Právnická fakulta UK si pripomenie 90. výročie činnosti

19. októbra 2011 o 12.30 hod., Aula UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava (1. poschodie)


11. 10. 2011 08.48 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Dňa 19. októbra 2011 (v stredu) o 12.30 hod. sa v Aule UK uskutoční slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) - pri príležitosti 90. výročia činnosti fakulty.

Program:

1. Otvorenie
2. Prejav prof. JUDr. Pavla Kubíčka, CSc., dekana PraF UK
3. Príhovor prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., rektora Univerzity Komenského v Bratislave
4. Odovzdanie pamätných medailí
5. Kultúrny program
6. Ukončenie slávnostného zasadnutia Vedeckej rady PraF UK