Zamestnanci

 1. AAB K personalistickému chápaniu milosti : Štúdia nad charitológiou Wincenta Granata. / Anton Adam
  Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 1998
 2. AAB Ježiš Kristus - Prostredník medzi Bohom a ľudmi / Anton Adam
  Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2008
 3. AAB Vybrané pohľady na konštitúciu Lumen gentium / Anton Adam, Józef Kulisz, Gloria Braunsteiner
  Trnava : Dobrá kniha, 2014
 4. ABB Vierouka Katolíckej cirkvi na stránkach Duchovného pastiera / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 98, č. 8, 9, 10 (2017), s. 463-519 [5,7 AH]
 5. ACB Úvod do charitológie / Anton Adam
  Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2005
 6. ADE Interpretacja tytułu "Królowa pokoju" w śvietle objawień fatimskich / Anton Adam
  In: Salvatoris Mater. - Roč. 18, č. 1-4 (2016), s. 168-180
 7. ADE Mariologia słowacka po Soborze Watykańskim II / Jana Moricová, Anton Adam
  In: Salvatoris Mater. - Roč. 16, č. 1-4 (2014), s. 314-326
 8. ADE Pośrednictwo Chrystusa a Trójca Święta / Anton Adam
  In: Zeszyty Formacji Katechetów. - Roč. 8 , č. 4 (2008), s. 45-47
 9. ADE Božia láska – prejav milosrdného Boha k hriešnemu človeku / Anton Adam
  In: Bielsko-Zywieckie studia teologiczne. - Tom 15 (2014), s. 343-352
 10. ADE Teologický prienik sviatosti kňazstva v náuke Cirkvi a svätého Vincenta de Paul / Anton Adam
  In: Bielsko-Zywieckie studia teologiczne. - Tom 16 (2015), s. 9-19
 11. ADE Mariológia v kontexte náuky Druhého vatikánskeho koncilu / Anton Adam
  In: Bielsko-Zywieckie studia teologiczne. - Tom 17 (2016), s. 51-59
 12. ADE Maryja v dziele Chrystusa / Anton Adam
  In: Salvatoris Mater. - Roč. 3, č. 3 (2001), s. 149-152
 13. ADE Maryja w tajemnicy Wcielenia w nauczaniu ks. Wincentego Granata / Anton Adam
  In: Salvatoris Mater. - Roč. 2, č. 1 (2000), s. 120-125
 14. ADE Dogmat wniebowziecia Najswietszej Maryi Panny w posoborowej teologii slowackiej / Anton Adam
  In: Salvatoris Mater. - Roč. 2, č. 4 (2000), s. 180-185
 15. ADE Milosť v teológii Wincenta Granata v kontexte filozofie Tomáša Akvinského / Anton Adam
  In: Rocznik Tomistyczny. - Č. 1 (2012), s. 49-63
 16. ADE Świętego Augustyna rozumienie duchowego macierzyństwa Maryi / Anton Adam, Marek Gilski
  In: Salvatoris Mater. - Roč. 13, č. 3-4 (2011), s. 35-44
 17. ADF Ad gentes - integrálna formácia evanjelizovaného človeka / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 96, č. 9 (2015), s. 310-319
 18. ADF Zjavenie Panny Márie na Rue de Bac – teologická reflexia z príležitosti 180. výročia zjavenia / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 92, č.3 (2011), s. 99-105
 19. ADF Prostredníctvo Ježiša Krista v exkluzívnej interpretácii / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 92, č.4 (2011), s. 148-159
 20. ADF Spoločensko-sociálne otázky náuky Katolíckej cirkvi v Dokumentoch Druhého Vatikánskeho koncilu a pápežov tohto koncilu – 1. časť / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 95, č. 2 (2014), s. 59-66
 21. ADF Problémy ľudskej civilizácie a nové výzvy z Rerum novarum a Mater et Magistra v pohľade Pavla VI. / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 92, č.5 (2011), s. 312-321
 22. ADF Spoločensko-sociálne otázky náuky Katolíckej cirkvi v Dokumentoch Druhého Vatikánskeho koncilu a pápežov tohto koncilu – 2. časť / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 95, č. 3 (2014), s. 110-115
