Študijný plán - Neschválený

Akademický rok:
2017/2018
Študijný program:
mPEK17 - právo a ekonómia - (Medziodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor:
3.4.1. - právo
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - Povinné predmety - 1. ročník zimný semester
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.NHF/mPEK17-001/17  Makroekonómia 2   5 2P + 2S  P/Z     
PraF.KOP/mPEK17-002/17  Občianske právo procesné 1   5 2P + 2S    Ježová, Kotrecová, Smyčková, Števček 
PraF.UEP/mPEK17-003/17  Právna regulácia vnútorného trhu (Právo EÚ 1)   5 2P + 2S  P/Z    Kováčiková, Blažo 
PraF.NHF/mPEK17-004/17  Daňové právo a politika   5 2P  P/Z    Kačaljak 
PraF.NHF/mPEK17-005/17  Ekonomická analýza daňového práva   5 2S     


Blok - Povinné predmety - 1. ročník letný semester
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.NHF/mPEK17-006/17  Mikroekonómia 2   5 2P + 2S     
PraF.KOP/mPEK17-007/17  Občianske právo procesné 2   5 2P + 2S     
PraF.NHF/mPEK17-008/17  Medzinárodná ekonómia a právo   5 2P + 2S  P/Z     
PraF.NHF/mPEK17-009/17  Hospodárska súťaž (Právo EÚ 2)   5 2P + 2S  P/Z     


Blok - Povinné predmety - 2. ročník, zimný semester
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.KMPMV/mPEK17/013/17  Medzinárodné obchodné právo   5 2P + 2S  P/Z     
PraF.KTPKK/mPEK17/014/17  Trestné právo   5 2P + 2S  P/Z     
PraF.NHF-KPPPSZ/mPEK17/011/17  Ekonómia trhu práce a pracovné právo   5 2P + 2S  P/Z     
PraF.NHF/mPEK17-010/17  Industriálna ekonómia   5 2P + 2S  P/Z     


Blok - Povinné predmety - 2. ročník, letný semester
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.KTPKK-KSEP-KOP/mPEK17/016/17  Dokazovanie (Dôkazné právo)   5 3S  PH     
PraF.KTPKK/mPEK17/015/17  Ekonomické trestné činy   5 1P + 2S  P/Z     
PraF.NHF-KTPKK-KTPSV/mPEK17/012/17  Etika, korupcia a transparentnosť   2 3S  P/Z     

 
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľný predmet 1. ročník zimný semester (oblasť právo)
  Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.NHF/mPEK17-017/17  Finančné právo (Verejné financie a finančná kontrola)   4 2P + 2S  P/Z    Koroncziová, Kačaljak 
PraF.NHF/mPEK17-018/17  Energetické právo   4 2P + 2S  P/Z     
PraF.NHF/mPEK17-019/17  Teória a prax sociálneho zabezpečenia   4 2P + 2S  P/Z     


Blok - Povinne voliteľný predmet 1. ročník zimný semester (oblasť ekonómia)
  Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.NHF/mPEK17-020/17  Hospodárska politika II.   4 2P + 2S    Morvay 
PraF.NHF/mPEK17-021/17  Ekonómia životného prostredia   4 2P + 2S  P/Z     
PraF.NHF/mPEK17-022/17  Teória verejnej voľby   4 2P + 2S  P/Z     


Blok - Povinne voliteľný predmet 1. ročník letný semester (oblasť právo)
  Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.KOPHP/mPEK17-023/17  Verejné obstarávanie   4 2P + 2S     
PraF.KMPMV/mPEK17-024/17  Právo medzinárodných organizácií   4 2P + 2S  P/Z    Valuch 


Blok - Povinne voliteľný predmet 1. ročník letný semester (oblasť ekonómia)
  Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.NHF/mPEK17-025/17  Verejná ekonomika a správa   4 2P + 2S  P/Z     
PraF.NHF/mPEK17-026/17  Medzinárodné zdaňovanie   4 2P + 2S  P/Z     
PraF.NHF/mPEK17-027/17  Finančná kontrola   4 2P + 2S  P/Z     


Blok - Povinne voliteľný predmet 2. ročník zimný semester (oblasť právo)
  Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.KFP/mPEK17/028/17  Právo finančného trhu   4 2P + 2S  P/Z       
PraF.UPITPDV/mPEK17/029/17  Právo duševného vlastníctva   4 2P + 2S     


Blok - Povinne voliteľný predmet 2. ročník zimný semester (oblasť ekonómia)
  Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.NHF/mPEK17/030/17  Regulácia a dohľad nad bankami   4 2P + 2S  P/Z     
PraF.NHF/mPEK17/031/17  Islamské právo a financie   4 2P + 2S  P/Z     
PraF.NHF/mPEK17/032/17  Finančné nástroje a inovácie   4 2P + 2S  P/Z     


Blok - Povinne voliteľný predmet 2. ročník letný semester (oblasť právo)
  Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.KMPMV/mPEK17/035/17  Medzinárodné zmluvné právo   4 2P + 2S  P/Z     
PraF.KSEP-KFP/mPEK17/034/17  Daňové a colné konanie   4 2P + 2S  P/Z     
PraF.KSEP/mPEK17/033/17  Právo životného prostredia EÚ   4 2P + 2S  P/Z     


Blok - Povinne voliteľný predmet 2. ročník letný semester (oblasť ekonómia)
  Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.NHF/mPEK17/036/17  Rétorika   3 2S  P/Z     
PraF.NHF/mPEK17/037/17  Regionálna politika Európskej únie   3 2S  P/Z     
PraF.NHF/mPEK17/038/17  Špeciálny seminár   3 2S     

 
 
Výberové predmety
 
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Štátne skúšky
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF/mPEK17/SS1/17  Záverečná práca a jej obhajoba   5   OB         
PraF/mPEK17/SS2/17  Štátna skúška   5   SS         

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - dní za semester
h - hodín za týždeň
s - hodín za semester
t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov