VII. Prevody nehnuteľných a hnuteľných vecí

VII. Prevody nehnuteľných a hnuteľných vecí

Podľa § 5 ods. 6 zákona o slobode informácií univerzita  je povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy, ktoré boli  v jej vlastníctve, a ktoré previedla do vlastníctva alebo prešli do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu:

  1. meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno,
  2. adresa pobytu alebo sídlo,
  3. identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa.

Táto povinnosť sa nevzťahuje na byty a nebytové priestory, ktoré boli prevedené do vlastníctva doterajšieho nájomcu za zákonom ustanovenú cenu podľa § 16 a § 17 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Za nadobúdaciu cenu na účely zverejnenia  sa považujú, ak ide o vlastné zhotovenie, náklady na zhotovenie, a ak ide o bezodplatné nadobudnutie, cena obvyklá za obdobnú vec v mieste a v čase nadobudnutia.