IV. Spôsob vybavenia žiadosti, lehoty na vybavenie

1. Odkaz na zverejnenú informáciu

Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, univerzita najneskôr do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti oznámi žiadateľovi údaje, ktoré umožňujú získanie zverejnenej informácie. Ak žiadateľ trvá napriek tomu na sprístupnení, univerzita mu údaje sprístupní.

2. Postúpenie žiadosti

Ak univerzita nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa jej doručenia povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti univerzita bezodkladne oznámi žiadateľovi. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.

3. Sprístupnenie informácií

Univerzita sprístupní informácie na žiadosť  ústnym oznámením, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou  poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne univerzita so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

Žiadosť o sprístupnenie informácií univerzita vybaví najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Zo závažných dôvodov môže univerzita predĺžiť lehotu najviac však o osem pracovných dní ak:

  1. vyhľadávanie a zber požadovaných informácií je na inom mieste, ako je sídlo univerzity vybavujúcej žiadosť,
  2. v jednej žiadosti  sa požaduje  vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií,
  3. existujú také preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých sa dá predpokladať, že sa odstránia v rámci predĺženej lehoty.

Predĺženie lehoty univerzita oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr však pred uplynutím  osemdňovej lehoty, a to aj s uvedením dôvodu.

Ak univerzita poskytne žiadateľovi požadované informácie v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

4. Zamietnutie sprístupnenia informácií

Žiadaná informácia sa nesprístupní v prípade, ak existuje zákonný dôvod na obmedzenie prístupu k danej informácii (napr. štátne, služobné, daňové alebo obchodné tajomstvo, údaje týkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby, ochrana duševného vlastníctva).

Ak univerzita žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej osemdňovej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie vydáva Útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu Rektorátu UK, do kompetencie ktorého patrí agenda sprístupňovania informácií podľa zákona o slobode informácií. Rozhodnutie univerzita nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená.

Ak univerzita  v osemdňovej lehote na vybavenie žiadosti neposkytne  informácie, či nevydá rozhodnutie a ani nesprístupní informáciu (nečinnosť) predpokladá sa, že bolo vydané rozhodnutie, ktorým sa odmietla poskytnúť informácia. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.