 23. ADF Druhý vatikánsky koncil - stále aktuálny a nenaplnený novozákonné kňazstvo v živote svätého Vincenta de Paul / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 95, č. 5 (2014), s. 200-205
 24. ADF Druhý vatikánsky koncil - stále aktuálny a nenaplnený teológia kňazstva v listoch blahoslaveného Jána Pavla II. kňazom na Zelený štvrtok / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 95, č. 4 (2014), s. 157-167
 25. ADF Encyklika Ecclesiam suam - súčasť ekleziológie koncilového obdobia / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 95, č. 6 (2014), s. 254-260
 26. ADF Ospravodlivenie ako cesta k dialógu a jeho ovocie / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 81, č. 5 (2000), s. 201-203
 27. ADF Sviatosť Ducha Svätého a dozrievania / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 81, č. 6 (2000), s. 250-255
 28. ADF Tajomstvo Panny Márie v náuke Wincenta Granata / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 81, č. 7 (2000), s. 316-320
 29. ADF Úcta Božského Srdca Ježišovho v kontexte dokumentov Magistéria Katolíckej cirkvi / Anton Adam
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 14, č. 1 (2017), s. 40-58
 30. ADF Mariológia v 20. storočí / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 82, č. 3 (2001), s. 113-119
 31. ADF Mária v tajomstve Krista a Cirkvi / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 78, č. 7 (1997), s. 307-308
 32. ADF Svätý Tomáš Akvinský ako teológ / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 80, č. 1 (1999), s. 23-28
 33. ADF Eucharistia - sviatosť jednoty a lásky / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 80, č. 6 (1999), s. 246-252
 34. ADF Kresťania a dialóg s neveriacimi / Anton Adam
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 3, č. 3 (2003), s. 282-294
 35. ADF Predstavenie mariológie kardinála Ratzingera / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 88, č. 10 (2007), s. 669-677
 36. ADF Aktuálne posolstvo encykliky Ut unum sint / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 95, č. 9 (2014), s. 438-447
 37. ADF Spiritualita svätého Vincenta z Pauly a Misijnej spoločnosti / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 96, č. 3 (2015), s. 120-126
 38. ADF Mariánsky kult - 30 rokov exhortácie Marialis cultus / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 85, č. 5 (2004), s. 287-290
 39. ADF Teologický rozmer modlitby Anjel Pána u Jána Pavla II. / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč.87, č. 1 (2007), s. 37-45
 40. ADF Eucharistia, Boží dar pre život Vzťah Eucharistie a sviatostí v exhortácii Sacramentum caritatis / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 88, č. 6 (2007), s. 428-434
 41. ADF Prejavy Božieho milosrdenstva v Ježišovi Kristovi / Anton Adam
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 13, č. 1 (2016), s. 3-18
 42. ADF Pohľad na mariológiu pápeža Benedikta XVI. / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 89, č. 2 (2008), s. 51-58
 43. ADF Encyklika Benedikta XVI.: Spe salvi / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 89, č. 2 (2008), s. 58-65
 44. ADF Teologický kontext v problematike spásy nepokrstených / Anton Adam
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 11, č. 1 (2014), s. 47-74
 45. ADF Mariánske zjavenia ako odkaz kristocentrizmu / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 89, č. 3 (2008), s. 107-115
 46. ADF Kristovo prostredníctvo a Najsvätejšia Trojica / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 82, č. 6 (2001) s. 253-255
