Hodnotiaca správa EUA, september 2006

Hodnotiaca správa EUA, september 2006

Vážení kolegovia, milí priatelia,

predkladám vám Hodnotiacu správu o Univerzite Komenského, ktorú na základe Autoevaluačnej správy UK 2006 a  osobných návštev podal v septembri 2006  evaluačný tím Asociácie európskych univerzít. Bol by som rád, keby ste si celú správu pozorne preštudovali a osobitnú pozornosť  venovali kapitole 16 – Odporúčania. Správa je v mnohých smeroch poučná a inšpiratívna a mala by byť pre nás oporou najmä pri tvorbe strategických plánov. Privítam, ak diskusia k nej na webovej stránke UK bude pokračovať i naďalej.

Doc. PhDr. F. Gahér, CSc.,

Rektor

Univerzity Komenského v Bratislave

Slovenská verzia hodnotiacej správy:

Anglická verzia hodnotiacej správy: