy o fungovaní EÚ. Akonáhle sa opatrenia zrušia, môžu prísť na OCP PZ a urobiť si registráciu pobytu Počas obdobia platných opatrení nebudú postihovaní za prípadné porušenie povinnosti registrácie pobytu podľa § 66 ods. 1 alebo § 70 ods. 9 zákona o pobyte cudzincov.

Čo sa týka cudzincov na krátkodobom pobyte (do 90 dní), ktorí nemôžu z dôvodu aktuálnej situácie vo svete vycestovať zo SR, je postup nasledovný:

Ak majú víza na dobu kratšiu ako 90 dní, tak môžu na príslušnom OCP PZ požiadať o ich predĺženie (maximálna možná dĺžka je 90 dní). Ak už majú víza udelené na 90 dní a stále nebudú môcť vycestovať, nech sa dostavia na OCP PZ ihneď po ich vypršaní. Bude im vydané rozhodnutie o administratívnom vyhostení bez zákazu vstupu s lehotou na vycestovanie 30 dní. Počas týchto 30 dní budú môcť byť aj naďalej na území SR (budú v režime zotrvania na území SR podľa § 61a zákona o pobyte cudzincov). Ak by sa situácia nezmenila ani potom, tak nech posledný deň toho 30dňového obdobia prídu znovu na OCP PZ (tam, kde bolo vydané rozhodnutie o administratívnom vyhostení) a podajú si žiadosť o predĺženie lehoty na vycestovanie. Táto sa im primerane predĺži s ohľadom na aktuálnu situáciu u nás, v EÚ a ich domovskej krajine (môže sa predĺžiť aj o niekoľko mesiacov). Rovnaký postup s vydaním rozhodnutia o administratívnom vyhostení sa bude aplikovať aj na bezvízových cudzincov po vypršaní 90 dní o vstupu.

Toto neplatí na študentov (prípadne pracovníkov UK), ktorí sú držiteľmi Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí a podali si žiadosť o udelenie prechodného pobytu podľa § 29 zákona o pobyte cudzincov. V takomto prípade môžu naďalej byť na území SR až do rozhodnutia o ich žiadosti (prípade aj ďalej ak sa pobyt udelí).

Na OCP PZ je možné dostaviť bez predošlého telefonického či mailové kontaktu, treba len dodržať aktuálne hygienické opatrenia: ochranné rúško alebo iná ochrana tváre.