 47. ADF Eucharistia - zjednotenie s Kristom a obnova v Kristovi / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 86, č. 10 (2005, s. 709-715
 48. ADF Ecclesia de eucharistia šiesta kapitola: Mária - "Eucharistická" žena / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 86, č. 4 (2005), s. 210-214
 49. ADF Sloboda človeka a jeho dôstojnosť v náuke Katolíckej cirkvi / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 93, č. 3 (2012), s. 199-205
 50. ADF Sociálna spravodlivosť a kultúra života / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 93, č. 6 (2012), s. 332-338
 51. ADF Mária v Kristovom diele / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 83, č. 1 (2002), s. 29-31
 52. ADF Teologický aspekt mariánskej úcty / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 76, č. 5 (1995), s. 197-202
 53. ADF Druhý vatikánsky koncil a jeho pastorálny charakter / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 97, č. 1 (2016), s. 23-33
 54. ADF Teologické súvislosti cirkvi putujúcej s cirkvou oslávenou a trpiacou / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 94, č. 2 (2013), s. 53-61
 55. ADF Výzvy súčasnej teológie v kontexte dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu a Roku viery – 1. časť / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 94, č. 3 (2013), s. 105-108
 56. ADF Nový človek - antropológia II. vatikánskeho koncilu / Anton Adam
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 5, č. 3 (2005), s. 240-249
 57. ADF Výzvy súčasnej teológie v kontexte dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu a Roku viery – 2. časť / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 94, č. 4 (2013), s. 152-157
 58. ADF Reinkarnácia a postoj Cirkvi / Anton Adam
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 2, č. 2 (2002), s. 134-145
 59. AEC Vybrané aspekty kristológie Jozefa Ratzingera / Anton Adam
  In: Pedagogiczna edukacja. - ISBN 978-83-61609-27-8. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2012. - S. 147-155
 60. AEC Inkluzívna interpretácia Kristovho prostredníctva / Anton Adam
  In: Pedagogiczna edukacja. - ISBN 978-83-61609-27-8. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2012. - S. 195-216
 61. AEC Encyklika Ut unum sint / Anton Adam
  In: Zrozumieć, aby czcić. Encykliki Jana Pawła II. Kraków. - ISBN 978-83-64028-29-8. - Kraków : Wydawnictwo scriptum, 2014. - S. 189-202
 62. AEC Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio / Anton Adam
  In: Sobór Watykański II. Złoty jubileusz. - ISBN 978-83-64028-20-5. - Kraków: Wydawnictwo scriptum, 2013. - S. 105-117
 63. AEC Otcova milosrdná láska v prejavoch syna / Adam Anton
  In: Pedagogika wobec ikonosfery. - ISBN 978-83-61609-30-8. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2013. - S. 161-171
 64. AED Kristológia a Kristus vo Svätom písme / Anton Adam
  In: Sväté písmo ako duša teológie. - ISBN 978-80-7141-958-7. - Trnava : Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2015. - S. 143-157
 65. AED Sviatosti - Božie tajomstvá v ľudskom podaní / Anton Adam
  In: Kňaz včera a dnes. - ISBN 978-80-88937-42-5. - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2010. - S. 120-129
 66. AED Povaha a hodnota práce v Gaudium et spes / Anton Adam
  In: Gaudium et spes pre budúcnosť Cirkvi a spoločnosti. - ISBN 978-80-8191-016-6. - Trnava : Dobrá kniha, 2016. - S. 33-45
 67. AED Viera - odpoveď človeka na Božie Zjavenie / Anton Adam
  In: Záhady vesmíru, života a človeka, 2. časť. - ISBN 80-85293-04-8. - Bratislava : Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie, 2003. - S. 14-23
