UK v TOP 400 v rebríčku THE Impact Rankings 2021

Bratislava 22. apríla 2021: Univerzita Komenského v Bratislave dosiahla významné umiestnenie v rebríčku Times Higher Education Impact Rankings 2021 zameranom na trvalo udržateľné ciele OSN. Ako jediná slovenská univerzita sa umiestnila v top 400 a v niektorých indikátoroch jej patria popredné priečky. V regióne susedných krajín je druhá najlepšia.


Ide o jediný globálny rebríček, ktorý meria trvalo udržateľné ciele Organizácie spojených národov (SDG – sustainable development goals). Tieto ciele meria v 17 indikátoroch, medzi ktorými sú napríklad rovnosť pohlaví, dostupná a čistá energia či klimatické aktivity.

Tohtoročná edícia porovnáva 1115 univerzít z 94 krajín sveta. Univerzita Komenského v Bratislave sa umiestnila na 301. – 400. mieste. V oblasti kvality zdravia a života získala 29. pozíciu medzi zúčastnenými univerzitami a v indikátore, ktorý hodnotí mier, spravodlivosť a silné inštitúcie obsadila celosvetovo 37. miesto. Indikátory hodnotia podiel výskumov a publikácií s týmito témami. V oblasti kvalitného vzdelávania obsadila UK 301. – 400. miesto na svete. Tento indikátor hodnotí výskumy zamerané na vzdelávanie mládeže a celoživotné vzdelávanie. Zúčastnené univerzity si môžu zvoliť indikátory, v ktorých chcú byť hodnotené.

„Umiestnenie Univerzity Komenského medzi 400 najlepšími svetovými univerzitami v rebríčku, ktorý hodnotí vplyv univerzít na ekonomiku a v širšom kontexte na udržateľný rozvoj spoločnosti nás teší, avšak nemožno ho, podobne ako aj ostatné univerzitné rankingy, preceňovať a kvalitu univerzít je potrebné posudzovať komplexne,“ hovorí rektor UK Marek Števček.

V rebríčku sa umiestnili aj ďalšie slovenské univerzity. Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach získala 401. – 600. miesto, Ekonomická univerzita v Bratislave a Technická univerzita v Košiciach sa zhodne umiestnili na 601. – 800. priečke. Z českých univerzít sa najvyššie na 401. – 600. mieste umiestnili štyri univerzity vrátane Karlovej univerzity v Prahe. V rebríčku Univerzitu Komenského zo všetkých susediacich krajín predbehla len jediná univerzita, a to Univerzita v Pécsi, ktorá dosiahla na 201. – 300. priečku.

Univerzita Komenského sa ako jediná slovenská univerzita umiestňuje aj v ďalších rebríčkoch hodnotenia. V Šanghajskom rebríčku sa nachádza na 601. – 700. mieste. Vo svetovom rebríčku Round University Ranking je aktuálne na 394. mieste. V prestížnom rebríčku Best Global Universities jej patrí 572. miesto a v QS World University Rankings je na 701. – 750. mieste. V rebríčku NTU Ranking (National Taiwan University Ranking) dosiahla významný úspech v predmete fyzika, keď sa v roku 2020 umiestnila na 252. priečke vo svete.