Študijný plán - Neschválený

Akademický rok:
2017/2018
Študijný program:
mPRVx17 - právo - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., externá forma)
Študijný odbor:
3.4.1. - právo
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - 1. ročník - Povinné predmety
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.KMPMV/mPRVx17-902/17  Medzinárodné právo verejné 1   4 28sSu  P/Z    Vršanský, Bednár, Lysina, Valuch 
PraF.KMPMV/mPRVx17-903/17  Medzinárodné právo súkromné 1   4 28sSu  P/Z    Slašťan, Ďuriš, Burdová, Lysina 
PraF.KMPMV/mPRVx17-906/17  Medzinárodné právo verejné 2   4 28sSu  P/Z    Bednár, Valuch, Vršanský, Lysina, Špaček 
PraF.KMPMV/mPRVx17-907/17  Medzinárodné právo súkromné 2   4 28sSu  P/Z    Slašťan, Ďuriš, Burdová, Lysina 
PraF.KPDPK/mPRVx17-909/17  Vývoj ústavného a správneho práva na území Slovenska   4 28sSu  P/Z    Gábriš, Lysý, Illýová, Mlkvý, Podolec, Považan, Sombati 
PraF.KPDPK/mPRVx17-914/17  Vývoj súkromného práva a trestného práva na území Slovenska   4 28sSu  P/Z    Gábriš, Lysý, Illýová, Mlkvý, Podolec, Považan, Sombati 
PraF.KTPSV/mPRVx17-901/17  Argumentácia v práve a interpretácia práva   4 28sSu  PH    Mészáros, Mrva, Kačaljak 
PraF.KUP/mPRVx17-979/17  Ochrana základných práv   4 28sSu  P/Z    Drgonec, Ľalík 
PraF.UEP/mPRVx17-904/17  Európske právo 2 (Právo vnútorného trhu)   4 28sSu  P/Z    Kalesná, Blažo, Hamuľák, Ježová, Kováčiková, Považanová 
PraF.UPITPDV/mPRVx17-908/17  Právo informačných a komunikačných technológií   4 28sSu  PH    Daňko, Munk, Ralbovská Sopúchová, Andraško 


Blok - 2. ročník - Povinné predmety
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.KOP-KTPSV/mPRVx17-1121/17  Logická sémantika a metodologická propedeutika pre právnikov   3 28sSu  PH    Števček, Gahér, Gábriš 
PraF.KSEP-KPPPSZ/mPRVx17-900/17  Aplikované správne právo a právo sociálneho zabezpečenia 6 28sSu  PH    Dufala, Hamuľáková, Horvat, Martvoň, Pekár, Srebalová, Škrobák, Vačok, Vrabko, Freel, Macková, Matlák 
PraF.KTPSV/mPRVx17-916/17  Právna etika   3 28sSu  PH    Fábry, Mazúr 
PraF.KUP/mPRVx17-913/17  Teória a prax legislatívy   3 28sSu  PH    Baraník, Hodás, Cibulka 
PraF.KOP-KPPPSZ/mPRVx17-905/17  Aplikované občianske a pracovné právo   6 28sSu  PH    Dufalová, Fekete, Ficová, Kotrecová, Križan, Luprichová, Schronk, Smyčková, Števček, Hamuľák, Macková, Minčič, Nováková, Poruban 
PraF.KTPSV/mPRVx17-917/17  Právna filozofia   3 28sSu  PH    Chovancová, Mészáros 