 68. AED Mariánska úcta v dokumentoch Magistéria Katolíckej cirkvi po Druhom vatikánskom koncile / Anton Adam
  In: Úcta Sedembolestnej Patrónky Slovenska v súčasnosti. - ISBN 978-80-561-0191-9. - Ružomberok: Verbum, 2014. - S. 6-21
 69. AED Fatimské zjavenia a ich kristologický kontext / Anton Adam
  In: Mária - Matka v každej dobe. - ISBN 978-80-88937-78-4. - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2017. - S. 152-172
 70. AED Druhý vatikánsky koncil o zjavení v kontexte s Prvým vatikánskym koncilom / Anton Adam
  In: Výrazné aspekty konštitúcie Dei Verbum. - ISBN 978-80-7141-977-8. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - S. 45-56
 71. AED Kresťanská antropológia v službe teologickej vedy / Anton Adam
  In: Viera a kultúra cestou človeka. - ISBN 978-80-8191-099-9. - Trnava : Dobrá kniha, 2017. - S. 23-34
 72. AED Nepoškvrnené počatie Panny Márie v pokoncilovej slovenskej teológii / Anton Adam
  In: Immaculata. Zborník pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie. - ISBN 80-8084-002-4. - Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity. - S. 4-17
 73. AED Cirkev dneška - potreba dialógu v súčasnom svete / Anton Adam
  In: Zborník filozoficko-teologických štúdií, 1. - ISBN 80-88937-11-6. - Banská Bystrica-Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2002. - S. 38-48
 74. AED Viera vo vzťahu k teológii / Anton Adam
  In: Viera v živote kresťana a Cirkvi. - ISBN 978-80-88696-68-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 57-69
 75. AFA Być człowiekiem – mówi Sługa Boży ks. Prof. Wincenty Granat / Anton Adam
  In: Prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. - ISBN 978-83-7363-934-8. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. - S. 589-598
 76. AFA Ján Pavol II. - učiteľ sociálnej spravodlivosti / Anton Adam
  In: W pedagogicznej służbie narodów. - ISBN 978-83-61609-04-9. - Włoclawek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2009. - S. 143-149
 77. AFA Interpretácia Máriinho prostredníctva v kontexte náuky Jána Pavla II / Anton Adam
  In: Wizja pedagogiczna Jana Pawła II dla współczesnej edukacji. - ISBN 978-83-61609-02-5. - Włoclawek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2009. - S. 119-129
 78. AFB Dedičný hriech v pohľade Tridentského koncilu / Anton Adam
  In: Boh - Trojica - Stvorenie. - ISBN 80-7142-076-X. - Spišská Kapitula : Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1999. - S. 26-36
 79. AFB Panna Mária Starohorská / Adam Anton
  In: Mariánske pútnické miesta na Slovensku - vedecká konferencia. - ISBN 978-80-8084-307-6. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2007. - S. 41-53
 80. AFC Nowy człowiek – antropologia Soboru Watykańskiego II. / Anton Adam
  In: Prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. - ISBN 978-83-7363-934-8. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. - S. 47-57
 81. AFC Wspólczesna teologia na Slowacji / Anton Adam
  In: Teologia w Polsce. - Roč. 20, č. 68-69 (2002), s. 15-19
 82. AFC Novyj čelavjek / Anton Adam
  In: Otkryť čelavjeka čelavjeku 4. - Odessa : Alexandra Dobroska, 2008. - S. 59-70
 83. AFC Ján Pavol II. - ohlasujúci sociálnu spravodlivosť / Anton Adam
  In: Jan Paweł II. orędownik prawdy i nadziei. - ISBN 978-83-61609-00-1. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2008. - S. 103-114
 84. AFC Aniol Pański na co dzień / Anton Adam
