Logo k 100. výročiu Univerzity Komenského

Do súťaže sa môže zapojiť ktorýkoľvek študent Univerzity Komenského v Bratislave bez ohľadu na stupeň a formu štúdia, t. j. študenti bakalárskeho, magisterského, doktorského alebo doktorandského štúdia v dennej a externej forme štúdia.

Cieľom súťaže je vytvorenie dlhodobo využiteľného „Loga k 100. výročiu UK“, ktoré by odrážalo postavenie UK ako modernej a dynamickej inštitúcie s najdlhšou tradíciou vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Logo bude používané v rokoch 2017 – 2019 so zámerom prezentovať významné výročie založenia najväčšej a najstaršej slovenskej univerzity. Návrh loga je potrebné vyhotoviť vo formátoch jpg, resp. pdf – v minimálnom rozlíšení 300 dpi, v čiernobielom, ako aj farebnom prevedení. Súčasťou loga musí byť číslica „100“ alebo v ňom musí byť uvedené rozpätie rokov „1919 – 2019“. Atribúty, ktoré má „Logo k 100. výročiu UK“ spĺňať, sú:
- vysoká výpovedná hodnota;
- ľahká identifikácia a zapamätateľnosť;
- dynamickosť, modernosť, zároveň však s dôrazom na 100-ročnú tradíciu univerzity.

Podmienkou účasti v súťaži je zaslanie návrhov loga spolu s ich krátkym vysvetľujúcim popisom a s uvedením mena a priezviska autora návrhu, jeho telefónneho čísla, e-mailového kontaktu a adresy jeho trvalého, resp. prechodného pobytu, a to na e-mailovú adresu: logo100uniba.sk v termíne do 20. novembra 2016. Počet návrhov, ktoré môže účastník do súťaže prihlásiť, nie je obmedzený.

Autor víťazného loga, o ktorom rozhodne komisia na čele s rektorom UK prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD., získa finančnú odmenu vo výške 1000 eur. Všetci autori, ktorí sa do súťaže zapoja, získajú vecnú odmenu v podobe trička s logom UK.

 

Štatút súťaže (pdf súbor)