Študijný plán - Neschválený

Akademický rok:
2017/2018
Študijný program:
mPRV17 - právo - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor:
3.4.1. - právo
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - 1. roč. - povinné predmety Min. 48  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.KTPSV/mPRV17-901/17  Argumentácia v práve a interpretácia práva   4 3S  PH    Mészáros, Mrva, Kačaljak 
PraF.KSEP-KPPPSZ/mPRV17-900/17  Aplikované správne právo a právo sociálneho zabezpečenia 6 4S  PH    Dufala, Hamuľáková, Horvat, Martvoň, Pekár, Srebalová, Škrobák, Vačok, Vrabko, Freel, Macková, Matlák 
PraF.KMPMV/mPRV17-902/17  Medzinárodné právo verejné 1   4 2P + 2S  P/Z    Valuch, Vršanský, Bednár, Lysina 
PraF.KMPMV/mPRV17-903/17  Medzinárodné právo súkromné 1   4 2P + 2S  P/Z    Ďuriš, Slašťan, Burdová, Lysina 
PraF.UEP/mPRV17-904/17  Európske právo 2 (Právo vnútorného trhu)   4 2P + 2S  P/Z    Kalesná, Blažo, Kováčiková, Hamuľák 
PraF.KMPMV/mPRV17-906/17  Medzinárodné právo verejné 2   4 2P + 2S  P/Z    Valuch, Vršanský, Bednár, Lysina, Špaček 
PraF.KMPMV/mPRV17-907/17  Medzinárodné právo súkromné 2   4 2P + 2S  P/Z    Ďuriš, Slašťan, Burdová, Lysina 
PraF.KOP-KPPPSZ/mPRV17-905/17  Aplikované občianske a pracovné právo   6 4S  PH    Dufalová, Fekete, Ficová, Kotrecová, Križan, Luprichová, Schronk, Smyčková, Števček, Hamuľák, Macková, Minčič, Nováková, Poruban 
PraF.KUP/mPRV17-979/17  Ochrana základných práv   4 2P + 2S  P/Z    Drgonec, Ľalík 
PraF.UPITPDV/mPRV17-908/17  Právo informačných a komunikačných technológií   4 2P + 2S  PH    Daňko, Munk, Ralbovská Sopúchová, Andraško 
PraF.KPDPK/mPRV17-909/17  Vývoj ústavného a správneho práva na území Slovenska   4 2P + 2S  P/Z    Gábriš, Lysý, Mlkvý, Podolec, Považan, Sombati, Illýová 


Blok - 2. roč. - povinné predmety Min. 33  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.KOP-KTPKK-KSEP/mPRV17-913/17  Dokazovanie 5 3S  PH    Ficová, Kotrecová, Smyčková, Števček, Burda, Čentéš, Kordík, Kurilovská, Laciak, Prokeinová, Strémy, Šámal, Dufala, Hamuľáková, Horvat, Martvoň, Munková, Pekár, Srebalová, Škrobák, Šmelková, Tóthová, Vačok, Vrabko, Blažek 
PraF.KOPHP-KFP-KTPKK-ÚEV-KMPMV/mPRV17-912/17  Aplikované obchodné právo, finančné právo a medznárodné právo súkromné (zohľadnenie ekonomických súvislostí)   6 4S  PH    Duračinská, Jablonka, Lukáčka, Mašurová, Smalik, Strémy, Čunderlík, Daudrikh, Duračinská, Heseková, Kačaljak, Koroncziová, Burdová, Ďuriš, Slašťan, Kútna Želonková, Poláková, Stanek 
PraF.KPDPK/mPRV17-914/17  Vývoj súkromného práva a trestného práva na území Slovenska 4 2P + 2S  P/Z    Gábriš, Lysý, Mlkvý, Podolec, Považan, Sombati, Illýová 
PraF.KUP/mPRV17-913/17  Teória a prax legislatívy   3 1P + 3S  PH    Baraník, Hodás, Cibulka 
PraF.KTPKK/mPRV17-915/17  Aplikované trestné právo, finančné právo a hospodárske právo   6 4S  PH    Blažek, Burda, Čentéš, Fedorovičová, Kordík, Kurilovská, Laciak, Prokeinová, Strémy, Šámal, Turayová, Duračinská, Jablonka, Lukáčka, Mašurová, Patakyová, Smalik, Strémy, Čunderlík, Daudrikh, Duračinská, Heseková, Kačaljak, Koroncziová 
PraF.KTPSV/mPRV17-916/17  Právna etika   3 3S  PH    Fábry, Mazúr 
PraF.KTPSV/mPRV17-917/17  Právna filozofia   3 1P + 2S  PH    Chovancová, Mészáros 
PraF.KOP-KTPSV/mPRV17-1121/17  Logická sémantika a metodologická propedeutika pre právnikov   3 2S  PH    Števček, Gahér, Gábriš 

 
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP1 - 1. ročník, letný semester Min. 2  Kredity
  Študent je povinný zvoliť si aspoň jeden povinne voliteľný predmet z nasledujúcich predmetov:
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.KRPKCP/mPRV17-918/17  Cirkevné právo na Slovensku   3 1P + 2S  P/Z    Brtko, Čunderlík Čerbová, Turčan 
PraF.KRPKCP/mPRV17-919/17  Kánonické právo   3 1P + 2S  P/Z    Brtko, Nemec, Čunderlík Čerbová 
PraF.KRPKCP/mPRV17-920/17  Konfesné právo   2 1P + 2S  P/Z    Brtko, Nemec, Čunderlík Čerbová 


Blok - PVP1 -2. ročník, zimný semester Min. 3  Kredity
  Študent je povinný zvoliť si aspoň jeden povinne voliteľný predmet z nasledujúcich predmetov:
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.KPDPK/mPRV17-910/17  Dejiny verejného práva   3 1P + 2S  P/Z    Lysý, Mlkvý, Sombati, Letková 
PraF.KPDPK/mPRV17-911/17  Dejiny súkromného práva   3 1P + 2S  P/Z    Gábriš, Mlkvý, Sombati, Letková, Illýová 


Blok - PVP2 - 2. ročník, letný semester Min. 3  Kredity
  Študent je povinný zvoliť si aspoň jeden povinne voliteľný predmet z nasledujúcich predmetov:
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.KPDPK/mPRV17-921/17  Verejnoprávna komparatistika   3 1P + 2S  PH    Gábriš, Lysý, Mlkvý, Sombati 
PraF.KPDPK/mPRV17-922/17  Súkromnoprávna komparatistika   3 1P + 2S  PH    Gábriš, Lysý, Mlkvý, Sombati, Illýová 
PraF.KPDPK/mPRV17-980/17  Svetové právne systémy   3 2P + 2S  P/Z    Sombati, Kalesná 

