Jozef Bátora: Uznanie v Európskej únii

 

 

Jozef BÁTORA

kategória: politológia, politické vedy

typ: tlačená kniha, e-kniha

156 s., 1. vyd., 

ISBN:  978-80-223-50488; 978-80-223-5153-9

 

 

 

 

 

 

 

ANOTÁCIA

Politológ Jozef Bátora sa dlhodobo výskumne venuje problematike politického usporiadania Európskej Únie a jej inštitucionálneho vývoja. V predkladanej monografii sa sústreďuje na dosiaľ málo prebádaný aspekt vo fungovaní EÚ ako politického spoločenstva, a síce na procesy uznania vo vzťahoch medzi členskými štátmi a vo vzťahoch Únie ako celku k tretím krajinám. Rozvíja inovatívnu funkcionalistickú typológiu uznania ako sociálneho procesu vystavanú okolo troch modelov uznania ako zápasu o obvyklosť, spravodlivosť a identitu. Využívajúc tieto modely následne na rôznych empirických príkladoch z formovania politík v EÚ analyzuje procesy získavania uznania, ich vplyv na formovanie politík a spôsoby ako uznanie funguje ako koštitutívny proces pre identity jednotlivých politických aktérov. Poskytuje tak nový pohľad na to ako v rámci EÚ fungujú neformálne statusové hierarchie, stigmatizácia alebo inštitucionálne kognitívne zaujatosti a vysvetľuje ako uznanie predstavuje dôležitú - i keď často prehliadanú - dimenziu európskeho integračného procesu.

Kniha je dostupná na stránkach Akademickej knižnice UK (http://stella.uniba.sk/texty/FIF_JB_uznanie_v_EU.pdf)