Zamestnanci

JUDr. Stanislav Mihálik

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre grantovú činn.spolupc, Oddelenie grantov a rozvoja

odborný administratívny zamestnanec

+421 2 9012 2027
310B SB

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky

2.dTRP17

02/901 22 027
508 NB
Konzultačné hodiny v iný čas po dohode e-mailom
Pondelok 14:30 - 15:15