Noví docenti a jeden profesor obhajovali svoje tituly online

Bratislava 22. mája 2020: Život na Univerzite Komenského aj v čase koronakrízy pokračuje, len sa presunul do online priestoru. Okrem výučby sa na diaľku konajú porady i zasadnutia akademických orgánov. Minulý týždeň sa uskutočnili prvé online habilitácie a inaugurácia, a to na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Ide o proces obhájenia a dosiahnutia titulu docent alebo profesor.


Inauguračná prednáška sa za bežných okolností koná na zasadnutí vedeckej rady fakulty. Úspešní kandidáti neskôr titul obhajujú pred Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa koná pred členmi vedeckej rady fakulty, ktorá návrhy na udelenie titulu docent schvaľuje. Tento proces bol zachovaný podľa právnych predpisov a vnútorných predpisov Univerzity Komenského s jednou zmenou, a to že sa členovia vedeckej rady, členovia príslušných komisií spolu s oponentmi a kandidáti na titul stretli vo virtuálnom priestore.

Právnici tak minulý týždeň zrealizovali proces obhájenia titulu štyroch docentov (správne právo, rímske právo, teória a dejiny štátu a práva) a jedného profesora (obchodné a finančné právo). Kontinuálne menovanie nových docentov a profesorov je dôležité pre úspešné fungovanie vysokej školy. Ak chceme v európskom priestore za prísnych štandardov udržať klasické aj moderné právnické odbory a udržať tak európske trendy, musíme sa neustále priebežne snažiť zlepšovať,“ vysvetľuje dekan Právnickej fakulty UK Eduard Burda.

Z technického hľadiska bolo prioritou zabezpečiť online hlasovanie, ktoré muselo byť tajné a súčasne vyžadovalo prihlásenie, aby hlasovali iba oprávnené osoby a každá mohla hlasovať len raz. Zasadnutie fyzicky nekontaktnou formou prináša aj nemálo výhod vrátane toho, že zahraniční odborníci nemusia cestovať. Vďaka online forme sa takto na zasadnutí zúčastnili členovia z Českej republiky. Dekan chváli šetrenie času či dokonca vyššiu účasť.

„Napriek súčasnému uvoľneniu opatrení si myslím, že v najbližších mesiacoch je najlepším riešením realizovať zasadnutia týmto spôsobom. A to aj vzhľadom na to, že v komisiách zvyknú sedieť najskúsenejší odborníci, ktorí sa vekom radia k najzraniteľnejšej skupine,“ hovorí dekan Eduard Burda. Chcel by, aby sa online rokovania stali bežnou súčasťou života aj po skončení pandémie.

„Kríza spôsobená novým koronavírusom nás prinútila improvizovať a v rekordne krátkom čase previesť všetky naše procesy do online prostredia. Po prednáškach, skúškach, štátniciach či akademických orgánoch sme si prvýkrát vyskúšali aj rokovanie vedeckej rady v režime online,“ povedal rektor UK Marek Števček. „Univerzita Komenského sa dokázala rýchlo adaptovať. Niečo z toho, čo sme sa naučili v režime online, určite využijeme aj v budúcnosti, napríklad dištančná prítomnosť zahraničných expertov na prednáškach či vo vedeckých radách môže akademickú prácu významne obohatiť. V súčasnosti sa však hlavne pripravujeme na návrat do normálneho režimu a veľmi sa na to tešíme, keďže fyzická prednáška či vedecká rozprava tvárou v tvár sú základom univerzitného vzdelávania,“ dodal rektor UK.

Niekoľko ďalších dištančných habilitácií a inaugurácií pripravia právnici do júla a túto formu využijú aj ich kolegovia na Pedagogickej fakulte UK v júni. Rokovania univerzitnej Vedeckej rady UK aj univerzitného akademického senátu by však už mali prebehnúť prezenčne v duchu najlepších akademických tradícií.