Na UK vzniklo Centrum aktívneho starnutia

Bratislava 14. októbra 2021: Lepšia fyzická zdatnosť seniorov a zdravý spôsob života je zámerom nového Centra aktívneho starnutia na Univerzite Komenského v Bratislave. Centrum ponúka programy prevencie a podpory zdravia seniorov, profesionálny personál, ako aj vlastný výskum. Po 15 mesiacoch výstavby sa 19. októbra 2021 uskutoční jeho slávnostné otvorenie.


Centrum aktívneho starnutia je súčasťou Fakulty telesnej výchovy a športu UK a pôsobia v ňom odborníci fakulty a ambulantný telovýchovný lekár. Na základe individuálneho prístupu sa starajú o zlepšenie fyzickej zdatnosti a zdravia seniorskej populácie. Centrum disponuje pohybovým štúdiom, špecializovanou posilňovňou a bazénom. Priestory sú prístupné aj ľuďom so zníženou mobilitou.

„Väčšina súčasných fitnescentier, ktoré sú plné mladých zdatných ľudí, seniorov veľmi neláka, skôr odrádza. Ambíciou nášho centra je vytvoriť prívetivé prostredie, ktoré bude pod vedením skúsených inštruktorov poskytovať vhodné pohybové programy pre vyššie vekové skupiny vrátane osôb so zdravotnými obmedzeniami,“ hovorí garant projektu profesor Dušan Hamar. „V rámci centra máme ambície pôsobiť aj ako vzdelávacia inštitúcia zameraná na zdravý spôsob života a v neposlednom rade propagovať vhodné formy pohybovej aktivity na podporu zdravia a zlepšovanie kvality života seniorskej populácie,“ dodáva.

Odborníci centra upozorňujú na to, že primeraná pravidelná pohybová aktivita pôsobí preventívne. Vplýva pozitívne na zdravie, mobilitu a nezávislosť jedinca, rovnako zvyšuje sebaúctu a zlepšuje kognitívne funkcie. Má tiež pozitívny vplyv na chronické bolesti pohybového aparátu, minimalizuje riziko kardiovaskulárnych chorôb a v neposlednom rade znižuje priame i nepriame výdavky v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Okrem pohybových aktivít centrum ponúka aj vzdelávacie programy zamerané na manažment pohybovej aktivity v domácom prostredí, výživu seniorov a programy pre špecialistov z oblasti sociálnych služieb či geriatrie.

„Nevyhnutnosť pohybových aktivít seniorov zdôrazňuje aj WHO a tiež Národný program podpory zdravia na Slovensku. Mám radosť, že práve na Univerzite Komenského vzniklo prvé centrum svojho druhu v regióne. Teší ma, že seniori majú teraz možnosť absolvovať koordinované programy pod dohľadom našich kvalifikovaných odborníkov,“ uviedol rektor UK Marek Števček.

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko.