UK hľadá cesty, ako sa otvárať svetu: Privíta trinásť postdoktorandov zo svetových univerzít

Bratislava 26. novembra 2021: Univerzita Komenského v Bratislave prijala trinásť postdoktorandov, ktorých podporí sumou takmer štvrť milióna eur na rok. Mladí výskumní pracovníci z iných, najmä zahraničných vysokých škôl, strávia na UK postdoktorandský pobyt, počas ktorého budú riešiť grantové projekty základného a aplikovaného výskumu alebo vývoja na fakultách.


26. 11. 2021 09.06 hod.
Od: Oddlenie pre vonkajšie vzťahy RUK

Ide o novinku, ktorú Univerzita Komenského rozbehla v tomto roku po prvýkrát. Niektoré fakulty v menšom rozsahu postdoktorandské pobyty realizovali už aj v minulosti. Aktivita má podporiť mobilitu medzi vedeckými pracoviskami, ako aj zvýšiť atraktivitu vedeckej kariéry. Postdoktorand je absolvent doktorandského štúdia, ktorý získal titul PhD. Špičkové univerzity spravidla očakávajú, že takýto človek neostáva na pracovisku, kde titul získal, ale odchádza na inú univerzitu s cieľom nabrať ďalšie skúsenosti. Postdoktorandská skúsenosť býva medzistupňom medzi doktorandským štúdiom a získaním pozície výskumníka a prednášajúceho na univerzite.

Z Indie príde na pracovisko Fedora Šimkovica na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK Amina Khatun. Postdoktorandka bude na katedre jadrovej fyziky analyzovať experimentálne údaje s cieľom odhaliť neznáme základné vlastnosti neutrín, ktoré sú kľúčom k pochopeniu minulosti, súčasnosti a budúcnosti vesmíru. „Naša skupina aktívne spolupracuje na dvoch popredných svetových neutrínových experimentoch – Baikal-GVD na detekciu vysokoenergetických kozmických neutrín v jazere Bajkal a v JUNO experimente umiestnenom v podzemnom laboratóriu Jiangmen. Ten bude pozorovať antineutrína z dvoch jadrových reaktorov zo vzdialenosti 53 km, neutrína s pôvodom vo fúznych reakciách ľahkých jadier na Slnku a nízkoenergetické neutrína vznikajúce v zemskej atmosfére v dôsledku kozmického žiarenia,“ uvádza Amina Khatun. „Univerzita Komenského má živé prostredie pre vysokoškolské vzdelávanie a špičkový výskum,“ hovorí o svojej motivácii uchádzať sa o pobyt.

Medzi úspešnými kandidátmi sú mladí vedci do 35 rokov z Belgicka, Iránu, Francúzska, Indie, Poľska, Tunisu, Česka, ale i zo Slovenska.

Na pracovisko Radovana Šebestu nastúpil postdoktorand, ktorý bude rozvíjať syntézy katalyticky a biologicky aktívnych zlúčenín pomocou mechanochémie. „Na moderných univerzitách v zahraničí tvoria základ výskumnej kapacity doktorandi a postdoktorandi. Na Slovensku bol, bohužiaľ, donedávna postdoktorand prakticky neznámy pojem. Pritom je mimoriadne dôležité, aby na univerzitách dochádzalo k zdravej cirkulácii ľudí z iných univerzít aj krajín, čo prináša nové skúsenosti a myšlienky. Obohacuje to ako samotných výskumníkov, tak aj naše domáce prostredie. Preto hodnotím postdoktorandskú iniciatívu UK mimoriadne pozitívne a veľmi si prajem, aby pokračovala aj naďalej,“ povedal profesor Prírodovedeckej fakulty UK Radovan Šebesta.

Univerzita vyčlenila na podporu približne 700 000 eur a plánovala obsadiť celkovo až 21 pozícií v rozličných vedných oblastiach. Výberovým konaním nakoniec úspešne prešlo 13 uchádzačov. Najviac, šesť, ich bude pôsobiť na Prírodovedeckej fakulte UK, päť kandidátov prišlo na Fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK a po jednom kandidátovi pribudlo Filozofickej fakulte UK a Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. Ročne tak fakulty získajú 18 624 eur na mzdové náklady každého z postdoktorandov, čo predstavuje približne dve tretiny jeho platu. Zvyšnú časť hradí fakulta.

„Som rád, že už v prvom roku prejavilo záujem o zriadenie postdoktorandského miesta až osem našich fakúlt. Hoci sa nám nepodarilo obsadiť všetky pozície, som presvedčený, že je to dobrý začiatok. Verím, že počet týchto miest sa bude v ďalších rokoch len zvyšovať. Aj takýmto spôsobom sa čím ďalej, tým viac otvárame svetu,“ hovorí rektor UK Marek Števček.