Blok - 3. ročník - Povinné predmety
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.KOP-KTPKK-KSEP/mPRVx17-913/17  Dokazovanie 5 28sSu  PH    Ficová, Kotrecová, Smyčková, Števček, Blažek, Burda, Čentéš, Kordík, Kurilovská, Laciak, Prokeinová, Strémy, Šámal, Dufala, Hamuľáková, Horvat, Martvoň, Munková, Pekár, Srebalová, Škrobák, Šmelková, Tóthová, Vačok, Vrabko 
PraF.KOPHP-KFP-KTPKK-ÚEV-KMPMV/mPRVx17-912/17  Aplikované obchodné právo, finančné právo a medznárodné právo súkromné (zohľadnenie ekonomických súvislostí)   6 28sSu  PH    Burdová, Duračinská, Jablonka, Kútna Želonková, Lukáčka, Mašurová, Poláková, Prokeinová, Slašťan, Smalik, Stanek, Strémy, Ďuriš 
PraF.KTPKK/mPRVx17-915/17  Aplikované trestné právo, finančné právo a hospodárske právo   6 28sSu  PH    Blažek, Burda, Daudrikh, Duračinská, Fedorovičová, Heseková, Jablonka, Kačaljak, Kordík, Koroncziová, Kurilovská, Laciak, Lukáčka, Mašurová, Patakyová, Prokeinová, Smalik, Strémy, Turayová, Čentéš, Čunderlík, Šámal 

 
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP - 1 ročník, letný semester Min. 2  Kredity
  Študent je povinný zvoliť si aspoň jeden povinne voliteľný predmet z nasledujúcich predmetov:
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.KRPKCP/mPRVx17-918/17  Cirkevné právo na Slovensku   3 21sSu  P/Z    Brtko, Turčan, Čunderlík Čerbová 
PraF.KRPKCP/mPRVx17-919/17  Kánonické právo   3 21Su  P/Z    Brtko, Nemec, Čunderlík Čerbová 
PraF.KRPKCP/mPRVx17-920/17  Konfesné právo   2 21sSu  P/Z    Brtko, Nemec, Čunderlík Čerbová 


Blok - PVP1 - 2. ročník, zimný semester Min. 3  Kredity
  Študent je povinný zvoliť si aspoň jeden povinne voliteľný predmet z nasledujúcich predmetov:
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.KPDPK/mPRVx17-910/17  Dejiny verejného práva   3 21sSu  P/Z    Lysý, Mlkvý, Sombati, Illýová 
PraF.KPDPK/mPRVx17-911/17  Dejiny súkromného práva   3 21sSu  P/Z    Gábriš, Mlkvý, Sombati, Letková, Illýová 


Blok - PVP2- 2. ročník, letný semester Min. 3  Kredity
  Študent je povinný zvoliť si aspoň jeden povinne voliteľný predmet z nasledujúcich predmetov:
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.KPDPK/mPRVx17-921/17  Verejnoprávna komparatistika   3 21sSu  PH    Gábriš, Lysý, Mlkvý, Sombati 
PraF.KPDPK/mPRVx17-922/17  Súkromnoprávna komparatistika   3 21sSu  PH    Gábriš, Lysý, Mlkvý, Illýová, Sombati 
PraF.KPDPK/mPRVx17-980/17  Svetové právne systémy   3 21sSu  P/Z    Kalesná, Sombati 

 
 
