Zamestnanci a doktorandi

Ing. Henrieta Bazovská

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek pre vzdelávanie a sociálne veci, Oddelenie vzdelávania
odborná referentka
+421 2 9010 2017
121 HB
Agenda: FiF UK (Bc., Mgr., rigorózne konanie)

doc. Mgr.art. et Mgr. Monika Bažíková, ArtD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav pedagog. a psycholog. štúdií, Katedra umenia a kultúry, Oddelenie hudobnej výchovy
docent
+421 2 9015 9484

MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, I. ortopedicko-traumatologická klinika
odborný asistent

Eva Bebjaková

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Tajomník fakulty, Ekonomické oddelenie, Referát všeobecnej učtárne
účtovník finančný
+421 2 9011 9615
02/593 57 615

JUDr. Viktória Bebjaková

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek
odborný referent OCOZ
+421 2 9010 2035
219 NB

prof. Ing. Emília Beblavá, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav verejnej politiky
profesor vysokoškolský
02/206 69 856
A 114

Mgr. Emil Bečka

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav molekulárnej biomedicíny
2.dPF

prof. RNDr. Martin Bednarik, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
profesor
+421 2 9014 9597
G-132
Prvá Predchádzajúca ... 28 29 [30] 31 32 ... Nasledujúca Posledná