Tlačová konferencia: Výskum pre nové diagnostické a terapeutické postupy súvisiace s apokrinnými ochoreniami

28. apríla 2011 o 14.00 hod.; Prírodovedecká fakulta UK, prezentačné centrum AMOS


19. 04. 2011 16.43 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Pozývame Vás na tlačovú konferenciu:

Výskum pre nové diagnostické a terapeutické postupy súvisiace s apokrinnými ochoreniami


Kedy? 28. apríla 2011 (štvrtok) o 14.00 hod.
Kde? Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, pavilón B-1, prezentačné centrum AMOS (miestnosť č. 313)

Zámerom tlačovej konferencie je informovať verejnosť o pokrokoch v prebiehajúcom výskumnom projekte Výskum pre nové diagnostické a terapeutické postupy súvisiace s apokrinnými ochoreniam, ktorý je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu EHP a práve končí jeho implementačné obdobie. Jedným z kľúčových cieľov projektu bolo získanie nových poznatkov v biomedicínskom výskume pre ich následný prenos do zdravotníckej praxe. Projekt sa orientuje na problematiku apokrinných ochorení, t. j. chorôb súvisiacich s poruchami netypického a doposiaľ neprebádaného spôsobu sekrécie. Viacero ekzematóznych i nádorových ochorení kožného pôvodu je sprevádzaných zásadnými zmenami v apokrinnej sekrécii, avšak bez akéhokoľvek poznania jej etiológie a príčin. Jedným z primárnych cieľov bolo a je identifikovať príčiny apokrinnej sekrécie na molekulárnej úrovni a položiť základy jednoznačnej definície tohto procesu. Spolu s analýzou vzoriek od pacientov s vybratými diagnózami sa riešiteľský kolektív snaží stanoviť molekulárne markery tohto procesu. Projekt, ktorý bude mať 5-ročné monitorovacie obdobie, sa rieši komplexne metódami biochémie, genetiky, molekulárnej biológie, ale najmä proteomiky a genomiky. 
Projekt sa stal dobrým príkladom, ako môže nezávislý základný výskum viesť k rozvoju aplikovaného bádania orientovaného na veľmi konkrétny okruh ochorení. Projekt je založený na spolupráci medzi výskumnými inštitúciami PriF UK, SAV a klinickými pracoviskami, ako aj so zahraničnými partnermi v Nórsku, Nemecku a Českej republike a sú do neho zapojení nielen erudovaní vedeckí pracovníci, ale tiež mladá generácia v podobe postdoktorandov, PhD. študentov a diplomantov. 

 

Bližšie informácie:

Prof. RNDr. Daniel Vlček, DrSc.
koordinátor projektu
Tel.: +421 2 602 96 432
E-mail: daniel.vlcekfns.uniba.sk

RNDr. Robert Farkaš, CSc.
vedúci riešiteľ projektu
Tel.: +421 2 547 72 216
E-mail: ueenfarkunix.savba.sk

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
http://www.fns.uniba.sk/