Charakteristiky databáz

ACM Digital Library - úplné texty časopisov, zborníkov a konferenčných materiálov Association for Computing Machinery. (NISPEZ)

DOAJ - Directory of Open Access Journals - adresár vedeckých a akademických elektronických časopisov s voľným prístupom, tzv. open access, je spravovaný univerzitou v Lunde.

ebrary Academic Complete - multispektrálne zameraná databáza odborných monografií z rôznych oblastí.

Electronic Journals Library (EZB) - adresár odborných časopisov s voľným prístupom, tzv. open access, je spravovaný univerzitou v Regensburgu.

FREE E-Journals Resource od Scientific Research Publishing - voľný prístup k časopisom z oblasti inžinierstva, softvérového inžinierstva, bezdrôtových sietí, nanobiotechnológie, biofyzikálnej chémie, biomedicíny a výživy.

JSTOR - plnotextová databáza odborných časopisov z oblasti humanitných, spoločenských a prírodných vied zameraná na retrospektívu (sprístupňuje staršie ročníky časopisov).

Knovel - kolekcia odborných monografií a faktografických príručiek z oblasti prírodných vied, techniky, farmácie, potravinárstva, zdravia a hygieny. (NISPEZ)

Oxford Journals - databáza plnotextových časopisovz oblasti medicíny, práva, matematiky, spoločenských a humanitných vied od Oxford University Press.

Portál e-časopisov UK - možnosť zistiť dostupnosť e-časopisu pre UK (v ktorých databázach a ktoré čísla daného e-časopisu sú prístupné). (NISPEZ)

ProQuest Central - denne aktualizovaná kolekcia databáz pokrývajúca oblasť humanitných a spoločenských vied, obchod, medicínu, aplikované prírodné vedy, výpočtovú a telekomunikačnú techniku (NISPEZ)

REAXYS - faktografický systém pre oblasť organickej chémie obsahujúci viac ako 8 mil. chemických zlúčenín, 5 mil. záznamov o chemických reakciách, [viac info o prístupe pozri - REAXYS-používateľský manuál] (NISPEZ)

ScienceDirect - renomované plnotextové časopisy vydavateľstva Elsevier (Holandsko) z oblasti prírodných vied, techniky, medicíny, poľnohospodárstva, ekonomiky a spoločenských vied. Uk má predplatenú Freedom Collection. (NISPEZ)

Scientia.sk - portál pre vedu a výskum (MetaLib) umožňuje vyhľadávanie vo viacerých EIZ súčasne, poskytuje možnosti personalizácie prostredia a nástroje na ďalšiu prácu s nájdenými výsledkami. (NISPEZ)

SCOPUS - abstraktová, citačná a referenčná databáza časopisov európskej vedeckej produkcie od spoločnosti Elsevier (Holandsko). (NISPEZ)

SpringerLink - plnotextová databáza časopisov z oblasti vedy, techniky a medicíny. (NISPEZ)

Springer eBooks - plnotextová databáza kníh z oblasti vedy, techniky, medicíny, humanitných a spoločenskovedných odborov. (NISPEZ)

Springer Nature - plnotextová databáza časopisov z oblasti prírodovedných vied. (NISPEZ)

Summon Discovery Tool - nástroj na vyhľadávanie v elektronických zdrojoch dostupných pre UK od Serial Solutions.

Web of Knowledge - platforma od spoločnosti Thomson Reuters (USA) obsahuje citačné indexy Web of Science s Conference Proceedings, Current Contents Connect (CCC), Journal Citations Report (JCR), ktorý uvádza impakt faktory časopisov, a Essential Science Indicators (ESI). (NISPEZ)

Wiley Online Library - multispektrálne elektronické časopisy z produkcie Wiley-Blackwell (USA). (NISPEZ)