 
 
Výberové predmety

Blok - Trasakčné a ekonomické právo
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.UEP/mPRV17-923/17  Klinika súťažného práva   3 2S  PH  1, 2    Blažo, Kalesná, Kováčiková, Považanová 
PraF.UEP/mPRV17-925/17  Spoločná obchodná politika Európskej únie a právo svetového obchodu   2 1P + 2S  PH  1, 2    Blažo 
PraF.KFP/mPRV17-935/17  Klinika daňového práva   3 2S  PH  1, 2    Duračinská, Kačaljak, Koroncziová, Illýová 
PraF.KOPHP/mPRV17-936/17  Klinika insolvenčného práva   3 2S  PH  1, 2    Jablonka, Lukáčka, Patakyová, Strémy 
PraF.KFP/mPRV17-994/17  Daň z pridanej hodnoty   2 1P + 1S  PH  1, 2    Kačaljak, Koroncziová 
PraF.KFP/mPRV17-995/17  Daňové právo EÚ a ustálená judikatúra Súdneho dvora v oblasti daní   2 2S  PH  1, 2    Duračinská, Kačaljak, Koroncziová 
PraF.KOHP-UKPVTK/mPRV17-978/17  Klinika verejného obstarávania   3 2S  PH  1, 2    Tulejová Bódi 
PraF.KOP/mPRV17-981/17  Klinika vecných práv   3 2S  PH  1, 2    Dufalová 
PraF.KOPHP-KOP/mPRV17-984/17  Klinika zmluvného práva   3 2S  PH  1, 2    Duračinská, Hajnišová, Jablonka, Lukáčka, Mamojka, Mašurová, Patakyová, Smalik, Strémy, Dufalová, Križan 
PraF.KOPHP/mPRV17-983/17  Fúzie a akvizície obchodných spoločností   2 2S  PH  1, 2    Duračinská, Hajnišová, Jablonka, Lukáčka, Mamojka, Mašurová, Patakyová, Smalik, Strémy 
PraF.KOPHP/mPRV17-985/17  Ochrana spotrebiteľa v súkromnom práve   2 2S  PH  1, 2    Duračinská, Hajnišová, Jablonka, Lukáčka, Mamojka, Mašurová, Patakyová, Smalik, Dufalová, Križan 
PraF.KOPHP/mPRV17-996/17  Vybrané aspekty zodpovednosti v obchodnom práve   2 2S  PH  1, 2    Duračinská, Hajnišová, Jablonka, Lukáčka, Mamojka, Mašurová, Patakyová, Smalik 
PraF.KOPHP/mPRV17-997/17  Zmenkové právo   2 2S  PH  1, 2      Jablonka, Lukáčka, Mamojka 
PraF.KPPPSZ-UEV/mPRV17-990/17  Klinika sociálneho práva   3 2S  PH  1, 2    Freel, Macková, Matlák, Poláková, Stanek 
PraF.KPPPSZ/mPRV17-992/17  Koordinácia systémov práva sociálneho zabezpečenia v EÚ   2 2P + 2S  PH  1, 2    Freel, Macková, Matlák 
PraF.UEV/mPRV17-933/17  Ekonomika a ekonomické vzťahy v Európskej únii   2 1P + 1S  PH  1, 2    Stanek 
PraF.UEV/mPRV17-999/17  Ekonomické a právne aspekty rizika v podnikaní   2 2S  PH  1, 2    Poláková, Stanek 
PraF.KMPMV/mPRV17-1126/17  Právo medzinárodného obchodu   2 1P + 2S  PH  1, 2    Ďuriš, Lysina, Slašťan, Vozáryová 
PraF.UPITPDV/mPRV17-1010/17  Európske právo duševného vlastníctva   2 2P + 2S  PH  1, 2    Daňko, Munk, Ralbovská Sopúchová 


Blok - Právo ochrany jednotlivca a slabšej strany
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.KMPMV/mPRV17-926/17  Rodinné vzťahy s cudzím prvkom   2 2P  PH  1, 2    Burdová 
PraF.KOPHP/mPRV17-936/17  Klinika insolvenčného práva   3 2S  PH  1, 2    Jablonka, Lukáčka, Patakyová, Strémy 
PraF.KOP/mPRV17-981/17  Klinika vecných práv   3 2S  PH  1, 2    Dufalová 
PraF.KOP/mPRV17-982/17  Klinika právneho postavenia maloletého dieťaťa v rodinnoprávnych vzťahoch   3 2S  PH  1, 2    Čipková, Križan, Burdová 
PraF.KOPHP-KOP/mPRV17-984/17  Klinika zmluvného práva   3 2S  PH  1, 2    Duračinská, Hajnišová, Jablonka, Lukáčka, Mamojka, Mašurová, Patakyová, Smalik, Strémy, Dufalová, Križan 
PraF.KOPHP/mPRV17-985/17  Ochrana spotrebiteľa v súkromnom práve   2 2S  PH  1, 2    Duračinská, Hajnišová, Jablonka, Lukáčka, Mamojka, Mašurová, Patakyová, Smalik, Dufalová, Križan 
PraF.KPPPSZ/mPRV17-986/17  Antidiskriminačné právo EÚ   2 2S  PH  1, 2      Freel, Nevická, Nováková 
PraF.KPPPSZ/mPRV17-987/17  Klinika antidiskriminačného práva   3 2S  PH  1, 2    Hamuľák, Freel, Cenkner 
PraF.KPPPSZ/mPRV17-988/17  Klinika pracovného práva 1   3 2S  PH  1, 2    Hamuľák, Minčič, Poruban 
PraF.KPPPSZ/mPRV17-989/17  Klinika pracovného práva 2   3 2S  PH  1, 2    Hamuľák, Minčič, Poruban 
PraF.KPPPSZ-UEV/mPRV17-990/17  Klinika sociálneho práva   3 2S  PH  1, 2    Freel, Macková, Matlák, Poláková, Stanek 
PraF.KPPPSZ/mPRV17-991/17  Medzinárodné a európske pracovné právo   2 1P + 2S  PH  1, 2    Freel, Hamuľák, Poruban 
PraF.KPPPSZ/mPRV17-992/17  Koordinácia systémov práva sociálneho zabezpečenia v EÚ   2 2P + 2S  PH  1, 2    Freel, Macková, Matlák 
PraF.KRPKCP/mPRV17-1001/17  Kánonickoprávna manželská kazuistika   2 2S  PH  1, 2    Brtko, Čunderlík Čerbová, Nemec 
PraF.UPITPDV/mPRV17-1010/17  Európske právo duševného vlastníctva   2 2P + 2S  PH  1, 2    Daňko, Munk, Ralbovská Sopúchová 


