Personnel

Ing. Magdaléna Mydliarová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Úsek prodekana pre org.konferencií ď.odb, Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou

vedúca oddelenia - OĎV a RK / Head of Department

+421 2 9012 9190
224A SB