  In: Mariologia Jana Pawla II - problem interpretacji - sposób recepcji. - ISBN 978-83-7363-550-0. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. - S. 175-187
 85. AFC Dogmat Niepokalanego Poczecia Maryi w posoborowej teologii Slowackiej / Anton Adam
  In: Niepokalana Matka Chrystusa. - ISBN 83-912039-6-4. - Czestochowa - Lublin : Polskie Towarzystwo Mariologiczne, 2004. - S. 209-219
 86. AFC Osobnosť kresťanského pedagóga v kontexte náboženskej výchovy / Anton Adam, Anna Fodorová
  In: Pedagogika religii w kontekście edukacyjnym. - ISBN 978-83-61609-17-9. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2011. - S. 141-156
 87. AFC Ks. Viktor Trstenský, ks. Jan Hutyra CM - swiadkowie Prawdy / Anton Adam
  In: Wieksi i mniejsi prorocy Europy Šrodkowo - Wschodniej XX wieku. - ISBN83-7363-133-X. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2003. - S. 19-27
 88. AFD Mariológia - súčasť teológie v kontexte dokumentu Medzinárodnej pápežskej mariánskej akadémie "Matka Pána" / Anton Adam
  In: Aktuálne témy súčasnej mariológie. - ISBN 978-80-8084-613-8. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - S. 7-14
 89. AFD Eucharistia v náuke katolíckej cirkvi a protestantov , / Anton Adam
  In: Eucharistia-Zborník prednášok zo seminára z dogmatickej teológie. - Košice : RKCMBF UK TI, 2000. - S. 38-55
 90. AFD Kristologická interpretácia mariánskych zjavení / Anton Adam
  In: Mariánske zjavenia. - ISBN 978-80-8084-457-8. - Ružomberok : VERBUM - Vydavateľstvo KU, 2009. - S. 7-16
 91. AFD Duch Svätý - tretia Božská Osoba / Anton Adam
  In: Boh - Duch Svätý. - ISBN 80-88741-21-1. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 1997. - S. 4-11
 92. AFD Ježiš obrazom Otcovho milosrdenstva / Anton Adam
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 3, č. 2 (2003), s. 117-113
 93. AFD Oslávenie duše a tela / Anton Adam
  In: Perspektívy nádeje. - ISBN 80-88696-19-4. - Bratislava : RKCMBF UK, 1999. - S. 44-51
 94. AFD Mariológia v teológii Jána Pavla II. / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 84, č. 8 (2003), s. 486-494
 95. AFD Človek na ceste k plnosti života / Anton Adam
  In: Človek v hraničných situáciách a milosrdenstvo. - ISBN 80-88743-53-2. - Bratislava : Charis, 2002. - S. 7-16
 96. AFD Vzťah protestantskej a katolíckej teológie v otázke „prostredníctva“ / Anton Adam
  In: Ekumenické vzťahy na Slovensku. - ISBN 978-80-970050-2-3. - Prešov : tlačiareň Kušnír, 2008. - S. 23-35
 97. AFD Primát pápeža vo vzťahu k neomylnému učeniu / Anton Adam
  In: Primát Petrovho nástupcu v tajomstve Cirkvi. - ISBN 978-80-7114-712-1. - Bratislava : Lúč, 2008. - S. 51 – 60
 98. AFD Kto stretáva Ježiša, stretáva judaizmus / Anton Adam
  In: Dialóg kresťanstva a judaizmu. - ISBN 978-80-8084-226-0. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, 2007. - S. 128-135
 99. AFD Titul Spoluvykupiteľka v súčasnej teológii / Anton Adam
  In: Panna Mária v diele vykúpenia a spásy. - ISBN 80-89170-06-4. - Spišská Kapitula-Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2004. - S. 73-78
 100. AFD Milosrdenstvo ako prostriedok Kristovho vykupiteľského diela / Anton Adam
  In: Aký je Boh Starého a Nového zákona?. - ISBN 978-80-7165-994-5. - Prešov : Michal Vaško - Vydavateľstvo, 2016. - S. 151-169
 101. AFD Antropológia encykliky Deus caritas est / Anton Adam
  In: Benedikt XVI: «Deus caritas est». - ISBN 80-89138-49-7. - Košice : Seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach, 2006. - S. 13-19
 102. AFD Kristovo kňazstvo ako služba v Pastores dabo vobis v kontexte Sacramentum caritatis /
  In: Špecifickosť edukácie v kontexte Pastores dabo vobis. - ISBN 978-80-88696-52-0. - Bratislava - Nitra : Univerzita Komenského v Bratislave, RKCMBF - Kňazský seminár sv. Gorazda, 2007. - S. 34-40
 103. AFD Chudoba v kontexte sociálnej spravodlivost v teológii Jána Pavla II. / Anton Adam
  In: Sociálne a teologické aspekty chudoby a bohatstva. - ISBN 978-80-8084-256-7. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku - Pedagogická fakulta, 2007. - S. 6-13
 104. AFD Novoscholastika v teologickom myslení od Prvého do Druhého vatikánskeho koncilu / Anton Adam
  In: Cirkev a spoločnosť medzi Prvým a Druhým vatikánskym koncilom [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7141-833-7. - Trnava : Dobrá kniha, 2013. - S. 56-70 [CD-ROM]
 105. AFD Súčasné interpretácie dogmy Nepoškvrneného počatia Panny Márie / Anton Adam
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 5, č. 1 (2005), s. 92-100
 106. AFD Angelológia v teológii Wincenta Granata / Anton Adam
  In: Angelológia a jej súčasné interpretácie. - ISBN 978-80-88937-38-8. - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2009. - S. 63-72
 107. AFD Teologické východiská kultu Kristovho milosrdenstva / Anton Adam
  In: Ježiš z Nazareta - teologické a religionistické súvislosti. - ISBN 978-80-555-0399-8. - Prešov : Prešovská univerzita, 2011. - S. 53-68
 108. AFD Božie milosrdenstvo ako dôsledok Božej lásky / Anton Adam
  In: Súčasné formy chudoby a milosrdná pomoc. - ISBN 80-88949-37-8. - Oto Németh : Bratislava, 2002. - S. 32-43
 109. AFD Chudoba a chudobní v teológii Jána Pavla II. / Anton Adam
  In: Súčasné formy chudoby a nové spôsoby kresťanskej pomoci. - ISBN 80-88949-21-1. - Bratislava : Oto Németh, 2001. - S. 26-34
 110. AFD Pohľad na človeka v zmysle dokumentov magistéria Cirkvi / Anton Adam
  In: Nová evanjelizácia, 4. - ISBN 80-7141-073-X. - Trnava : Dobrá kniha, 1995. - S. 9-13
 111. AFD Protologické aspekty teológie stvorenia / Anton Adam
  In: Rozličné aspekty teológie stvorenia. - ISBN 80-88937-09-4. - Banská Bystrica - Badín : Teologický inštitút sv. Františka Xaverského, 2002. - S. 5-12
 112. AFF Interpretácia Zjavenia v kontexte vatikánskych koncilov / Anton Adam
  In: Konferencia k 50. výročiu konštitúcie Dei Verbum : Abstrakty pozvaných príspevkov na konferencii. - ISBN 978-80-7141-964-8. - Bratislava : Dobrá kniha, 2015. - S. 5
 113. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia : 8. zv. : Kalh - Kokp. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2016
 114. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch, 6. zv. : His-Im. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2010
 115. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia, 7. zv., In - Kalg. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2013
 116. BDF Snúbeneckú láska najlepšie preverí čas / Anton Adam
  In: Katolícke noviny. - Roč. 132, č. 7 (2017), s. 8-9
 117. BDF Eucharistia je pohľad skrze veky / Anton Adam
  In: Katolícke noviny. - Roč. 132, č. 22 (2017), s. 8-9
 118. BDF Kalkatu nájdeš na celom svete / Anton Adam
  In: Katolícke noviny. - Roč. 132, č. 38 (2017), s. 8-9
 119. BDF Ježiš Nazaretský Benedikta XVI. / Anton Adam
  In: Katolícke noviny. - Roč. 130, č. 14/15 (2015), s. 34-35
 120. BDF Poslanie Božej Matky, ktoré ju vynieslo do neba / Anton Adam
  In: Katolícke noviny. - Roč. 131, č. 33 (2016), s. 8-9
 121. BDF Na Popolcovú stredu Pokánie-potreba nájsť sám seba / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 72, č. 1 (1991), s. 44-45
