Stanovisko k užšej súťaži – „Vybudovanie Univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave“

V Bratislave 25. októbra 2016


Verejné obstarávanie  bolo realizované ako nadlimitná zákazka, postupom užšej súťaže  - stavebné práce, realizovaná cez systém EVO – elektronické verejné obstarávanie, s použitím elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota zákazky bola – 16 495 000,00,- eur bez DPH, zábezpeka – 300 000,00,- eur, na základe projektu spoločnosti  PROMA Žilina.
Predbežné oznámenie - 25/05/2013, Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - 22/06/2013           
                                                                        
Členovia komisie: predseda komisie: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., členovia komisie: prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., Ing. Vladimír Hricko, JUDr. Ján Lantay, Ing. Jana Lapinová

Predseda aj členovia komisie podpísali čestné vyhlásenie na otváranie a vyhodnotenie ponúk, ktoré boli predložené v predmetnej súťaži, podľa § 40 ods. 4, ods. 5 písm. a), ods. 6 a ods. 7) zákona o verejnom obstarávaní.

Aj napriek skutočnosti, že vedenie UK a členovia komisie nemali vedomosť o možnom spochybňovaní nezaujatosti niektorého člena komisie, v danom kontexte je potrebné zdôrazniť, že - v zmysle judikatúry  Súdneho dvora EÚ i metodiky ÚVO -  neprípustnosť určitého úkonu je náležité skúmať nie na základe „zlého vonkajšieho dojmu“, ale na základe zabránenia skutočným diskrimináciám, a to vždy v nadväznosti na konkrétny skutkový stav. Základné princípy verejného obstarávania sú porušené len vtedy, ak verejný obstarávateľ „skutočne neodôvodnene uprednostnil určitého uchádzača“. Domnienku „zaujatosti“ je možné vyvrátiť, ak daná osoba nemohla mať žiadny relevantný vplyv na postup verejného obstarávania.

Ako vyplýva z ďalšieho opisu postupu verejného obstarávania vo veci užšej súťaže na vybudovanie UVP Univerzity Komenského v Bratislave, v procese elektronickej aukcie je takýto vplyv z povahy veci vylúčený.  

Žiadosť o účasť v prvej etape verejného obstarávania predložilo 9 spoločností: VÁHOSTAV –SK, a.s., ZIPP BRATISLAVA, spol.s r.o., Metrostav Slovakia a.s., SOAR, spol. s r.o., COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o., Chemkostav a.s., Ingsteel spol. s r.o., DÚHA, a.s., OHL Pozemné stavby a.s.
Podmienky účasti nesplnili spoločnosti: Ingsteel spol. s r.o. a OHL Pozemné stavby a.s., ktoré boli vylúčené v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Ponuky v druhej etape predložilo 6 spoločností: VÁHOSTAV – SK, a.s., ZIPP BRATISLAVA, spol.s r.o., Metrostav Slovakia a.s., SOAR, spol. s r.o., COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o., Chemkostav a.s., z ktorých boli vylúčené spoločnosti: ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o., SOAR, spol. s r.o., Chemkostav a.s., a to z dôvodu, že ich ponuky neboli v súlade s požiadavkami na predmet zákazky a náležitosťami ponuky, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch.

Do elektronickej aukcie, ktorá bola realizovaná cez systém EVO (elektronické verejné obstarávanie), ktorý je certifikovaným aukčným systémom Úradu verejného obstarávania SR, postúpili spoločnosti: Váhostav – SK, COMBIN Banská Štiavnica, Metrostav Slovakia, ktoré medzi sebou súťažili formou elektronického predkladania ponúk, ktorú ani predseda ani členovia komisie nevedeli žiadnym spôsobom ovplyvniť. Výsledkom elektronickej aukcie konanej 13. 11. 2013 bolo predloženie najnižšej ponuky spoločnosťou Váhostav - SK.

1. Váhostav - SK                         Úspešný        16 470 000,0000 EUR

2. COMBIN Banská Štiavnica    Neúspešný    16 590 000,0000 EUR

3. Metrostav Slovakia                 Neúspešný    16 689 000,0000 EUR


Po ukončení verejného obstarávania bola zákazka zaslaná na Riadiaci orgán za účelom kontroly pred podpisom zmluvy. Výsledkom bol záznam z administratívnej kontroly 20. 11. 2013 pred podpisom zmluvy, v ktorom sa uvádza, že súťaž bola realizovaná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Zmluva bola podpísaná 9. 1. 2014.

Oznámenie o výsledku verejného obstarávanie bolo odoslané – 31. 1. 2014.   

Následne boli realizované vládne audity na projekte Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave v rozsahu:
Prvý vládny audit bol ukončený dňa 8. 10. 2015 realizovaný spoločnosťou KPMG.
Druhý vládny bol realizovaný v roku 2016 spoločnosťou KPMG, pričom neboli zistené nedostatky na projekte Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave – vrátane overenia VO na stavebné práce.

Ako vyplýva z vyššie uvedených skutočností, verejné obstarávanie na predmet zákazky „Vybudovanie Univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave“ bolo realizované v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.