[Translate to English:] OBNOVENÝ INŠTITÚT ŠTUDENTSKÝCH POMOCNÝCH VEDECKÝCH SÍL NA FAKULTE


12. 04. 2023 08.19 hod.

[Translate to English:]

V pondelok 13. marca 2023 dekan fakulty pán docent Burda odovzdal siedmim študentom fakulty dekréty, ktorými ich vymenoval za študentské pomocné vedecké sily. Fakulta tak obnovila tento v  minulosti osvedčený a prínosný inštitút, ktorý umožňuje študentom zapojiť sa do vedeckého výskumu realizovaného na fakulte a získať poznatky a zručnosti, ktoré vedec potrebuje. V príhovore pred odovzdaním dekrétov pán dekan zdôraznil, že fakulta bude dbať na to, aby študenti vykonávali také činnosti, ktoré im umožnia odborne rásť.

Podľa internej úpravy poslaním študentskej pomocnej vedeckej sily je podieľať sa na čiastkových úlohách vo vedeckom výskume realizovanom určenou katedrou alebo určeným ústavom PraF UK pod vedením zamestnanca PraF UK. Zapojenie môže mať rôzne formy, napríklad môže ísť o vyhľadávanie zdrojov (literatúra, judikatúra), ich sústreďovanie, štúdium, kompiláciu poznatkov z nich vyplývajúcich a nadväzujúcu analýzu, zhromažďovanie, spracovanie a predbežnú interpretáciu dát v rámci empirického výskumu, pomoc pri administrácii grantových úloh, pri spracúvaní žiadostí o granty, pri organizovaní vedeckých konferencií a iných vedeckých a odborných podujatí, účasť na vedeckých konferenciách a iných vedeckých a odborných podujatiach a na stretnutiach výskumných tímov, ale samozrejme aj o realizáciu vlastného parciálneho výskumu a spracovanie jeho výsledkov do podoby práce ŠVOČ, vedeckého alebo odborného článku.

Keďže činnosť študentských pomocných vedeckých síl je súčasťou projektu ŠVOČ, vymenovaní kolegovia boli zapísaní aj na príslušné výberové predmety k ŠVOČ.

 

Vymenované študentské pomocné vedecké sily k včerajšiemu dňu sú:

Bc. Filip Loffay, ktorý na katedre občianskeho práva pod vedením pani doktorky Rakovej bude skúmať najmä problematiku transidentity pri maloletých a etické a právne aspekty spojené s informovaným súhlasom, právne postavenie zraniteľných osôb a otázku plynutia času v súkromnom práve.

Alex Želinský na katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky svoj výskum realizovaný pod vedením pána profesora Čentéša zameria najmä na analýzu právnej úpravy a rozhodovacej činnosti súdov vo vzťahu k zločineckej skupine a právnej úpravy a limitov využívania inštitútu spolupracujúcej osoby.

Bc. Maximilián Kiko bude pôsobiť ako študentská pomocná vedecká sila na tej istej katedre pod vedením pána doktora Mihálika. Oblasťou jeho zamerania bude najmä problematika umelej inteligencie a trestnej zodpovednosti; ohrozovania pod vplyvom návykovej látky v súvislosti s prevádzkou elektrických kolobežiek; následkov zámeny právoplatne odsúdenej osoby v trestnom procese pri trestných činoch vyžadujúcich predchádzajúce postihnutie páchateľa a (ne)dostatkov právnej úpravy a aplikačnej praxe pri trestnom čine úverového podvodu.

Alžbeta Šimeková pod vedením pána profesora Strémyho z katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky bude skúmať problematiku restoratívnej justície so zameraním na komparáciu nerovnosti trestných sadzieb v kontraste s dôležitosťou práv a právom chránených záujmov z pohľadu trestnej politiky štátu, a to vrátane tvorby námetov de lege ferenda.