Výberové predmety

Blok - Transakčné a ekonomické právo
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.KFP/mPRVx17-935/17  Klinika daňového práva   3 18sSu  PH  1, 2, 3    Duračinská, Kačaljak, Koroncziová, Illýová 
PraF.KFP/mPRVx17-993/17  Rozpočtové právo   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Kačaljak, Mazúr 
PraF.KFP/mPRVx17-994/17  Daň z pridanej hodnoty   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Kačaljak, Koroncziová 
PraF.KFP/mPRVx17-995/17  Daňové právo EÚ a ustálená judikatúra Súdneho dvora v oblasti daní   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Duračinská, Kačaljak, Koroncziová 
PraF.KOHP-UKPVTK/mPRVx17-978/16  Klinika verejného obstarávania 3 18sSu  PH  1, 2, 3    Tulejová Bódi 
PraF.KOPHP-KOP/mPRVx17-984/17  Klinika zmluvného práva   3 18sSu  PH  1, 2, 3    Duračinská, Hajnišová, Jablonka, Lukáčka, Mamojka, Mašurová, Patakyová, Smalik, Strémy, Dufalová, Križan 
PraF.KOPHP/mPRVx17-936/16  Klinika insolvenčného práva 3 18sSu  PH  1, 2, 3    Jablonka, Lukáčka, Patakyová, Strémy 
PraF.KOPHP/mPRVx17-983/16  Fúzie a akvizície obchodných spoločností 2 15sSu  PH  1, 2, 3    Duračinská, Hajnišová, Jablonka, Lukáčka, Mamojka, Mašurová, Patakyová, Smalik, Strémy 
PraF.KOPHP/mPRVx17-985/17  Ochrana spotrebiteľa v súkromnom práve   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Duračinská, Hajnišová, Jablonka, Lukáčka, Mamojka, Mašurová, Patakyová, Smalik, Dufalová, Križan 
PraF.KOPHP/mPRVx17-996/16  Vybrané aspekty zodpovednosti v obchodnom práve 2 15sSu  PH  1, 2, 3    Duračinská, Hajnišová, Jablonka, Lukáčka, Mamojka, Mašurová, Patakyová, Smalik 
PraF.KOPHP/mPRVx17-997/16  Zmenkové právo 2 15sSu  PH  1, 2, 3      Jablonka, Lukáčka, Mamojka 
PraF.KPPPSZ/mPRVx17-991/17  Medzinárodné a európske pracovné právo   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Freel, Hamuľák, Poruban 
PraF.KPPPSZ/mPRVx17-992/17  Koordinácia systémov práva sociálneho zabezpečenia v EÚ   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Freel, Macková, Matlák 
PraF.UEP/mPRVx17-923/17  Klinika súťažného práva   3 18sSu  PH  1, 2, 3    Blažo, Kalesná, Kováčiková, Považanová 
PraF.UEP/mPRVx17-925/17  Spoločná obchodná politika Európskej únie a právo svetového obchodu   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Blažo 
PraF.UEV/mPRVx17-933/17  Ekonomika a ekonomické vzťahy v Európskej únii   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Stanek 
PraF.UEV/mPRVx17-934/17  Základy účtovníctva   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Kútna Želonková 
PraF.UEV/mPRVx17-999/17  Ekonomické a právne aspekty rizika v podnikaní   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Poláková, Stanek 
PraF.UPITPDV/mPRVx17-1010/17  Európske právo duševného vlastníctva   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Daňko, Munk, Ralbovská Sopúchová 


Blok - Právo ochrany jednotlivca a slabšej strany
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.KOP/mPRVx17-981/17  Klinika vecných práv 3 18sSu  PH  1, 2, 3    Dufalová 
PraF.KOP/mPRVx17-982/17  Klinika právneho postavenia maloletého dieťaťa v rodinnoprávnych vzťahoch   3 18sSu  PH  1, 2, 3    Čipková, Križan, Burdová 
PraF.KOPHP-KOP/mPRVx17-984/17  Klinika zmluvného práva   3 18sSu  PH  1, 2, 3    Duračinská, Hajnišová, Jablonka, Lukáčka, Mamojka, Mašurová, Patakyová, Smalik, Strémy, Dufalová, Križan 
PraF.KOPHP/mPRVx17-985/17  Ochrana spotrebiteľa v súkromnom práve   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Duračinská, Hajnišová, Jablonka, Lukáčka, Mamojka, Mašurová, Patakyová, Smalik, Dufalová, Križan 
PraF.KPPPSZ-UEV/mPRVx17-990/17  Klinika sociálneho práva   3 18sSu  PH  1, 2, 3    Freel, Macková, Matlák, Poláková, Stanek 
PraF.KPPPSZ/mPRVx17-986/17  Antidiskriminačné právo EÚ   2 15sSu  PH  1, 2, 3      Freel, Nevická, Nováková 
PraF.KPPPSZ/mPRVx17-987/17  Klinika antidiskriminačného práva   3 18sSu  PH  1, 2, 3    Hamuľák, Freel, Cenkner 
PraF.KPPPSZ/mPRVx17-988/17  Klinika pracovného práva 1   3 18sSu  PH  1, 2, 3    Hamuľák, Minčič, Poruban 
PraF.KPPPSZ/mPRVx17-989/17  Klinika pracovného práva 2   3 18sSu  PH  1, 2, 3    Hamuľák, Minčič, Poruban 
PraF.KPPPSZ/mPRVx17-991/17  Medzinárodné a európske pracovné právo   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Freel, Hamuľák, Poruban 
PraF.KPPPSZ/mPRVx17-992/17  Koordinácia systémov práva sociálneho zabezpečenia v EÚ   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Freel, Macková, Matlák 
PraF.KRPKCP/mPRVx17-1001/17  Kánonickoprávna manželská kazuistika   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Brtko, Čunderlík Čerbová, Nemec 
PraF.UPITPDV/mPRVx17-1010/17  Európske právo duševného vlastníctva   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Daňko, Munk, Ralbovská Sopúchová 


