UK nesúhlasí s oklieštením akademických práv a slobôd

Bratislava 21. októbra 2020: Akademický senát UK (ďalej len AS UK) a Vedenie UK, ktoré zastupujú akademickú obec Univerzity Komenského v Bratislave, vyjadrujú zásadný nesúhlas s navrhovaným okliešťovaním akademických práv a slobôd, ktoré je formulované v dokumente „Moderné a úspešné Slovensko. Národný integrovaný reformný plán“ (zverejnenom 5. 10. 2020).


AS UK a Vedenie UK sa kategoricky ohradzujú proti zámeru obmedziť základné akademické práva a slobody, ktorých najvlastnejším prejavom je autonómne fungovanie akademickej samosprávy. Princípy legitímnych akademických prerogatív považujeme za imanentný odkaz stredovekých i novovekých európskych univerzít a znovuvybojovaný výdobytok Novembra 1989. K týmto odkazom sa hrdo hlásime, pretože na základe skúseností zo zlomových okamihov našej histórie sme hlboko presvedčení, že samosprávne princípy riadenia a fungovania vysokých škôl treba chrániť, zveľaďovať a rozumne posilňovať. Práve tieto princípy sú totiž zárukou humanizmu, altruizmu i ochrany ľudskej dôstojnosti v procese poznávania, vzdelávania a výskumu. Iba takto nastavené univerzitné a vysokoškolské prostredie je spôsobilé pozitívne vplývať na hodnotové nastavenie celej spoločnosti, čo sa v dnešnej dobe javí byť možno dôležitejšie, než kedykoľvek predtým.

Rovnováha síl v súčasnej demokratickej spoločnosti postmoderného typu je priveľmi krehká na to, aby sme hazardovali so základnými piliermi systému, ktorý sa v minulosti osvedčil ako akcieschopný a rozhodujúci element v bojoch o základné smerovanie Slovenskej republiky. AS UK a Vedenie UK sa týmto vyhlásením pripájajú k vyhláseniam troch najvyšších predstaviteľov UK (predsedníčky AS UK, predsedu Správnej rady UK a rektora UK) zo dňa 3. 9. 2020, Slovenskej rektorskej konferencie zo dňa 6. 10. 2020 a Rady vysokých škôl zo dňa 8. 10. 2020, čím reagujú aj na vyhlásenú výzvu Predsedníctva RVŠ zo dňa 16. 10. 2020. AS UK a Vedenie UK vyzývajú kompetentné orgány na zásadnú spoločenskú a odbornú diskusiu o podobe zachovania akademických práv a slobôd, ako aj o účinných prostriedkoch zvýšenia úrovne univerzitného vzdelávania a vedeckého výskumu na Slovensku a ich zapracovania do zámerov vytýčených v spomínanom dokumente.