UK súčasťou európskej superuniverzity: v Bratislave sa stretli zástupcovia deviatich univerzít projektu ENLIGHT

Bratislava 23. januára 2020: V Bratislave sa koná stretnutie zástupcov deviatich univerzít, ktoré idú spoločne podať projekt ENLIGHT umožňujúci študentom získať vzdelanie naraz na deviatich univerzitách.


Študenti získajú jedinečnú možnosť študovať naraz na viacerých univerzitách a vyskladať si štúdium podľa želanej expertízy. Takúto možnosť budú môcť využívať aj doktorandi či výskumníci. Kurikulá budú flexibilné a štúdium si budú môcť ušiť priamo na mieru. Takú predstavu má Európska komisia, ktorá chce, aby do roku 2024 vzniklo na území Európskej únie až 20 aliancií tvorených európskymi univerzitami.

Jednou z aliancií je konzorcium deviatich škôl, ktorého súčasťou je aj slovenská Univerzita Komenského v Bratislave. Jej partnermi sú Univerzita v Gente, Univerzita v Bordeaux, Univerzita v Uppsale, Univerzita v Groningene, Univerzita v Baskicku, Univerzita v Göttingene, Írska národná univerzita v Galway a Univerzita v Tartu. V súčasnosti aliancia pracuje na podaní projektu ENLIGHT (European university Network to promote quality of LIfe, sustainability and Global engagement through Higher education Transformation). V prípade úspechu tohto projektu vznikne niečo ako superuniverzita, ktorá posunie medzinárodnú spoluprácu na výrazne vyššiu úroveň. V tejto súvislosti sa v dňoch 22. – 23. januára 2020 koná v Bratislave pracovné stretnutie zástupcov deviatich univerzít. Podporu získali aj od veľvyslancov Írska, Holandska, Francúzska, Belgicka, Nemecka, Estónska a Španielska, s ktorými sa stretli včera v Primaciálnom paláci.

Ak bude konzorcium úspešné a projekt získa podporu, bude mať tri roky a 5 miliónov eur na to, aby pripravilo kurikulá. Vďaka aliancii ENLIGHT získajú študenti UK prístup k množstvu nových vzdelávacích mobilít od medzinárodných online-kurzov, cez letné školy, niekoľkomesačné študijné pobyty až po spoločné magisterské programy,“ približuje prorektor UK pre medzinárodné vzťahy Jozef Tancer. Aliancia bude založená na recipročnej mobilite, ktorá vďaka mobilite študentov, učiteľov a administratívnych zamestnancov zvýši vzájomnú internacionalizáciu. „Aliancia bude výrazne podporovať spoluprácu univerzity s neakademickým prostredím a reagovať tak vo výučbe na konkrétne výzvy spoločnosti,“ dodáva Jozef Tancer.

Dnešná univerzita musí byť silným hráčom v národnom, ale zároveň aj v európskom a medzinárodnom meradle. Vstup do takéhoto konzorcia prinesie našim výskumníčkam a výskumníkom, ale aj študentom a študentkám úplne nové možnosti, od inovatívnych formátov výmen po výskumnú spoluprácu. Ak napríklad doktorand zistí, že na jednej z našich partnerských univerzít mu dokážu lepšie pomôcť s výskumným projektom, bude môcť časť doktorandského štúdia absolvovať tam. Štúdium na Univerzite Komenského bude mať vďaka tejto iniciatíve čoraz medzinárodnejší charakter,“ povedal rektor UK Marek Števček.

Myšlienku spájania európskych univerzít prezentoval ako prvý francúzsky prezident Emmanuel Macron v roku 2017 na pôde Sorbonny v Paríži. Cieľom je prispieť ku konkurencieschopnosti európskych univerzít vo svete.