Blok - Administratívno-organizačné právo v globalizovanom svete
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.UEP/mPRV17-925/17  Spoločná obchodná politika Európskej únie a právo svetového obchodu   2 1P + 2S  PH  1, 2    Blažo 
PraF.KMPMV-KTPKK/mPRV17-932/17  Medzinárodné trestné a humanitárne právo   2 2S  PH  1, 2    Valuch, Kordík 
PraF.KMPMV/mPRV17-926/17  Rodinné vzťahy s cudzím prvkom   2 2P  PH  1, 2    Burdová 
PraF.KMPMV/mPRV17-927/17  Medzinárodné vzťahy   2 1P + 2S  P/Z  1, 2    Ježová 
PraF.KMPMV/mPRV17-928/17  Diplomatický protokol   2 2S  PH  1, 2    Vršanský 
PraF.KMPMV/mPRV17-929/17  Právne aspekty zahraničnej služby   2 2S  PH  1, 2    Vršanský 
PraF.KMPMV/mPRV17-930/17  Právo medzinárodných organizácií   2 2S  PH  1, 2    Valuch 
PraF.UEP-KMPMV/mPRV17-924/17  Právo zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky   2 1P + 2S  P/Z  1, 2    Kováčiková 
PraF.KOHP-UKPVTK/mPRV17-978/17  Klinika verejného obstarávania   3 2S  PH  1, 2    Tulejová Bódi 
PraF.KFP/mPRV17-993/17  Rozpočtové právo   2 2S  PH  1, 2    Kačaljak, Mazúr 
PraF.KPPPSZ/mPRV17-991/17  Medzinárodné a európske pracovné právo   2 1P + 2S  PH  1, 2    Freel, Hamuľák, Poruban 
PraF.KPPPSZ/mPRV17-992/17  Koordinácia systémov práva sociálneho zabezpečenia v EÚ   2 2P + 2S  PH  1, 2    Freel, Macková, Matlák 
PraF.KOPHP/mPRV17-936/17  Klinika insolvenčného práva   3 2S  PH  1, 2    Jablonka, Lukáčka, Patakyová, Strémy 
PraF.KPPPSZ/mPRV17-987/17  Klinika antidiskriminačného práva   3 2S  PH  1, 2    Hamuľák, Freel, Cenkner 
PraF.KPPPSZ-UEV/mPRV17-990/17  Klinika sociálneho práva   3 2S  PH  1, 2    Freel, Macková, Matlák, Poláková, Stanek 
PraF.KTPKK/mPRV17-977/17  Simulovaný trestný proces   3 2S  PH  1, 2    Blažek, Burda, Čentéš, Fedorovičová, Kordík, Kurilovská, Laciak, Prokeinová, Strémy, Šámal, Turayová 
PraF/mPRV17-943/17  ICC Moot – písomné kolo 1   5 2S  PH  1, 2    Kordík, Laciak, Strémy, Ondrášiková, Bednár 
PraF/mPRV17-944/17  ICC Moot – písomné kolo 2   5 2S  PH  1, 2    Kordík, Laciak, Strémy, Ondrášiková, Bednár 
PraF/mPRV17-945/17  ICC Moot – ústne kolo a medzinárodné finále 1   5 2S  PH  1, 2    Kordík, Laciak, Strémy, Ondrášiková 
PraF/mPRV17-946/17  ICC Moot – ústne kolo a medzinárodné finále 2   5 2S  PH  1, 2    Kordík, Laciak, Strémy, Ondrášiková 
PraF/mPRV17-947/17  CEEMC súťaž – písomné kolo 1   5 2S  PH  1, 2    Grambličková, Považanová, Ondrášiková 
PraF/mPRV17-948/17  CEEMC súťaž – písomné kolo 2   5 2S  PH  1, 2    Grambličková, Považanová, Ondrášiková 
PraF/mPRV17-949/17  CEEMC súťaž – ústne kolo a medzinárodné finále 1   5 2S  PH  1, 2    Grambličková, Považanová, Ondrášiková 
PraF/mPRV17-950/17  CEEMC súťaž – ústne kolo a medzinárodné finále 2   5 2S  PH  1, 2    Grambličková, Považanová, Ondrášiková 
PraF/mPRV17-952/17  Európsky simulovaný súdny spor - písomné kolo 1   5 2S  PH  1, 2    Ondrášiková 
PraF/mPRV17-953/17  Európsky simulovaný súdny spor – písomné kolo 2   5 2S  PH  1, 2    Považanová, Ondrášiková 
PraF/mPRV17-954/17  Európsky simulovaný súdny spor – ústne kolo a medzinárodné finále 1   5 2S  PH  1, 2    Považanová, Ondrášiková 
PraF/mPRV17-955/17  Európsky simulovaný súdny spor – ústne kolo a medzinárodné finále 2   5 2S  PH  1, 2    Ondrášiková 
PraF/mPRV17-956/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – písomné kolo 1   5 2S  PH  1, 2    Ondrášiková, Bednár, Kováčik 
PraF/mPRV17-957/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – písomné kolo 2   5 2S  PH  1, 2    Ondrášiková, Bednár, Kováčik 
PraF/mPRV17-958/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – ústne kolo a medzinárodné finále 1   5 2S  PH  1, 2    Ondrášiková, Bednár, Kolárik 
PraF/mPRV17-959/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – ústne kolo a medzinárodné finále 2   5 2S  PH  1, 2    Ondrášiková, Bednár, Kováčik 
PraF/mPRV17-971/17  Simulovaný spor pred ESĽP – písomné kolo 1   5 2S  PH  1, 2    Domin, Trellová, Ondrášiková 
PraF/mPRV17-972/17  Simulovaný spor pred ESĽP – písomné kolo 2   5 2S  PH  1, 2    Domin, Trellová, Ondrášiková 
PraF/mPRV17-973/17  Simulovaný spor pred ESĽP – ústne kolo a medzinárodné finále 1   5 2S  PH  1, 2    Domin, Trellová, Ondrášiková 
PraF/mPRV17-974/17  Simulovaný spor pred ESĽP – ústne kolo a medzinárodné finále 2   5 2S  PH  1, 2    Domin, Trellová, Ondrášiková 
PraF.KMPMV/mPRV17-1126/17  Právo medzinárodného obchodu   2 1P + 2S  PH  1, 2    Ďuriš, Lysina, Slašťan, Vozáryová 
PraF.KPPPSZ/mPRV17-1175/17  Absolvent, trh práce a predzmluvné vzťahy v pracovnom práve   2 2S  P/Z    Hamuľák, Matlák, Minčič, Poruban 


Blok - Trestné právo a forenzné disciplíny
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.KMPMV-KTPKK/mPRV17-932/17  Medzinárodné trestné a humanitárne právo   2 2S  PH  1, 2    Valuch, Kordík 
PraF.KTPKK/mPRV17-937/17  Kriminalistika   2 1P + 2S  PH  1, 2    Blažek, Fedorovičová 
PraF.KTPKK/mPRV17-938/17  Kriminológia   2 1P + 2S  PH  1, 2    Dianiška, Strémy, Turayová 
PraF.KTPKK/mPRV17-939/17  Súdne inžinierstvo   2 0P + 2S  PH  1, 2    Kasanický, Dianiška 
PraF.KTPKK/mPRV17-940/17  Súdne lekárstvo   2 0P + 2S  PH  1, 2    Hojsík 
PraF.KTPKK/mPRV17-941/17  Súdna psychológia   2 0P + 2S  PH  1, 2    Heretik 
PraF.KTPKK/mPRV17-942/17  Súdna psychiatria   2 0P + 2S  PH  1, 2    Izáková 
PraF.KTPKK/mPRV17-948/17  Európske trestné právo   2 1P + 2S  PH  1, 2    Kordík 
PraF/mPRV17-943/17  ICC Moot – písomné kolo 1   5 2S  PH  1, 2    Kordík, Laciak, Strémy, Ondrášiková, Bednár 
PraF/mPRV17-944/17  ICC Moot – písomné kolo 2   5 2S  PH  1, 2    Kordík, Laciak, Strémy, Ondrášiková, Bednár 
PraF/mPRV17-945/17  ICC Moot – ústne kolo a medzinárodné finále 1   5 2S  PH  1, 2    Kordík, Laciak, Strémy, Ondrášiková 
PraF/mPRV17-946/17  ICC Moot – ústne kolo a medzinárodné finále 2   5 2S  PH  1, 2    Kordík, Laciak, Strémy, Ondrášiková 
PraF.KTPKK/mPRV17-977/17  Simulovaný trestný proces   3 2S  PH  1, 2    Blažek, Burda, Čentéš, Fedorovičová, Kordík, Kurilovská, Laciak, Prokeinová, Strémy, Šámal, Turayová 


Blok - Právne dejiny a a právna komparatistika
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.KRPKCP/mPRV17-1000/17  Interpretácia rímskych právnických pravidiel   2 2S  PH  1, 2    Brtko, Čunderlík Čerbová, Prnová, Lenhartová, Nemec 
PraF.KRPKCP/mPRV17-1001/17  Kánonickoprávna manželská kazuistika   2 2S  PH  1, 2    Brtko, Čunderlík Čerbová, Nemec 
PraF.KRPKCP/mPRV17-1002/17  Inštitúty rímskeho práva v platnom práve Slovenskej republiky   2 2S  PH  1, 2    Brtko, Čunderlík Čerbová, Prnová, Lenhartová, Nemec 
PraF.KPDPK/mPRV17-1003/17  Hospodárske právne dejiny na Slovensku   2 1P + 1S  PH  1, 2    Lysý 
PraF.KPDPK/mPRV17-1004/17  Vývoj profesnej zodpovednosti v práve   2 2S  PH  1, 2    Považan 
PraF.KPDPK/mPRV17-1005/17  Právo a spoločenská zmena   2 2S  PH  1, 2    Považan 
PraF.KPDPK/mPRV17-1006/17  Stredoeurópske právne dejiny   2 2S  PH  1, 2    Gábriš, Letková 
PraF.KPDPK/mPRV17-1007/17  Inscenácia politického procesu z rokov 1948 - 1989   2 2S  PH  1, 2    Podolec 
PraF.KPDPK/mPRV17-1008/17  Recepcia rímskeho práva   2 1P + 1S  PH  1, 2    Mlkvý 
PraF.KPDPK/mPRV17-1009/17  Rasové zákonodarstvo na Slovensku 1939–1945   2 1P + 1S  PH  1, 2    Podolec 
PraF.KPDPK/mPRV17-1110/17  Trestné právo ako nástroj perzekúcií na Slovensku v 20. storočí   2 1P + 1S  PH  1, 2    Podolec 
PraF.KPDPK/mPRV17-1111/17  Úvod do angloamerického právneho systému   2 2S  PH  1, 2    Mlkvý 
PraF.KPDPK/mPRV17-1113/17  Vývoj pracovného práva na Slovensku v 20. storočí   2 1P + 1S  PH  1, 2    Podolec 
PraF.KPDPK/mPRV17-1114/17  Vývoj rodinného práva na Slovensku v 20. storočí   2 1P + 1S  PH  1, 2    Podolec 
PraF.KPDPK/mPRV17-1115/17  Zákonodarná činnosť na Slovensku v 20. storočí   2 1P + 1S  PH  1, 2    Podolec 
PraF.KTPSV/mPRV17-1116/17  Právo a literatúra   2 2S  PH  1, 2    Kluknavská 
PraF.KTPSV/mPRV17-1118/17  Sociologicko-právny výskum   2 2S  PH  1, 2    Vranková 


Blok - Kliniky a simulované konania
  Tento blok nepredstavuje špecializáciu ale sumár všetkých predmetov vyučovaných klinickou formou a simulovaným konaním.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.KFP/mPRV17-935/17  Klinika daňového práva   3 2S  PH  1, 2    Duračinská, Kačaljak, Koroncziová, Illýová 
PraF.KFP/mPRV17-960/17  Právna klinika mediácie   3 2S  PH  1, 2    Illýová, Swanová 
PraF.KFP/mPRV17-975/17  Stáž 2/1   3 30dZ  PH  1, 2    Illýová 
PraF.KFP/mPRV17-976/17  Stáž 2/2   3 30dZ  PH  1, 2    Illýová 
PraF.KOPHP/mPRV17-936/17  Klinika insolvenčného práva   3 2S  PH  1, 2    Jablonka, Lukáčka, Patakyová, Strémy 
PraF.UEP/mPRV17-923/17  Klinika súťažného práva   3 2S  PH  1, 2    Blažo, Kalesná, Kováčiková, Považanová 
PraF.ÚKPVTK/mPRV17-961/17  Právna klinika neziskového sektora 2   3 2S  PH  1, 2    Kačaljak, Illýová 
PraF.ÚKPVTK/mPRV17-962/17  Právna klinika neziskového sektora 3   3 2S  PH  1, 2    Kačaljak, Illýová 
PraF.ÚKPVTK/mPRV17-963/17  Právna klinika pre komunity 2   3 2S  PH  1, 2    Turčan, Kasinec, Mészáros 
PraF.ÚKPVTK/mPRV17-964/17  Právna klinika pre komunity 3   3 2S  PH  1, 2    Turčan, Kasinec, Mészáros 
PraF/mPRV17-943/17  ICC Moot – písomné kolo 1   5 2S  PH  1, 2    Kordík, Laciak, Strémy, Ondrášiková, Bednár 
PraF/mPRV17-944/17  ICC Moot – písomné kolo 2   5 2S  PH  1, 2    Kordík, Laciak, Strémy, Ondrášiková, Bednár 
PraF/mPRV17-945/17  ICC Moot – ústne kolo a medzinárodné finále 1   5 2S  PH  1, 2    Kordík, Laciak, Strémy, Ondrášiková 
PraF/mPRV17-946/17  ICC Moot – ústne kolo a medzinárodné finále 2   5 2S  PH  1, 2    Kordík, Laciak, Strémy, Ondrášiková 
PraF/mPRV17-947/17  CEEMC súťaž – písomné kolo 1   5 2S  PH  1, 2    Grambličková, Považanová, Ondrášiková 
PraF/mPRV17-948/17  CEEMC súťaž – písomné kolo 2   5 2S  PH  1, 2    Grambličková, Považanová, Ondrášiková 
PraF/mPRV17-949/17  CEEMC súťaž – ústne kolo a medzinárodné finále 1   5 2S  PH  1, 2    Grambličková, Považanová, Ondrášiková 
PraF/mPRV17-950/17  CEEMC súťaž – ústne kolo a medzinárodné finále 2   5 2S  PH  1, 2    Grambličková, Považanová, Ondrášiková 
PraF/mPRV17-952/17  Európsky simulovaný súdny spor - písomné kolo 1   5 2S  PH  1, 2    Ondrášiková 
PraF/mPRV17-953/17  Európsky simulovaný súdny spor – písomné kolo 2   5 2S  PH  1, 2    Považanová, Ondrášiková 
PraF/mPRV17-954/17  Európsky simulovaný súdny spor – ústne kolo a medzinárodné finále 1   5 2S  PH  1, 2    Považanová, Ondrášiková 
PraF/mPRV17-955/17  Európsky simulovaný súdny spor – ústne kolo a medzinárodné finále 2   5 2S  PH  1, 2    Ondrášiková 
PraF/mPRV17-956/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – písomné kolo 1   5 2S  PH  1, 2    Ondrášiková, Bednár, Kováčik 
PraF/mPRV17-957/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – písomné kolo 2   5 2S  PH  1, 2    Ondrášiková, Bednár, Kováčik 
PraF/mPRV17-958/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – ústne kolo a medzinárodné finále 1   5 2S  PH  1, 2    Ondrášiková, Bednár, Kolárik 
PraF/mPRV17-959/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – ústne kolo a medzinárodné finále 2   5 2S  PH  1, 2    Ondrášiková, Bednár, Kováčik 
PraF/mPRV17-965/17  Rozvojové sociálne podnikanie 1   2 1S  P/Z  1, 2    Mazúr 
PraF/mPRV17-966/17  Rozvojové sociálne podnikanie 2   2 1S  P/Z  1, 2    Mazúr 
PraF/mPRV17-967/17  Simulované arbitrážne konanie – príprava na písomné kolo súťaže 1   5 2S  PH  1, 2    Jablonka, Smalik, Strémy 
PraF/mPRV17-968/17  Simulované arbitrážne konanie – príprava na písomné kolo súťaže 2   5 2S  PH  1, 2    Jablonka, Smalik, Strémy 
PraF/mPRV17-969/17  Simulované arbitrážne konanie – ústne kolo a medzinárodné finále 1   5 2S  PH  1, 2    Jablonka, Smalik, Strémy 
PraF/mPRV17-970/17  Simulované arbitrážne konanie – ústne kolo a medzinárodné finále 2   5 2S  PH  1, 2    Jablonka, Smalik, Strémy 
PraF/mPRV17-971/17  Simulovaný spor pred ESĽP – písomné kolo 1   5 2S  PH  1, 2    Domin, Trellová, Ondrášiková 
PraF/mPRV17-972/17  Simulovaný spor pred ESĽP – písomné kolo 2   5 2S  PH  1, 2    Domin, Trellová, Ondrášiková 
PraF/mPRV17-973/17  Simulovaný spor pred ESĽP – ústne kolo a medzinárodné finále 1   5 2S  PH  1, 2    Domin, Trellová, Ondrášiková 
PraF/mPRV17-974/17  Simulovaný spor pred ESĽP – ústne kolo a medzinárodné finále 2   5 2S  PH  1, 2    Domin, Trellová, Ondrášiková 
PraF.KTPKK/mPRV17-977/17  Simulovaný trestný proces   3 2S  PH  1, 2    Blažek, Burda, Čentéš, Fedorovičová, Kordík, Kurilovská, Laciak, Prokeinová, Strémy, Šámal, Turayová 
PraF.KOHP-UKPVTK/mPRV17-978/17  Klinika verejného obstarávania   3 2S  PH  1, 2    Tulejová Bódi 
PraF.KOP/mPRV17-982/17  Klinika právneho postavenia maloletého dieťaťa v rodinnoprávnych vzťahoch   3 2S  PH    Čipková, Križan, Burdová 
PraF.KPPPSZ/mPRV17-987/17  Klinika antidiskriminačného práva   3 2S  PH    Hamuľák, Freel, Cenkner 
PraF.KPPPSZ/mPRV17-988/17  Klinika pracovného práva 1   3 2S  PH    Hamuľák, Minčič, Poruban 
PraF.KPPPSZ/mPRV17-989/17  Klinika pracovného práva 2   3 2S  PH    Hamuľák, Minčič, Poruban 
PraF.KPPPSZ-UEV/mPRV17-990/17  Klinika sociálneho práva   3 2S  PH    Freel, Macková, Matlák, Poláková, Stanek 
PraF.UKPVTK/mPRV17-1119/17  Študentská právna poradňa 1   3 28sS  PH  1, 2    Illýová 
PraF.UKPVTK/mPRV17-1120/17  Študentská právna poradňa 2   3 28sS  PH  1, 2    Illýová 
PraF.KPDPK/mPRV17-1007/17  Inscenácia politického procesu z rokov 1948 - 1989   2 2S  PH  1, 2    Podolec 
PraF.UKPVTK/mPRV17-1128/17  Simulované arbitrážne konanie 3 2S  PH  1, 2    Jablonka, Smalik, Strémy 
PraF.UKPVTK/mPRV17-1129/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor - Jessup   3 2S  PH  1, 2    Bednár, Kováčik, Lysina 
PraF.UKPVTK/mPRV17-1130/17  ICC Moot   3 2S  PH  1, 2    Bednár, Kasanický, Kurilovská 
PraF.UKPVTK/mPRV17-1131/17  Európsky simulovaný súdny spor   3 2S  PH  1, 2    Kováčiková, Považanová 
PraF.UKPVTK/mPRV17-1132/17  Simulovaný spor pred ESĽP   3 2S  PH  1, 2    Ľalík, Drgonec 
PraF.UKPVTK/mPRV17-1133/17  CEEMC   3 2S  PH  1, 2    Kováčiková, Považanová 


Blok - Predmety telesnej kultúry
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.ÚKPVTK/mPRV17-1122/17  Telesná a športová výchova 7   1 2C  PH      Rondová, Kolárik 
PraF.UKPVTK/mPRV17-1123/17  Telesná a športová výchova 8   1 2C  PH      Kolárik, Rondová 
PraF.UKPVTK/mPRV17-1124/17  Telesná a športová výchova 9   1 2C  PH      Kolárik, Rondová 
PraF.UKPVTK/mPRV17-1125/17  Telesná a športová výchova 10   1 2C  PH      Kolárik, Rondová 
PraF.UKPVTK/mPRV17-1126/17  Lyžovanie 2   1 48sC  PH      Argajová, Kolárik, Rondová 
PraF.UKPVTK/mPRV17-1127/17  Turistika 2   1 32sC  PH      Argajová, Kolárik, Rondová 


Blok - Prehľad všetkých výberových predmetov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.KFP/mPRV17-960/17  Právna klinika mediácie   3 2S  PH  1, 2    Illýová, Swanová 
PraF.KFP/mPRV17-975/17  Stáž 2/1   3 30dZ  PH  1, 2    Illýová 
PraF.KFP/mPRV17-993/17  Rozpočtové právo   2 2S  PH  1, 2    Kačaljak, Mazúr 
PraF.KMPMV-KTPKK/mPRV17-932/17  Medzinárodné trestné a humanitárne právo   2 2S  PH  1, 2    Valuch, Kordík 
PraF.KMPMV/mPRV17-1126/17  Právo medzinárodného obchodu   2 1P + 2S  PH  1, 2    Ďuriš, Lysina, Slašťan, Vozáryová 
PraF.KMPMV/mPRV17-926/17  Rodinné vzťahy s cudzím prvkom   2 2P  PH  1, 2    Burdová 
PraF.KMPMV/mPRV17-928/17  Diplomatický protokol   2 2S  PH  1, 2    Vršanský 
PraF.KMPMV/mPRV17-930/17  Právo medzinárodných organizácií   2 2S  PH  1, 2    Valuch 
PraF.KOP/mPRV17-981/17  Klinika vecných práv   3 2S  PH  1, 2    Dufalová 
PraF.KOPHP-KOP/mPRV17-984/17  Klinika zmluvného práva   3 2S  PH  1, 2    Duračinská, Hajnišová, Jablonka, Lukáčka, Mamojka, Mašurová, Patakyová, Smalik, Strémy, Dufalová, Križan 
PraF.KPDPK/mPRV17-1005/17  Právo a spoločenská zmena   2 2S  PH  1, 2    Považan 
PraF.KPDPK/mPRV17-1006/17  Stredoeurópske právne dejiny   2 2S  PH  1, 2    Gábriš, Letková 
PraF.KPDPK/mPRV17-1008/17  Recepcia rímskeho práva   2 1P + 1S  PH  1, 2    Mlkvý 
PraF.KPDPK/mPRV17-1009/17  Rasové zákonodarstvo na Slovensku 1939–1945   2 1P + 1S  PH  1, 2    Podolec 
PraF.KPDPK/mPRV17-1110/17  Trestné právo ako nástroj perzekúcií na Slovensku v 20. storočí   2 1P + 1S  PH  1, 2    Podolec 
PraF.KPDPK/mPRV17-1113/17  Vývoj pracovného práva na Slovensku v 20. storočí   2 1P + 1S  PH  1, 2    Podolec 
PraF.KPPPSZ/mPRV17-987/17  Klinika antidiskriminačného práva   3 2S  PH  1, 2    Hamuľák, Freel, Cenkner 
PraF.KPPPSZ/mPRV17-988/17  Klinika pracovného práva 1   3 2S  PH  1, 2    Hamuľák, Minčič, Poruban 
PraF.KPPPSZ/mPRV17-991/17  Medzinárodné a európske pracovné právo   2 1P + 2S  PH  1, 2    Freel, Hamuľák, Poruban 
PraF.KPPPSZ/mPRV17-992/17  Koordinácia systémov práva sociálneho zabezpečenia v EÚ   2 2P + 2S  PH  1, 2    Freel, Macková, Matlák 
PraF.KRPKCP/mPRV17-1000/17  Interpretácia rímskych právnických pravidiel   2 2S  PH  1, 2    Brtko, Čunderlík Čerbová, Prnová, Lenhartová, Nemec 
PraF.KRPKCP/mPRV17-1001/17  Kánonickoprávna manželská kazuistika   2 2S  PH  1, 2    Brtko, Čunderlík Čerbová, Nemec 
PraF.KTPKK/mPRV17-937/17  Kriminalistika   2 1P + 2S  PH  1, 2    Blažek, Fedorovičová 
PraF.KTPKK/mPRV17-939/17  Súdne inžinierstvo   2 0P + 2S  PH  1, 2    Kasanický, Dianiška 
PraF.KTPKK/mPRV17-942/17  Súdna psychiatria   2 0P + 2S  PH  1, 2    Izáková 
PraF.KTPSV/mPRV17-1116/17  Právo a literatúra   2 2S  PH  1, 2    Kluknavská 
PraF.UEP-KMPMV/mPRV17-924/17  Právo zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky   2 1P + 2S  P/Z  1, 2    Kováčiková 
PraF.UKPVTK/mPRV17-1119/17  Študentská právna poradňa 1   3 28sS  PH  1, 2    Illýová 
PraF.UKPVTK/mPRV17-1124/17  Telesná a športová výchova 9   1 2C  PH  1, 2    Kolárik, Rondová 
PraF.UKPVTK/mPRV17-1126/17  Lyžovanie 2   1 48sC  PH  1, 2    Argajová, Kolárik, Rondová 
PraF.ÚKPVTK/mPRV17-1122/17  Telesná a športová výchova 7   1 2C  PH  1, 2    Rondová, Kolárik 
PraF.ÚKPVTK/mPRV17-961/17  Právna klinika neziskového sektora 2   3 2S  PH  1, 2    Kačaljak, Illýová 
PraF.ÚKPVTK/mPRV17-963/17  Právna klinika pre komunity 2   3 2S  PH  1, 2    Turčan, Kasinec, Mészáros 
PraF/mPRV17-943/17  ICC Moot – písomné kolo 1   5 2S  PH  1, 2    Kordík, Laciak, Strémy, Ondrášiková, Bednár 
PraF/mPRV17-944/17  ICC Moot – písomné kolo 2   5 2S  PH  1, 2    Kordík, Laciak, Strémy, Ondrášiková, Bednár 
PraF/mPRV17-945/17  ICC Moot – ústne kolo a medzinárodné finále 1   5 2S  PH  1, 2    Kordík, Laciak, Strémy, Ondrášiková 
PraF/mPRV17-946/17  ICC Moot – ústne kolo a medzinárodné finále 2   5 2S  PH  1, 2    Kordík, Laciak, Strémy, Ondrášiková 
PraF/mPRV17-947/17  CEEMC súťaž – písomné kolo 1   5 2S  PH  1, 2    Grambličková, Považanová, Ondrášiková 
PraF/mPRV17-948/17  CEEMC súťaž – písomné kolo 2   5 2S  PH  1, 2    Grambličková, Považanová, Ondrášiková 
PraF/mPRV17-953/17  Európsky simulovaný súdny spor – písomné kolo 2   5 2S  PH  1, 2    Považanová, Ondrášiková 
PraF/mPRV17-956/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – písomné kolo 1   5 2S  PH  1, 2    Ondrášiková, Bednár, Kováčik 
PraF/mPRV17-957/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – písomné kolo 2   5 2S  PH  1, 2    Ondrášiková, Bednár, Kováčik 
PraF/mPRV17-965/17  Rozvojové sociálne podnikanie 1   2 1S  P/Z  1, 2    Mazúr 
PraF/mPRV17-967/17  Simulované arbitrážne konanie – príprava na písomné kolo súťaže 1   5 2S  PH  1, 2    Jablonka, Smalik, Strémy 
PraF/mPRV17-968/17  Simulované arbitrážne konanie – príprava na písomné kolo súťaže 2   5 2S  PH  1, 2    Jablonka, Smalik, Strémy 
PraF/mPRV17-971/17  Simulovaný spor pred ESĽP – písomné kolo 1   5 2S  PH  1, 2    Domin, Trellová, Ondrášiková 
PraF/mPRV17-972/17  Simulovaný spor pred ESĽP – písomné kolo 2   5 2S  PH  1, 2    Domin, Trellová, Ondrášiková 
PraF.KFP/mPRV17-935/17  Klinika daňového práva   3 2S  PH  1, 2    Duračinská, Kačaljak, Koroncziová, Illýová 
PraF.KFP/mPRV17-976/17  Stáž 2/2   3 30dZ  PH  1, 2    Illýová 
PraF.KFP/mPRV17-994/17  Daň z pridanej hodnoty   2 1P + 1S  PH  1, 2    Kačaljak, Koroncziová 
PraF.KFP/mPRV17-995/17  Daňové právo EÚ a ustálená judikatúra Súdneho dvora v oblasti daní   2 2S  PH  1, 2    Duračinská, Kačaljak, Koroncziová 
PraF.KMPMV/mPRV17-927/17  Medzinárodné vzťahy   2 1P + 2S  P/Z  1, 2    Ježová 
PraF.KMPMV/mPRV17-929/17  Právne aspekty zahraničnej služby   2 2S  PH  1, 2    Vršanský 
PraF.KOHP-UKPVTK/mPRV17-978/17  Klinika verejného obstarávania   3 2S  PH  1, 2    Tulejová Bódi 
PraF.KOP/mPRV17-982/17  Klinika právneho postavenia maloletého dieťaťa v rodinnoprávnych vzťahoch   3 2S  PH  1, 2    Čipková, Križan, Burdová 
PraF.KOPHP/mPRV17-936/17  Klinika insolvenčného práva   3 2S  PH  1, 2    Jablonka, Lukáčka, Patakyová, Strémy 
PraF.KOPHP/mPRV17-983/17  Fúzie a akvizície obchodných spoločností   2 2S  PH  1, 2    Duračinská, Hajnišová, Jablonka, Lukáčka, Mamojka, Mašurová, Patakyová, Smalik, Strémy 
PraF.KOPHP/mPRV17-985/17  Ochrana spotrebiteľa v súkromnom práve   2 2S  PH  1, 2    Duračinská, Hajnišová, Jablonka, Lukáčka, Mamojka, Mašurová, Patakyová, Smalik, Dufalová, Križan 
PraF.KOPHP/mPRV17-996/17  Vybrané aspekty zodpovednosti v obchodnom práve   2 2S  PH  1, 2    Duračinská, Hajnišová, Jablonka, Lukáčka, Mamojka, Mašurová, Patakyová, Smalik 
PraF.KPDPK/mPRV17-1003/17  Hospodárske právne dejiny na Slovensku   2 1P + 1S  PH  1, 2    Lysý 
PraF.KPDPK/mPRV17-1004/17  Vývoj profesnej zodpovednosti v práve   2 2S  PH  1, 2    Považan 
PraF.KPDPK/mPRV17-1111/17  Úvod do angloamerického právneho systému   2 2S  PH  1, 2    Mlkvý 
PraF.KPDPK/mPRV17-1114/17  Vývoj rodinného práva na Slovensku v 20. storočí   2 1P + 1S  PH  1, 2    Podolec 
PraF.KPDPK/mPRV17-1115/17  Zákonodarná činnosť na Slovensku v 20. storočí   2 1P + 1S  PH  1, 2    Podolec 
PraF.KPPPSZ-UEV/mPRV17-990/17  Klinika sociálneho práva   3 2S  PH  1, 2    Freel, Macková, Matlák, Poláková, Stanek 
PraF.KPPPSZ/mPRV17-989/17  Klinika pracovného práva 2   3 2S  PH  1, 2    Hamuľák, Minčič, Poruban 
PraF.KRPKCP/mPRV17-1002/17  Inštitúty rímskeho práva v platnom práve Slovenskej republiky   2 2S  PH  1, 2    Brtko, Čunderlík Čerbová, Prnová, Lenhartová, Nemec 
PraF.KTPKK/mPRV17-938/17  Kriminológia   2 1P + 2S  PH  1, 2    Dianiška, Strémy, Turayová 
PraF.KTPKK/mPRV17-940/17  Súdne lekárstvo   2 0P + 2S  PH  1, 2    Hojsík 
PraF.KTPKK/mPRV17-941/17  Súdna psychológia   2 0P + 2S  PH  1, 2    Heretik 
PraF.KTPKK/mPRV17-948/17  Európske trestné právo   2 1P + 2S  PH  1, 2    Kordík 
PraF.KTPKK/mPRV17-977/17  Simulovaný trestný proces   3 2S  PH  1, 2    Blažek, Burda, Čentéš, Fedorovičová, Kordík, Kurilovská, Laciak, Prokeinová, Strémy, Šámal, Turayová 