Daniel Richter bude štvrtou zo študentských pomocných vedeckých síl na katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky. Pod vedením pána docenta Burdu bude realizovať výskum v rámci oblasti ustanovenia § 363 a nasl. Trestného poriadku a úvah de lege ferenda, prípadne otázok týkajúcich sa zefektívnenia priebehu prípravného konania.

Stela Košťálová bude na Ústave práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva pod vedením pána docenta Andraška bude zameriavať svoj výskum na problematiku právnych otázok týkajúcich sa technológií a ich následného vplyvu na ľudské práva.

Bc. Jasmína Rebeka Paráková pod vedením dr. Mesarčíka bude pôsobiť na tom istom ústave fakulty, kde sa bude podieľať na výskume v oblasti práva a umelej inteligencie, špecificky pre projekt „Právo a umelá inteligencia“.

Tento semester určite nejde o posledné vymenované študentské pomocné vedecké sily. Odovzdanie dekrétov ďalším kolegom sa pripravuje a návrhy na vymenovanie môžu učitelia, ktorí majú záujem študenta viesť, stále podávať. Veríme, že študentské pomocné vedecké sily sa nielen veľa naučia, ale že budú aj svojim vedúcim skutočnou pomocou a že ich pôsobenie bude vzájomne obohacujúce.

Spýtali sme sa študentov prečo ste sa rozhodli pridať sa k pomocným silám vedeckého výskumu a čomu sa budete venovať?

 

"Rozhodla som sa pridať k pomocným silám vedeckého výskumu, pretože ma veľmi zaujala téma, o ktorej sa začína výskum na Ústave práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva, ktorou je Právo a umelá inteligencia. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti je táto téma stále viac diskutovaná, zaujíma ma pohľad z právneho odboru, a to ako je možné regulovať niečo také, ako je umelá intelgencia. Je to niečo, čo sa neustále mení a rýchlo vyvíja. Taktiež som zvedavá, ako prebieha výskum v právnom odbore, pretože je jednoduchšie si predstaviť výskum v medicínskom odbore alebo prírodovedeckom ako v právnom. Veľmi sa teším, že prišla fakulta s touto možnosťou a že sa môžem aj takto zapojiť a rozširovať svoje vedomosti." Bc. Jasmína Rebeka Paráková

 

"Chcel som pôsobiť ako študentská vedecká pomocná sila najmä z toho dôvodu, že som sa v práve naozaj našiel a myslím si, že je dôležité sa snažiť pracovať na svojej špecializácii, čo najskôr, ako to ide. A myslím si, že ŠVPS je vhodná pozícia,  ako pracovať jednak na právnej vede, ale aj naraziť na konkrétne aplikačné úskalia. Preto ma lákalo venovať sa konkrétne trestnému právu viacej. Vo svojej vedeckej práci sa chcem primárne venovať ustanoveniu 363 Trestného poriadku, nakoľko si už píšem prácu ŠVOČ na túto tému. Plánujem sa podieľať aj na akejkoľvek téme, na ktorej sa podieľa môj školiteľ, pretože trestné právo je veľmi komplexné a napokon naozaj zaujímavé právne odvetvie." Daniel Richter

"Zaujala ma možnosť podieľať sa na právnom výskume priamo na Fakulte a predstavuje to pre mňa spôsob ako možno prispieť k preskúmaniu hraníc, ktoré nastavuje súčasná legislatíva a reflektovať jej nedostatky najmä v oblasti rýchlo vyvíjajúcich sa technológií. Tento novozavedený inštitút umožní študentom hlbšie sa venovať právnym otázkam, ktoré v konečnom dôsledku môžu posunúť právnu vedu. V rámci výskumu sa budem primárne venovať skúmaniu právnych otázok, ktoré sa dotýkajú vplyvu nových technológií na ľudské práva a v rámci toho vypracovávať právne analýzy a pomáhať v činnostiach, ktoré prislúchajú k výskumu, na čo sa veľmi teším, lebo budem môcť priamo participovať na výskume." Stela Košťálová

Ján Škrobák

Predseda Rady ŠVOČ na PraF UK