Blok - Administratívno-organizačné právo v globalizovanom svete
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.KMPMV-KTPKK/mPRVx17-932/17  Medzinárodné trestné a humanitárne právo   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Valuch, Kordík 
PraF.KMPMV/mPRVx17-1126/17  Právo medzinárodného obchodu   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Lysina, Slašťan, Ďuriš, Vozáryová 
PraF.KMPMV/mPRVx17-926/16  Rodinné vzťahy s cudzím prvkom   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Burdová 
PraF.KMPMV/mPRVx17-927/17  Medzinárodné vzťahy   2 15sSu  P/Z  1, 2, 3    Ježová 
PraF.KMPMV/mPRVx17-928/17  Diplomatický protokol   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Vršanský 
PraF.KMPMV/mPRVx17-929/17  Právne aspekty zahraničnej služby   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Vršanský 
PraF.KMPMV/mPRVx17-930/17  Právo medzinárodných organizácií   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Valuch 
PraF.KOHP-UKPVTK/mPRVx17-978/16  Klinika verejného obstarávania 3 18sSu  PH  1, 2, 3    Tulejová Bódi 
PraF.KOPHP/mPRVx17-936/16  Klinika insolvenčného práva 3 18sSu  PH  1, 2, 3    Jablonka, Lukáčka, Patakyová, Strémy 
PraF.KPPPSZ-UEV/mPRVx17-990/17  Klinika sociálneho práva   3 18sSu  PH  1, 2, 3    Freel, Macková, Matlák, Poláková, Stanek 
PraF.KPPPSZ/mPRVx17-986/17  Antidiskriminačné právo EÚ   2 15sSu  PH  1, 2, 3      Freel, Nevická, Nováková 
PraF.KPPPSZ/mPRVx17-987/17  Klinika antidiskriminačného práva   3 18sSu  PH  1, 2, 3    Hamuľák, Freel, Cenkner 
PraF.KPPPSZ/mPRVx17-991/17  Medzinárodné a európske pracovné právo   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Freel, Hamuľák, Poruban 
PraF.KPPPSZ/mPRVx17-992/17  Koordinácia systémov práva sociálneho zabezpečenia v EÚ   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Freel, Macková, Matlák 
PraF.KTPKK/mPRVx17-948/17  Európske trestné právo   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Kordík 
PraF.KTPKK/mPRVx17-977/17  Simulovaný trestný proces   3 18sSu  PH  1, 2, 3    Blažek, Burda, Čentéš, Fedorovičová, Kordík, Kurilovská, Laciak, Prokeinová, Strémy, Šámal, Turayová 
PraF.UEP-KMPMV/mPRVx17-924/17  Právo zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky   2 15sSu  P/Z  1, 2, 3    Kováčiková 
PraF.UEP/mPRVx17-925/17  Spoločná obchodná politika Európskej únie a právo svetového obchodu   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Blažo 


Blok - Trestné právo a forenzné disciplíny
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.KMPMV-KTPKK/mPRVx17-932/17  Medzinárodné trestné a humanitárne právo   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Valuch, Kordík 
PraF.KTPKK/mPRVx17-937/17  Kriminalistika   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Blažek, Fedorovičová 
PraF.KTPKK/mPRVx17-938/17  Kriminológia   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Dianiška, Strémy, Turayová 
PraF.KTPKK/mPRVx17-939/17  Súdne inžinierstvo   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Kasanický, Dianiška 
PraF.KTPKK/mPRVx17-940/17  Súdne lekárstvo   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Hojsík 
PraF.KTPKK/mPRVx17-941/17  Súdna psychológia   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Heretik 
PraF.KTPKK/mPRVx17-942/17  Súdna psychiatria   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Izáková 
PraF.KTPKK/mPRVx17-948/17  Európske trestné právo   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Kordík 
PraF.KTPKK/mPRVx17-977/17  Simulovaný trestný proces   3 18sSu  PH  1, 2, 3    Blažek, Burda, Čentéš, Fedorovičová, Kordík, Kurilovská, Laciak, Prokeinová, Strémy, Šámal, Turayová 


Blok - Právne dejiny a a právna komparatistika
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.KPDPK/mPRVx17-1003/17  Hospodárske právne dejiny na Slovensku   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Lysý 
PraF.KPDPK/mPRVx17-1004/17  Vývoj profesnej zodpovednosti v práve   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Považan 
PraF.KPDPK/mPRVx17-1005/17  Právo a spoločenská zmena   2 18sSu  PH  1, 2, 3    Považan 
PraF.KPDPK/mPRVx17-1006/17  Stredoeurópske právne dejiny   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Gábriš, Letková 
PraF.KPDPK/mPRVx17-1007/17  Inscenácia politického procesu z rokov 1948 - 1989   2 18sSu  PH  1, 2, 3    Podolec 
PraF.KPDPK/mPRVx17-1008/17  Recepcia rímskeho práva   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Mlkvý 
PraF.KPDPK/mPRVx17-1009/17  Rasové zákonodarstvo na Slovensku 1939–1945   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Podolec 
PraF.KPDPK/mPRVx17-1110/17  Trestné právo ako nástroj perzekúcií na Slovensku v 20. storočí   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Podolec 
PraF.KPDPK/mPRVx17-1111/17  Úvod do angloamerického právneho systému   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Mlkvý 
PraF.KPDPK/mPRVx17-1113/17  Vývoj pracovného práva na Slovensku v 20. storočí   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Podolec 
PraF.KPDPK/mPRVx17-1114/17  Vývoj rodinného práva na Slovensku v 20. storočí   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Podolec 
PraF.KPDPK/mPRVx17-1115/17  Zákonodarná činnosť na Slovensku v 20. storočí   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Podolec 
PraF.KRPKCP/mPRVx17-1001/17  Kánonickoprávna manželská kazuistika   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Brtko, Čunderlík Čerbová, Nemec 
PraF.KRPKCP/mPRVx17-1002/17  Inštitúty rímskeho práva v platnom práve Slovenskej republiky   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Brtko, Čunderlík Čerbová, Prnová, Lenhartová, Nemec 
PraF.KTPSV/mPRVx17-1116/17  Právo a literatúra   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Kluknavská 
PraF.KTPSV/mPRVx17-1118/17  Sociologicko-právny výskum   2 15Su  PH  1, 2, 3    Vranková 


Blok - Kliniky a simulované konania
  Blok nepredstavuje samostatnú špecializáciu ale len sumarizáciu všetkých predmetov vyučovaných klinickou formou a prostredníctvom simulovaných konaní
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.KFP/mPRVx17-935/17  Klinika daňového práva   3 18sSu  PH  1, 2, 3    Duračinská, Kačaljak, Koroncziová, Illýová 
PraF.KOHP-UKPVTK/mPRVx17-978/16  Klinika verejného obstarávania 3 18sSu  PH  1, 2, 3    Tulejová Bódi 
PraF.KOP/mPRVx17-981/17  Klinika vecných práv 3 18sSu  PH  1, 2, 3    Dufalová 
PraF.KOP/mPRVx17-982/17  Klinika právneho postavenia maloletého dieťaťa v rodinnoprávnych vzťahoch   3 18sSu  PH  1, 2, 3    Čipková, Križan, Burdová 
PraF.KOPHP-KOP/mPRVx17-984/17  Klinika zmluvného práva   3 18sSu  PH  1, 2, 3    Duračinská, Hajnišová, Jablonka, Lukáčka, Mamojka, Mašurová, Patakyová, Smalik, Strémy, Dufalová, Križan 
PraF.KOPHP/mPRVx17-936/16  Klinika insolvenčného práva 3 18sSu  PH  1, 2, 3    Jablonka, Lukáčka, Patakyová, Strémy 
PraF.KPPPSZ-UEV/mPRVx17-990/17  Klinika sociálneho práva   3 18sSu  PH  1, 2, 3    Freel, Macková, Matlák, Poláková, Stanek 
PraF.KPPPSZ/mPRVx17-987/17  Klinika antidiskriminačného práva   3 18sSu  PH  1, 2, 3    Hamuľák, Freel, Cenkner 
PraF.KPPPSZ/mPRVx17-988/17  Klinika pracovného práva 1   3 18sSu  PH  1, 2, 3    Hamuľák, Minčič, Poruban 
PraF.KPPPSZ/mPRVx17-989/17  Klinika pracovného práva 2   3 18sSu  PH  1, 2, 3    Hamuľák, Minčič, Poruban 
PraF.KTPKK/mPRVx17-977/17  Simulovaný trestný proces   3 18sSu  PH  1, 2, 3    Blažek, Burda, Čentéš, Fedorovičová, Kordík, Kurilovská, Laciak, Prokeinová, Strémy, Šámal, Turayová 
PraF.UEP/mPRVx17-923/17  Klinika súťažného práva   3 18sSu  PH  1, 2, 3    Blažo, Kalesná, Kováčiková, Považanová 
PraF.KPDPK/mPRVx17-1007/17  Inscenácia politického procesu z rokov 1948 - 1989   2 18sSu  PH  1, 2, 3    Podolec 


Blok - Prehľad všetkých výberových predmetov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.KFP/mPRVx17-935/17  Klinika daňového práva   3 18sSu  PH  1, 2, 3    Duračinská, Kačaljak, Koroncziová, Illýová 
PraF.KFP/mPRVx17-993/17  Rozpočtové právo   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Kačaljak, Mazúr 
PraF.KFP/mPRVx17-994/17  Daň z pridanej hodnoty   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Kačaljak, Koroncziová 
PraF.KFP/mPRVx17-995/17  Daňové právo EÚ a ustálená judikatúra Súdneho dvora v oblasti daní   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Duračinská, Kačaljak, Koroncziová 
PraF.KMPMV-KTPKK/mPRVx17-932/17  Medzinárodné trestné a humanitárne právo   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Valuch, Kordík 
PraF.KMPMV/mPRVx17-1126/17  Právo medzinárodného obchodu   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Lysina, Slašťan, Ďuriš, Vozáryová 
PraF.KMPMV/mPRVx17-926/16  Rodinné vzťahy s cudzím prvkom   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Burdová 
PraF.KMPMV/mPRVx17-927/17  Medzinárodné vzťahy   2 15sSu  P/Z  1, 2, 3    Ježová 
PraF.KMPMV/mPRVx17-928/17  Diplomatický protokol   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Vršanský 
PraF.KMPMV/mPRVx17-929/17  Právne aspekty zahraničnej služby   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Vršanský 
PraF.KMPMV/mPRVx17-930/17  Právo medzinárodných organizácií   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Valuch 
PraF.KOHP-UKPVTK/mPRVx17-978/16  Klinika verejného obstarávania 3 18sSu  PH  1, 2, 3    Tulejová Bódi 
PraF.KOP/mPRVx17-981/17  Klinika vecných práv 3 18sSu  PH  1, 2, 3    Dufalová 
PraF.KOP/mPRVx17-982/17  Klinika právneho postavenia maloletého dieťaťa v rodinnoprávnych vzťahoch   3 18sSu  PH  1, 2, 3    Čipková, Križan, Burdová 
PraF.KOPHP-KOP/mPRVx17-984/17  Klinika zmluvného práva   3 18sSu  PH  1, 2, 3    Duračinská, Hajnišová, Jablonka, Lukáčka, Mamojka, Mašurová, Patakyová, Smalik, Strémy, Dufalová, Križan 
PraF.KOPHP/mPRVx17-936/16  Klinika insolvenčného práva 3 18sSu  PH  1, 2, 3    Jablonka, Lukáčka, Patakyová, Strémy 
PraF.KOPHP/mPRVx17-983/16  Fúzie a akvizície obchodných spoločností 2 15sSu  PH  1, 2, 3    Duračinská, Hajnišová, Jablonka, Lukáčka, Mamojka, Mašurová, Patakyová, Smalik, Strémy 
PraF.KOPHP/mPRVx17-985/17  Ochrana spotrebiteľa v súkromnom práve   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Duračinská, Hajnišová, Jablonka, Lukáčka, Mamojka, Mašurová, Patakyová, Smalik, Dufalová, Križan 
PraF.KOPHP/mPRVx17-996/16  Vybrané aspekty zodpovednosti v obchodnom práve 2 15sSu  PH  1, 2, 3    Duračinská, Hajnišová, Jablonka, Lukáčka, Mamojka, Mašurová, Patakyová, Smalik 
PraF.KOPHP/mPRVx17-997/16  Zmenkové právo 2 15sSu  PH  1, 2, 3      Jablonka, Lukáčka, Mamojka 
PraF.KPDPK/mPRVx17-1003/17  Hospodárske právne dejiny na Slovensku   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Lysý 
PraF.KPDPK/mPRVx17-1004/17  Vývoj profesnej zodpovednosti v práve   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Považan 
PraF.KPDPK/mPRVx17-1005/17  Právo a spoločenská zmena   2 18sSu  PH  1, 2, 3    Považan 
PraF.KPDPK/mPRVx17-1006/17  Stredoeurópske právne dejiny   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Gábriš, Letková 
PraF.KPDPK/mPRVx17-1007/17  Inscenácia politického procesu z rokov 1948 - 1989   2 18sSu  PH  1, 2, 3    Podolec 
PraF.KPDPK/mPRVx17-1008/17  Recepcia rímskeho práva   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Mlkvý 
PraF.KPDPK/mPRVx17-1009/17  Rasové zákonodarstvo na Slovensku 1939–1945   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Podolec 
PraF.KPDPK/mPRVx17-1110/17  Trestné právo ako nástroj perzekúcií na Slovensku v 20. storočí   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Podolec 
PraF.KPDPK/mPRVx17-1111/17  Úvod do angloamerického právneho systému   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Mlkvý 
PraF.KPDPK/mPRVx17-1113/17  Vývoj pracovného práva na Slovensku v 20. storočí   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Podolec 
PraF.KPDPK/mPRVx17-1114/17  Vývoj rodinného práva na Slovensku v 20. storočí   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Podolec 
PraF.KPDPK/mPRVx17-1115/17  Zákonodarná činnosť na Slovensku v 20. storočí   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Podolec 
PraF.KPPPSZ-UEV/mPRVx17-990/17  Klinika sociálneho práva   3 18sSu  PH  1, 2, 3    Freel, Macková, Matlák, Poláková, Stanek 
PraF.KPPPSZ/mPRVx17-986/17  Antidiskriminačné právo EÚ   2 15sSu  PH  1, 2, 3      Freel, Nevická, Nováková 
PraF.KPPPSZ/mPRVx17-987/17  Klinika antidiskriminačného práva   3 18sSu  PH  1, 2, 3    Hamuľák, Freel, Cenkner 
PraF.KPPPSZ/mPRVx17-988/17  Klinika pracovného práva 1   3 18sSu  PH  1, 2, 3    Hamuľák, Minčič, Poruban 
PraF.KPPPSZ/mPRVx17-989/17  Klinika pracovného práva 2   3 18sSu  PH  1, 2, 3    Hamuľák, Minčič, Poruban 
PraF.KPPPSZ/mPRVx17-991/17  Medzinárodné a európske pracovné právo   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Freel, Hamuľák, Poruban 
PraF.KPPPSZ/mPRVx17-992/17  Koordinácia systémov práva sociálneho zabezpečenia v EÚ   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Freel, Macková, Matlák 
PraF.KRPKCP/mPRVx17-1000/17  Interpretácia rímskych právnických pravidiel   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Brtko, Čunderlík Čerbová, Prnová, Lenhartová, Nemec 
PraF.KRPKCP/mPRVx17-1001/17  Kánonickoprávna manželská kazuistika   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Brtko, Čunderlík Čerbová, Nemec 
PraF.KRPKCP/mPRVx17-1002/17  Inštitúty rímskeho práva v platnom práve Slovenskej republiky   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Brtko, Čunderlík Čerbová, Prnová, Lenhartová, Nemec 
PraF.KTPKK/mPRVx17-937/17  Kriminalistika   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Blažek, Fedorovičová 
PraF.KTPKK/mPRVx17-938/17  Kriminológia   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Dianiška, Strémy, Turayová 
PraF.KTPKK/mPRVx17-939/17  Súdne inžinierstvo   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Kasanický, Dianiška 
PraF.KTPKK/mPRVx17-940/17  Súdne lekárstvo   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Hojsík 
PraF.KTPKK/mPRVx17-941/17  Súdna psychológia   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Heretik 
PraF.KTPKK/mPRVx17-942/17  Súdna psychiatria   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Izáková 
PraF.KTPKK/mPRVx17-948/17  Európske trestné právo   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Kordík 
PraF.KTPKK/mPRVx17-977/17  Simulovaný trestný proces   3 18sSu  PH  1, 2, 3    Blažek, Burda, Čentéš, Fedorovičová, Kordík, Kurilovská, Laciak, Prokeinová, Strémy, Šámal, Turayová 
PraF.KTPSV/mPRVx17-1116/17  Právo a literatúra   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Kluknavská 
PraF.KTPSV/mPRVx17-1118/17  Sociologicko-právny výskum   2 15Su  PH  1, 2, 3    Vranková 
PraF.UEP-KMPMV/mPRVx17-924/17  Právo zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky   2 15sSu  P/Z  1, 2, 3    Kováčiková 
PraF.UEP/mPRVx17-923/17  Klinika súťažného práva   3 18sSu  PH  1, 2, 3    Blažo, Kalesná, Kováčiková, Považanová 
PraF.UEP/mPRVx17-925/17  Spoločná obchodná politika Európskej únie a právo svetového obchodu   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Blažo 
PraF.UEV/mPRVx17-933/17  Ekonomika a ekonomické vzťahy v Európskej únii   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Stanek 
PraF.UEV/mPRVx17-934/17  Základy účtovníctva   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Kútna Želonková 
PraF.UEV/mPRVx17-999/17  Ekonomické a právne aspekty rizika v podnikaní   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Poláková, Stanek 
PraF.UPITPDV/mPRVx17-1010/17  Európske právo duševného vlastníctva   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Daňko, Munk, Ralbovská Sopúchová 

 
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Štátne skúšky
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF/mPRVx17-S1/17  Štátna skúška   3   SS       
PraF/mPRVx17-S2/17  Diplomová práca a jej obhajoba   10   OB       

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - dní za semester
h - hodín za týždeň
s - hodín za semester
t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov