Zamestnanci a doktorandi

doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Psychiatrická klinika

odborný asistent vysokej školy, univerzi

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra psychológie, Sekcia klinicko - poradenská

docent vysokej školy, univerzity

+421 2 9013 2335

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Psychiatrická klinika

odborný asistent vysokej školy, univerzi