PraF.KTPSV/mPRV17-1118/17  Sociologicko-právny výskum   2 2S  PH  1, 2    Vranková 
PraF.UEP/mPRV17-923/17  Klinika súťažného práva   3 2S  PH  1, 2    Blažo, Kalesná, Kováčiková, Považanová 
PraF.UEP/mPRV17-925/17  Spoločná obchodná politika Európskej únie a právo svetového obchodu   2 1P + 2S  PH  1, 2    Blažo 
PraF.UKPVTK/mPRV17-1120/17  Študentská právna poradňa 2   3 28sS  PH  1, 2    Illýová 
PraF.UKPVTK/mPRV17-1123/17  Telesná a športová výchova 8   1 2C  PH  1, 2    Kolárik, Rondová 
PraF.UKPVTK/mPRV17-1125/17  Telesná a športová výchova 10   1 2C  PH  1, 2    Kolárik, Rondová 
PraF.UKPVTK/mPRV17-1127/17  Turistika 2   1 32sC  PH  1, 2    Argajová, Kolárik, Rondová 
PraF.UKPVTK/mPRV17-1128/17  Simulované arbitrážne konanie 3 2S  PH  1, 2    Jablonka, Smalik, Strémy 
PraF.UKPVTK/mPRV17-1129/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor - Jessup   3 2S  PH  1, 2    Bednár, Kováčik, Lysina 
PraF.UKPVTK/mPRV17-1130/17  ICC Moot   3 2S  PH  1, 2    Bednár, Kasanický, Kurilovská 
PraF.UKPVTK/mPRV17-1131/17  Európsky simulovaný súdny spor   3 2S  PH  1, 2    Kováčiková, Považanová 
PraF.UKPVTK/mPRV17-1132/17  Simulovaný spor pred ESĽP   3 2S  PH  1, 2    Ľalík, Drgonec 
PraF.UKPVTK/mPRV17-1133/17  CEEMC   3 2S  PH  1, 2    Kováčiková, Považanová 
PraF.ÚKPVTK/mPRV17-962/17  Právna klinika neziskového sektora 3   3 2S  PH  1, 2    Kačaljak, Illýová 
PraF.ÚKPVTK/mPRV17-964/17  Právna klinika pre komunity 3   3 2S  PH  1, 2    Turčan, Kasinec, Mészáros 
PraF/mPRV17-949/17  CEEMC súťaž – ústne kolo a medzinárodné finále 1   5 2S  PH  1, 2    Grambličková, Považanová, Ondrášiková 
PraF/mPRV17-950/17  CEEMC súťaž – ústne kolo a medzinárodné finále 2   5 2S  PH  1, 2    Grambličková, Považanová, Ondrášiková 
PraF/mPRV17-952/17  Európsky simulovaný súdny spor - písomné kolo 1   5 2S  PH  1, 2    Ondrášiková 
PraF/mPRV17-954/17  Európsky simulovaný súdny spor – ústne kolo a medzinárodné finále 1   5 2S  PH  1, 2    Považanová, Ondrášiková 
PraF/mPRV17-955/17  Európsky simulovaný súdny spor – ústne kolo a medzinárodné finále 2   5 2S  PH  1, 2    Ondrášiková 
PraF/mPRV17-958/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – ústne kolo a medzinárodné finále 1   5 2S  PH  1, 2    Ondrášiková, Bednár, Kolárik 
PraF/mPRV17-959/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – ústne kolo a medzinárodné finále 2   5 2S  PH  1, 2    Ondrášiková, Bednár, Kováčik 
PraF/mPRV17-966/17  Rozvojové sociálne podnikanie 2   2 1S  P/Z  1, 2    Mazúr 
PraF/mPRV17-969/17  Simulované arbitrážne konanie – ústne kolo a medzinárodné finále 1   5 2S  PH  1, 2    Jablonka, Smalik, Strémy 
PraF/mPRV17-970/17  Simulované arbitrážne konanie – ústne kolo a medzinárodné finále 2   5 2S  PH  1, 2    Jablonka, Smalik, Strémy 
PraF/mPRV17-973/17  Simulovaný spor pred ESĽP – ústne kolo a medzinárodné finále 1   5 2S  PH  1, 2    Domin, Trellová, Ondrášiková 
PraF/mPRV17-974/17  Simulovaný spor pred ESĽP – ústne kolo a medzinárodné finále 2   5 2S  PH  1, 2    Domin, Trellová, Ondrášiková 
PraF.KOPHP/mPRV17-997/17  Zmenkové právo   2 2S  PH  1, 2      Jablonka, Lukáčka, Mamojka 
PraF.KPDPK/mPRV17-1007/17  Inscenácia politického procesu z rokov 1948 - 1989   2 2S  PH  1, 2    Podolec 
PraF.KPPPSZ/mPRV17-986/17  Antidiskriminačné právo EÚ   2 2S  PH  1, 2      Freel, Nevická, Nováková 
PraF.UEV/mPRV17-933/17  Ekonomika a ekonomické vzťahy v Európskej únii   2 1P + 1S  PH  1, 2    Stanek 
PraF.UEV/mPRV17-934/17  Základy účtovníctva   2 1P + 1S  PH  1, 2    Kútna Želonková 
PraF.UEV/mPRV17-999/17  Ekonomické a právne aspekty rizika v podnikaní   2 2S  PH  1, 2    Poláková, Stanek 
PraF.UPITPDV/mPRV17-1010/17  Európske právo duševného vlastníctva   2 2P + 2S  PH  1, 2    Daňko, Munk, Ralbovská Sopúchová 

 
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Štátna skúška
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF/mPRV17-SS1/17  Štátna skúška   3   SS       


Blok - Diplomová práca
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF/mPRV17-SS2/17  Diplomová práca a jej obhajoba   10   OB       

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - dní za semester
h - hodín za týždeň
s - hodín za semester
t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov