Zamestnanci a doktorandi

Ing. Magdaléna Mydliarová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre org.konferencií ď.odb, Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou

vedúca oddelenia - OĎV a RK / Head of Department

+421 2 9012 9190
224A SB