Fínsky jazyk - celoslovenská novinka na Filozofickej fakulte UK

Bratislava, 3. októbra 2011: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) ponúkla študentom v akademickom roku 2011/2012 nový študijný program - fínsky jazyk a kultúru v kombinácii v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo.


03. 10. 2011 08.00 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Na slovenských vysokých školách sa program fínčina doteraz nevyučoval. „Záujem o tento jazyk a kultúru sme však mohli pozorovať pri ponuke kurzov fínskeho jazyka a kultúry ako voliteľných predmetov v rámci študijných programov hungarológie a maďarského jazyka na našej fakulte. Vybudovala sa tu teda určitá odborná kapacita, ktorá umožnila otvorenie samostatného študijného programu rozširujúceho diapazón jazykových štúdií a interkultúrnych kontaktov aj o túto osobitú jazykovú špecializáciu v rámci ugrofínskych jazykov,“ uviedla doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD., prodekanka FiF UK.

Fínčinu ako jazykovú špecializáciu otvorila FiF UK v 4 študijných programoch - v kombinácii s anglickým, maďarským, nemeckým a slovenským jazykom s celkovým  počtom 18 prijatých uchádzačov. Najvyšší záujem bol o kombináciu s angličtinou. „Štúdium fínčiny zahŕňa nielen teoretickú a metodologickú prípravu v oblasti teórie prekladu, ale aj tréning praktických prekladateľských a tlmočníckych zručností v ich aplikácii v jazykovej špecializácii. Súčasťou štúdia je aj budovanie poznatkov o reáliách, kultúre a dejinách Fínska, kultúrnych a jazykových špecifikách,“ dodala prodekanka FiF UK. Na výučbe sa podieľajú skúsení pedagógovia z Katedry maďarského jazyka a kultúry FiF UK, posilnení zahraničnými lektormi.

V ponuke unikátnych jazykových štúdií bude fakulta pokračovať aj v ďalšom akademickom roku (2012/2013). K japončine a čínštine, ktoré začala otvárať v nedávnych  rokoch, pribudnú aj kórejské štúdiá. Novým programom budú aj stredoeurópske štúdiá, ktorých výučba bude v anglickom jazyku.

„Nové študijné programy, z ktorých mnohé patria medzi celoslovenské rarity, sú dôkazom toho, že Univerzita Komenského v Bratislave sleduje celospoločenský trend. Uvedomujeme si význam medzinárodnej spolupráce a potrebu jej neustáleho rozvoja,“ skonštatoval prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK.

Nový študijný program fínčina ponúkla FiF UK v akademickom roku, v ktorom si pripomína 90. výročie svojho založenia. Celofakultné oslavy tohto jubilea sa uskutočnia v dňoch 24. a 25. októbra 2011. Ich súčasťou bude slávnostné zasadnutie Vedeckej rady FiF UK, počas ktorého budú ocenené osobnosti, ktoré sa najviac zaslúžili o rozvoj fakulty. Dňa 24. októbra 2011 bude v priestoroch historickej budovy UK otvorená aj výstava o histórii i súčasnosti fakulty. K výročiu vydáva fakulta aj reprezentačnú publikáciu 90 rokov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.