Univerzita Komenského prijala vlastný plán rodovej rovnosti. Diskriminácia je tabu

Bratislava 3. februára 2022: Najväčšia slovenská univerzita podporuje rodovú rovnosť. Dňa 24. januára 2022 schválila Smernicu rektora o prijatí Plánu rodovej rovnosti pre Univerzitu Komenského v Bratislave, ktorého cieľom je predísť rodovej diskriminácii.


Univerzita v žiadnom prípade netoleruje neúctivé a nerovnocenné zaobchádzanie s ľudskými bytosťami. Už od svojho vzniku sa hlási k primárnym hodnotám ľudskej existencie – pravde, dobru a spravodlivosti. Cieľom prijatia Plánu rodovej rovnosti pre UK je iniciovať zmeny, ktoré povedú k vytváraniu otvoreného, podporujúceho a nediskriminujúceho prostredia pre všetkých zamestnancov a zamestnankyne, ako aj pre študentov a študentky UK a jej súčastí.

Ciele rodového plánu by mali byť dosiahnuté v rokoch 2022 – 2024. Podľa tohto dokumentu sa najstaršia slovenská univerzita snaží tiež o:

  • zosúladenie práce a rodiny;
  • rodovú rovnováhu v riadení a rozhodovaní;
  • rodovú rovnosť v oblasti náboru zamestnancov a zamestnankýň a v kariérnom rozvoji;
  • integráciu rodovej dimenzie do obsahu výskumu a vyučovania;
  • opatrenia proti rodovo podmienenému násiliu, vrátane sexuálneho obťažovania.

Plán sa ďalej snaží o nastavenie takých pracovných podmienok a pravidiel kariérneho rozvoja, ktorými sa odstráni rodová nerovnosť v zamestnaní a vedúcich pozíciách. Prostredníctvom kultúrnej/symbolickej zmeny sa snaží napríklad eliminovať stereotypy či predsudky, presadzovať hodnoty rovnosti a inkluzívnosti, ale aj vytvárať podporujúce pracovné prostredie. Aj vďaka projektu E4E projekt „Gender Equality Standards for AHMSSBL Institutions Throughout Europe – Equal4Europe“, ktorý realizuje Filozofická fakulta UK v rokoch 2020 – 2023, sa univerzita snaží identifikovať a využiť nástroje, ktoré umožnia začleniť rod do vzdelávania a výskumu, znížiť rodovú nerovnováhu v rozhodovacích orgánoch a odstrániť pretrvávajúce prekážky v kariérnom postupe žien.

Okrem toho všetkého je tiež dôležité, aby mali ženy vyššie zastúpenie v riadiacich funkciách. V našom prostredí sa v žiadnom prípade netoleruje sexuálne obťažovanie, univerzitné prostredie je nediskriminujúce, bezpečné a otvorené. Ďalej sa prijímajú kroky zamerané na zviditeľňovanie vedkýň a posilnenie angažovanosti akademickej obce v oblasti rodovej rovnosti a diverzity. Za realizáciu a dodržiavanie príslušných opatrení nesie zodpovednosť organizačná zložka fakulty UK/Rektorátu UK.