VIII. Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

VIII. Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

V zmysle vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií UK stanovuje úhrady za materiálne náklady takto:

a) nosiče dát 1 ks    
  DVD – čistý 0,80 €
b) papierové výrobky 1 ks:    
  obálka A/4 0,10 €
  obálka A/5 0,05 €
  obálka A/6 0,03 €
  obálka podlhovastá 0,03 €
  obálka taška s dnom 0,20 €
  obálka kartónová A/5 0,20 €
  obálka kartónová A/4 0,40 €
  obálka bublinková (so vzduch. vankúšom) A/5 0,30 €
  obálka bublinková (so vzduch. vankúšom) A/4 0,50 €
  hárok papiera 0,05 €
c) fotokópie 1 strana:    
  čiernobiela A/4 0,05 €
  farebná A/4 0,30 €
d) poštovné:    
  podľa platných taríf Slovenskej pošty v súlade s hmotnostnou kategóriou zásielky, bude sa hradiť dobierkou  

 

Celková úhrada nákladov sa určí ako súčet jednotlivých nákladových položiek a žiadateľ ich môže uhradiť  Rektorátu UK takto:

  • poštovou poukážkou na účet RUK IBAN: SK27 8180 0000 0070 0009 0634,
  • bezhotovostným prevodom na účet RUK IBAN: SK27 8180 0000 0070 0009 0634,
  • v hotovosti priamo v pokladni RUK.