Celouniverzitné meno a heslo

Používateľské meno (login)

Každý používateľ informačných systémov a centrálnych služieb Univerzity Komenského má svoje jedinečné používateľské meno (login).

Celouniverzitné heslo

Prístupové heslo je primárnym prostriedkom pre overenie identity zamestnanca / študenta pri komunikácii s univerzitou a práci s produkčnými systémami. Pravidlá bezpečného použitia:

  • heslo nikomu neprezrádzať, neposielať e-mailom a nehovoriť ho do telefónu
  • nepoužívať rovnaké heslo na rôznych stránkach
  • v prípade podozrenia na prezradenie je potrebné ho okamžite zmeniť
  • pri ústnej, telefonickej ani e-mailovej komunikácii Univerzita Komenského od Vás Vaše heslo nikdy nepožaduje!

Možnosti zmeny hesla

  1. Ak svoje heslo viete, môžete si ho zmeniť na tejto stránke.
  2. Ak svoje heslo neviete a v našej databáze sa nachádza záznam o vašom mobilnom telefónnom čísle, na stránke zmeny hesla prostredníctvom SMS si môžete nechať zaslať nové heslo cez SMS.
  3. Ak nie je možné zaslanie hesla cez SMS, osobne navštívte Vášho správcu hesiel (Zoznam fakultných správcov hesiel). Je nutné sa dostaviť osobne a preukázať sa platným preukazom totožnosti (OP alebo pas).
  4. Ak sa nemôžete osobne dostaviť, po dohode s Vašim správcom hesiel Vám ten môže zaslať nové heslo poštou. Heslá NEPOSIELAME e-mailom.

Prístupový kód (heslo L0)

Prístupový kód L0 sa v súčasnosti používa na prístup k externým informačným zdrojom z prostredia mimo siete univerzity. Tiež je použitý pre prístup k službám WiFi Eduroam a VPN.

Prístupový kód viete zistiť/vygenerovať na základe zadania svojho loginu a hesla (ktoré používate napr. pre prístup do AIS2) na stránke Vygenerovanie nového / zistenie aktuálneho prístupového kódu (WIFI).