Quo vadis, univerzitné vzdelávanie?

Bratislava, 1. 10. 2011: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PdF UK) organizuje počas roka 2011 - pri príležitosti 65. výročia svojho založenia - množstvo podujatí. Dňa 29. 9. 2011 pripravila v priestoroch Kongresového centra Družba UK dve medzinárodné podujatia.


01. 10. 2011 18.47 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Počas celého dňa prebiehala vedecká konferencia pod názvom Quo vadis, univerzitné vzdelávanie, veda a výskum v odboroch spojených s prípravou pedagógov, logopédov, sociálnych a poradenských pracovníkov? Záštitu nad konferenciou prevzala premiérka SR prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. Podujatie otvorili minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ing. Eugen Jurzyca, rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., a dekanka Pedagogickej fakulty UK prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.

„Od svojho počiatku bola fakulta kreovaná tak, aby plnila spoločenské poslanie v oblasti prípravy pedagógov pre rôzne druhy, typy a stupne škôl a zariadení či inštitúcií, ktoré realizujú edukačné alebo poradenské činnosti,“ konštatoval vo svojom príhovore rektor UK prof. Karol Mičieta. „Rok 65. výročia Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského je aj rokom revitalizácie, ku ktorému vedenie fakulty pristúpilo v snahe stať sa konkurencieschopnou vzdelávacou inštitúciou poskytujúcou jedinečné odbory,“ uviedol počas otvorenia konferencie rektor UK.

Jednotlivé pracoviská fakulty sa na konferencii venovali vo svojich príspevkoch aktuálnym trendom v univerzitnom vzdelávaní v pedagogických a humanitných odboroch. Počas podujatia vystúpili a odprezentovali svoje umelecké aktivity študenti a pedagógovia katedier hudobnej a výtvarnej výchovy. 

Súbežne s konferenciou prebiehalo stretnutie Asociácie dekanov pedagogických fakúlt zo Slovenska a Českej republiky. Účastníci v zastúpení všetkých fakúlt diskutovali o aktuálnej situácii s ohľadom na meranie a zvyšovanie výkonnosti pedagógov a vedeckých pracovníkov, ako aj manažovanie a riadenie z pozícií vyššieho manažmentu pre tento typ vysokých škôl v kontexte prebiehajúcich legislatívnych zmien. Viacerí dekani a dekanky potvrdili nevyhnutnosť flexibilne reagovať na čoraz rýchlejšie zmeny socio-legislatívno-ekonomického prostredia aktívnym  využívaním moderných nástrojov riadenia, manažmentu, monitoringu a evaluácie ľudských zdrojov, ekonomických parametrov a prvkov environmentu.

Asociácia dekanov pedagogických fakúlt Slovenskej a Českej republiky vydala na svojom stretnutí vyhlásenie, ktoré adresovala ministrovi školstva vedy, výskumu a športu SR Eugenovi Jurzycovi, ministrovi školstva mládeže a telovýchovy ČR Jozefovi Dobešovi, predsedovi Akreditačnej komisie SR Ľuborovi Fišerovi a predsedníčke Akreditačnej komisie ČR Vladimíre Dvořákovej.

Ako uviedla dekanka PdF UK prof. Alica Vančová: „Stretnutie Asociácie dekanov sa na pôde našej fakulty organizovalo prvýkrát. Som poctená účasťou predstaviteľov pozvaných pedagogických fakúlt. Otvorili sme možnosti spolupráce v mnohých oblastiach. Takisto som rada, že príspevky na konferencii mali vysokú úroveň a dôstojne tak prispeli k oslavám 65. výročia založenia fakulty.“


Bližšie informácie:

Marek Kmeť
manažér pre stratégie
Pedagogická fakulta UK