Predstavitelia univerzity a ministerstva školstva sa stretli k Plánu obnovy

Bratislava 27. apríla 2021: Dňa 26. apríla sa zúžené Predsedníctvo Akademického senátu UK, Vedenie UK a dekani a dekanky trinástich fakúlt UK stretli v historickej Aule UK so štátnym tajomníkom ministerstva školstva Ľudovítom Paulisom a riaditeľom odboru stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl ministerstva školstva Martinom Kanovským.


Predstavitelia Univerzity Komenského v Bratislave (UK) tlmočili zástupcom ministerstva tri zásadné pripomienky. V prvom rade je to požiadavka o navýšenie objemu prostriedkov pre vysoké školy v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Slovenské vysoké školy sú dlhodobo kriticky podfinancované. Vyčlenené finančné prostriedky len sťažka vykryjú existujúci investičný dlh vysokých škôl. V tomto kontexte je požiadavka na konkurencieschopnosť so svetom mimoriadne sťažená.

Druhou zásadnou požiadavkou je zachovanie princípov akademickej samosprávy, hlavne pri voľbách akademických funkcionárov. Demokratické voľby predstaviteľa univerzity by mali ostať zodpovednosťou vnútorných orgánov. Vzhľadom na historickú skúsenosť so zásahmi politických nominantov do fungovania vysokých škôl na Slovensku považuje Univerzita Komenského za mimoriadne dôležité túto akademickú výsadu zachovať. Univerzita sa nebráni väčšiemu otváraniu vonkajšiemu svetu, ani užšej spolupráci s predstaviteľmi decíznej sféry či priemyslu. Voľby najvyšších predstaviteľov vysokej školy i jej fakúlt by však mali ostať v rukách členov akademickej obce.

Do tretice UK nesúhlasila s pôvodnou formuláciou, ktorá za jeden z cieľov označuje zníženie počtu vysokých škôl ich núteným spájaním. Univerzita pozitívne prijíma stimuly pre spájanie univerzít do väčších klastrov, ktoré by však malo byť nenásilné, organické a evolučné. S násilným spájaním vysokých škôl Univerzita Komenského nesúhlasí.

Ministerstvo schválenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti spája s prijatím novely zákona o vysokých školách. Univerzita Komenského pokračuje v proteste proti tomuto návrhu novely a trvá na zachovaní akademických práv a slobôd. Pre univerzitu je zasahovanie do akademickej samosprávy neprípustné.

Rektor UK Marek Števček vyjadril vďaku štátnemu tajomníkovi Ľudovítovi Paulisovi za konštruktívnu debatu a dodal: „Ako človek vás prosím a ako rektor UK vás vyzývam, aby ste sa hlásili k hodnotám univerzít a pokračovali v boji za vysoké školstvo.“