Zamestnanci a doktorandi

doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv

docent vysokej školy, univerzity

02/501 17 323
218 - K

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Útvar prodekanov

1. prodekan,prodekan pre štúdium

+421 2 9016 9329