V. Opravné prostriedky

Proti rozhodnutiu  univerzity o odmietnutí prístupu k požadovanej informácii možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva Útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu Rektorátu UK, ktorý rozhodnutie vydal.

Útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu Rektorátu UK, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže v zmysle § 57 zákona o správnom konaní do 30 dní v rámci autoremedúry informáciu sprístupniť alebo predložiť odvolanie na rozhodnutie rektorovi UK. Rektor rozhodne o odvolaní do 15 dní odo dňa doručenia odvolania príslušným útvarom.

Ak rektor UK v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté  rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Rozhodnutie o odmietnutí prístupu k informácii nie je preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku

Na konania podľa zákona o slobode informácií sa použijú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak nie je v zákone ustanovené inak.