Zamestnanci

Ing. Ildikó Takácsová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty a IT, Celofakultné výpočtové stredisko

správca webu Prírodovedeckej fakulty UK

+421 2 9014 2001
02/602 96 556, klapka 556
Prírodovedecká fakulta CH1-301/a
Centrálne výpočtové stredisko PriF UK https://fns.uniba.sk/cvs

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre inform.technológie, Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT

odborný zamestnanec IT