Zamestnanci a doktorandi

RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Oddelenie infraštruktúry IKT

špecialista sieťovej bezpečnosti

+421 2 9010 9922

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra informatiky, Oddelenie kryptológie a informačnej bezpečnosti

odborný asistent vysokej školy, univerzi

02/602 95 578
578
M - 253