V. Opravné prostriedky

Proti rozhodnutiu  univerzity o odmietnutí prístupu k požadovanej informácii možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva prorektorovi UK, ktorý rozhodnutie vydal alebo mal vydať.

Prorektor, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže v zmysle § 57 zákona o správnom konaní do 30 dní v rámci autoremedúry informáciu sprístupniť alebo predložiť odvolanie na rozhodnutie rektorovi UK. Rektor rozhodne o odvolaní do 15 dní odo dňa doručenia odvolania príslušným prorektorom UK.

Ak rektor UK v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté  rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Rozhodnutie o odmietnutí prístupu k informácii možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku. Žaloba sa musí podať na príslušnom súde do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia rektora, ktorým zamietol odvolanie a  potvrdil pôvodné rozhodnutie o odmietnutí prístupu k požadovanej informácii. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.

Na konania podľa zákona o slobode informácií sa použijú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak nie je v zákone ustanovené inak.