 122. BDF Na prvú postnu nedeľu Obrátenie - nový rozmer života / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 72, č. 1 (1991), s. 46-47
 123. BDF Na druhú pôstnu nedeľu Prekvapenie ? / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 72, č. 1 (1991), s. 47-48
 124. BDF Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 72, č. 6 (1991), s. 283-284
 125. BDF Na 20. nedeľu v období "cez rok" Pozvanie / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 72, č. 6 (1991), s. 284-285
 126. BDF Na Popolcovú stredu Začať v sebe / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 73, č. 2 (1992), s. 88-89
 127. BDF Na štvrtú postnu nedeľu Návrat / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 73, č. 2 (1992), s. 93-94
 128. BDF Na piatu pôstnu nedeľu Poznaj sám seba / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 73, č. 2 (1992), s. 95-96
 129. BDF Štvrtá veľkonočná nedeľa Dobrý Pastier / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 74, č. 3 (1993), s. 135-137
 130. BDF Piata veľkonočná nedeľa Správna cesta života / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 74, č. 3 (1993), s. 137-138
 131. BDF Panna Mária Spoluvykupiteľka? / Anton Adam
  In: Katolícke noviny. - Roč. 118 , č. 1 (2003), s. 10
 132. BDF Mariánska úcta v živote a poslaní kňaza / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 90, č. 6 (2009), s. 272-278
 133. BDF Prostredník Ježiš Kristus podľa W. Granata / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 76, č. 10 (1995), s. 438-440
 134. BDF Siedma bolesť Panny Márie: Ježišovo telo snímajú z kríža a ukladajú do hrobu / Anton Adam
  In: Katolícke noviny. - Roč. 129, č. 32 (2014), s. 8-9
 135. BDF Kňazstvo v pohľade sv. Vincenta z Pauly / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 74, č. 6 (1993), s. 257-260
 136. BDF Viera a skutky / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 73. č. 9 (1992), s. 413-416
 137. BDF Spor o Matku - Mariológia ako ekumenický problém / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 75, č. 10 (1994), s. 440-442
 138. BED Eucharistia a budúcnosť Cirkvi / Anton Adam
  In: Diecézny eucharistický kongres. - Banská Bystrica : Rim. kat. Biskupský úrad, 1999. - S. 51-54
 139. BEE Maryja w tajemnicy wcielenia w nauczaniu ks. Wincentego Granata 2 / Anton Adam
  In: Łaski pełna, Pan z Tobą. - ISBN 978-83-257-0677-7. - Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, 2014. - S. 191-196
 140. BEF Miesto mariánskych zjavení v živote Cirkvi / Anton Adam
  In: Panna Mária Fatimská. - ISBN 978-80-8161-273-2. - Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2017. - S. 5-20
 141. BEF Apoštol Pavol - apoštol milosti, svedok utrpenia / Anton Adam
  In: Témy z Druhého listu Korinťanom. - ISBN 978-80-88937-37-1. - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2009. - S. 122-128
 142. EAJ Pred veľkonočným ránom / Tadeusz Zasepa ; preklad Anton Adam
  Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 1998
 143. EDI Adam A., Móricová J., atď., Rozličné aspekty teológie stvorenia / Anton Adam
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 2, č. 3 (2002), s. 298-304
 144. EDI Ks. Marian Włosiński, Apel Jasnogórski w służbie edukacji / Anton Adam
  In: Znamiona etyki wychowawczej. - ISBN 978-83-61609-01-8. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2009. - S. 201-202
 145. EDI KRUPA, J.: Relevantné vieroučné a pastorálne témy o sviatosti krstu a birmovania / Anton Adam
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 11, č. 2 (2014), s. 64
 146. EDI KRUPA, J.: Katolícka dogmatická teológia / Anton Adam
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 11, č. 1 (2014), s. 129-131
 147. EDI KRUPA, J.: Výskum akceptovania téz Reinharda Messnera Magistériom / Anton Adam
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 11, č. 1 (2014), s. 134
 148. EDI Košč, Stanislav, Kresťanské posolstvo pre mier vo svete / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 95, č. 7 (2014), s. 361
 149. EDI Ad Eucharistická obeta v 20. storočí / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 86, č. 4 (2005), s. 224
 150. EDI Krupa, Jozef. Vieroučný výskum textov paleokresťanskej Tradície / Anton Adam
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 12, č. 2 (2015), s. 83-84
 151. EDI KRUPA, J.: Možnosti kooperácie medzi teológiou a exaktnými vedami / Anton Adam
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 9, č. 1 (2012), s. 100-101
 152. EDI doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.: Evanjelizácia sociálnych vzťahov (Sociálna náuka v súčasných dokumentoch Katolíckej cirkvi) / Anton Adam
  In: Duchovný pastier. - Roč. 97, č. 4 (2016), s. 221-222
 153. FAI Angelológia a jej súčasné interpretácie / zostavil Anton Adam
  Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2009
 154. GII Ak je srdce prázdne, naplní ho Boh / Anton Adam
  In: Katolícke noviny. - Roč. 132, č. 51-52 (2017), s. 3
 155. GII Rozdiel medzi rehoľníkom a mníchom, pátrom a frátrom / Anton Adam
  In: Katolícke noviny. - Roč. 125, č. 41 (2010), s. 14.
 156. GII Akceptovať Medžugorie ako miesto modlitby? / Anton Adam
  In: Katolícke noviny. - Roč. 124, č. 49 (2009), s. 14.
 157. GII Modlitba Anjel Pána, odkedy sa modlí a prečo / Anton Adam
  In: Katolícke noviny. - Roč. 126, č. 21 (2011), s. 14.
 158. GII Strata blízkej osoby a nosenie smútku / Anton Adam
  In: Katolícke noviny. - Roč. 131, č. 41 (2016), s. 14
 159. GII Možno prijať sviatosti s výhradami? / Anton Adam
  In: Katolícke noviny. - Roč. 131, č. 27 (2016), s. 14
 160. GII Úcta k Panne Márii - Matke milosrdenstva / Anton Adam
  In: Katolícke noviny. - Roč. 131, č. 20 (2016), s. 14
 161. GII Refleksja nad postawionymi pytaniami / Anton Adam
  In: Prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. - ISBN 978-83-7363-934-8. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. - S. 425-426
 162. GII Vianoce - Kristus ako dar pre svet a človeka / Anton Adam
  In: Xaver. - Roč. 14 , č. 4 (2007), s. 8-9
 163. GII Pobožnosť piatich prvých sobôt / Anton Adam
  In: Panna Mária Fatimská. - ISBN 978-80-8161-273-2. - Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2017. - S. 30-32
 164. GII Čo je schizma a čo dogma? / Anton Adam
  In: Katolícke noviny. - Roč. 120, č. 42 (2005), s. 10
 165. GII Môžu byť nekresťania spasení? / Anton Adam
  In: Katolícke noviny. - Roč. 120, č. 29 (2005), s. 10
 166. GII Ako sa interpretujú zjavenia v iných náboženstvách / Anton Adam
  In: Katolícke noviny. - Roč. 126, č. 40 (2011), s. 14
 167. GII Nádej života - plnosť Boha / Anton Adam
  In: Xaver. - Roč. 184 , č. 1 (2011), s. 3
 168. GII Na cestu ohlasovania / Anton Adam
  In: Nesmieme mlčať nad slovom. - ISSN 978-80-970281-2-1. - Bratislava : Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2011. - S. 5-6
 169. GII Na cestu pravdy / Anton Adam
  In: Zobuď sa slovom. - ISSN 978-80-970281-5-2. - Bratislava : Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2011. - S. 5-6