Stanovisko rektora UK k vymenúvaciemu konaniu profesora Klímu

V súvislosti s mediálnymi výstupmi viažucimi sa k vymenúvaciemu konaniu prof. Klímu považujem za potrebné vyjadriť sa v tejto otázke. 

Rámcové podmienky vymenúvacieho konania stanovuje zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o vysokých školách). Bližšie podrobnosti o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov „profesor“ ustanovuje vyhláška Ministerstva školstva SR 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (ďalej len „vyhláška“).

Z uvedených všeobecne záväzných právnych predpisov vyplýva, že podľa § 6 ods. 1 písm. h) zákona o vysokých školách do samosprávnej pôsobnosti verejnej vysokej školy patrí udeľovanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“.

Vymenúvacie konanie sa začína podaním žiadosti o vymenovanie za profesora, ktorú uchádzač podáva písomne predsedovi vedeckej rady.

Predseda vedeckej rady vymenuje inauguračnú komisiu, ktorá vyhodnotí plnenie podmienok podľa § 76 ods. 5 a 7 zákona o vysokých školách, podľa kritérií na získanie titulu profesor a na základe predložených dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky celkove zhodnotí pedagogickú, vedeckú alebo umeleckú činnosť uchádzača a najneskôr do jedného mesiaca po konaní inauguračnej prednášky predloží predsedovi vedeckej rady návrh s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore.

Podľa § 5 ods. 1 vyhlášky vedecká rada prerokuje návrh inauguračnej komisie, posúdi, či uchádzač spĺňa podmienky na vymenovanie za profesora, posúdi, či bol v celom priebehu konania dodržaný postup ustanovený zákonom a tajným hlasovaním rozhodne o schválení alebo neschválení návrhu na vymenovanie za profesora.

Ak ide o vymenovanie profesora v odbore, v ktorom študijné programy uskutočňuje fakulta a vedecká rada fakulty návrh na vymenovanie za profesora schválila, predloží jej predseda návrh do 30 dní od prerokovania predsedovi vedeckej rady vysokej školy, ktorá opäť v zmysle platných právnych predpisov návrh vedeckej rady fakulty prerokuje, posúdi, či uchádzač spĺňa podmienky na vymenovanie za profesora a rozhodne o schválení alebo neschválení návrhu na vymenovanie za profesora.

Ak vedecká rada vysokej školy návrh na vymenovanie za profesora schváli, rektor návrh predloží spolu s dokladmi o predchádzajúcom priebehu vymenúvacieho konania ministrovi školstva Slovenskej republiky.

Z uvedených platných právnych predpisov vyplýva, že rozhodovaciu právomoc vo veci udeľovania titulu profesor má vedecká rada verejnej vysokej školy ako orgán akademickej samosprávy. 

Rektor verejnej vysokej školy v zmysle zákona predloží schválený návrh ministrovi školstva, pričom nie je v jeho právomoci o predložení návrhu rozhodovať. Zákon nestanovuje nijakú procesnú možnosť pre prejav vôle rektora v tejto veci odlišný od zákonom stanoveného postupu. Rektor vysokej školy nie je oprávnený návrh vedeckej rady ministrovi nepostúpiť a nemá procesnú možnosť spochybniť, resp. napadnúť rozhodnutie vedeckej rady opravným prostriedkom a žiadať jeho preskúmanie. Rovnako právne predpisy neumožňujú rektorovi už predložený návrh vziať späť a nie je v právomoci rektora zasahovať do rozhodovania vedeckej rady a zastaviť alebo inak ovplyvniť vymenúvacie konanie. Taktiež vedecká rada verejnej vysokej školy a fakulty nemá zákonnú procesnú možnosť revidovať ex post vlastné rozhodnutia.

Podľa Čl. 2 ods. 2 Ústavy SR štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Podľa nášho názoru je nepochybné, že medzi orgány verejnej moci, resp. verejnej správy možno zahrnúť aj verejné vysoké školy, resp. ich orgány akademickej samosprávy.

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave dňa 6. októbra 2010 tajným hlasovaním rozhodla o schválení návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor doc. JUDr. Karlovi Klímovi, CSc., v odbore 3.4.3 Ústavné právo. V tejto súvislosti nemožno opomenúť, že jedným z kritérií právneho štátu je aj princíp právnej istoty, naplňovaný okrem iného aj tým, že nikto nebude bez zákonných dôvodov obmedzovaný na svojich právach, ale aj tým, že dobromyseľne nadobudnuté práva budú chránené. 

Rozhodnutie Vedeckej rady UK sa zakladalo aj na vyhodnotení publikačnej činnosti prof. Klímu podľa požiadaviek platných ku dňu začatia vymenúvacieho konania. Z publikačnej činnosti vyplýva, že prof. Klíma mal jediné nie celkom splnené kritérium podľa čl. 6 písm. b) kritérií: 30 pôvodných vedeckých prác uverejnených v domácich odborných časopisoch a recenzovaných zborníkoch, z ktorých mal splnených 24 prác. Uvedený nedostatok bolo však podľa kritérií relevantných pre toto konanie možné odstrániť podľa čl. 10 bod 1 Kritérií započítaním monografií, ktoré nad požadovaný počet monografií uchádzač predložil. K medializovaným údajom o splnení len 3 prác namiesto požadovaných 30 sa UK nemala možnosť relevantne vyjadriť a v tomto zmysle vníma takto medializované skutočnosti za také, ku ktorým sa dospelo arbitrárnym spôsobom, pričom môžu ohroziť dobrú povesť Univerzity Komenského. 

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
rektor UK