VIII. Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

VIII. Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Spôsob úhrady:

Na základe výzvy Útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave žiadateľ uhradí náklady za poskytnutie informácie.

 

Sadzobník

Univerzita Komenského v Bratislave môže požadovať podľa §21 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám úhradu nákladov spojených s poskytnutím informácií. Sadzobník je vypracovaný na základe skutočných nákladov vynaložených pri obstaraní jednotlivých druhov tovarov.

Služba alebo tovar Počet alebo množstvo € /1 strana alebo 1 ks
Tlač alebo kopírovanie A4 formátu jednostranná - čiernobiele 0,060 €
  Obojstranná - čiernobiele 0,12 €
Tlač alebo kopírovanie A3 formátu jednostranná - čiernobiele 0,12 €
  obojstranná - čiernobiele 0,24 €
Tlač alebo kopírovanie A4 formátu jednostranná - farebne 0,08 €
  obojstranná - farebne 0,16 €
Tlač alebo kopírovanie A3 formátu jednostranná - farebne 0,16 €
  obojstranná - farebne 0,32 €
USB nosič 1 ks 14,00 €
Obálka C4 1 ks 0,5 €
Obálka C5 1 ks 0,2 €
Obálka C6 1 ks 0,03 €

 

Celková úhrada nákladov sa určí ako súčet jednotlivých nákladových položiek a žiadateľ ich môže uhradiť  Rektorátu UK takto:

  • poštovou poukážkou na účet RUK IBAN: SK27 8180 0000 0070 0009 0634,
  • bezhotovostným prevodom na účet RUK IBAN: SK27 8180 0000 0070 0009 0634,
  • v hotovosti priamo v pokladni RUK.