Zamestnanci a doktorandi

Roman Tardík

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Oddelenie prevádzky IKT

technik IKT prevádzky

+421 2 9010 2052
+421 2 9010 9969
+421 2 9010 9996
02/592 44 969
02/901 09 969
02/901 09 996
90109969
10 9969
10 9969/9996
F1 - 139
SB 14
SB14 / F1-139

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

Dohoda