Univerzita Komenského v Bratislave otvorila 93. akademický rok

Bratislava, 19. septembra 2011: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) slávnostne otvorila v poradí 93. akademický rok. Na slávnostnom zhromaždení akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 19. septembra od 11.00 hod. v Aule UK, sa zúčastnili aj Dušan Čaplovič, predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Milan Čič, vedúci Kancelárie prezidenta SR.


19. 09. 2011 13.21 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., vo svojom prejave osobitne privítal nových študentov UK. Ako uviedol: „Je potešujúce, že naša univerzita je stále atraktívnym miestom pre získanie vysokoškolského vzdelania nielen pre študentov zo Slovenskej republiky, ale stáva sa stále viac atraktívnou aj pre zahraničných študentov.“

V novom akademickom roku prijala UK na 1. stupeň štúdia 9413 študentov, na 2. stupeň štúdia 2507 študentov a na spojený stupeň 2510 študentov. Fakulty UK ponúkli študentom aj niekoľko nových študijných programov, akými sú napríklad fínsky jazyk a kultúra v kombinácii v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo na Filozofickej fakulte UK, liečebná pedagogika v magisterskom stupni na Pedagogickej fakulte UK či pôrodná asistencia na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine (JLF UK). Na JLF UK bol obnovený aj študijný program verejné zdravotníctvo. Niekoľko fakúlt UK začalo poskytovať niektoré študijné programy, ktoré boli doposiaľ len v dennej forme, aj v externej forme.

Rektor UK sa vo svojom príhovore na slávnostnom otvorení nového akademického roka nevyhol ani otázke financovania vysokého školstva: „Univerzitné vzdelávanie, ktoré musí byť založené na kvalitnom výskume, sa nedá robiť bez adekvátnych finančných prostriedkov. Univerzita Komenského a jej elity dlhodobo upozorňujú exekutívu a verejnosť na podfinancovanie vysokého školstva a vedy na Slovensku. To je spojené aj s relatívne rovnostárskou podporou všetkých, kde aj tí najlepší poberajú z verejných zdrojov len o čosi viacej ako najslabší.“ Ako však dodal, univerzita bude i naďalej hľadať dotačné zdroje – predovšetkým v projektovej činnosti, ale aj zvýšením podielu mimorozpočtových prostriedkov. „Univerzita musí dokázať svoje výstupy, pokiaľ sú hodnotné, nielen odovzdať, ale aj finančne zhodnotiť. Napriek tomu, že si uvedomujeme, že je to dlhodobý proces, na UK sme už začali budovať systémovú a organizačnú podporu technologického transferu,“ dodal prof. K. Mičieta, rektor UK. 

Nový - v poradí 93. akademický rok, ktorý v pondelok 19. septembra 2011 UK otvorila, sa bude niesť v znamení osláv – 90 rokov oslávia Právnická fakulta UK i Filozofická fakulta UK, 75 rokov vzniku si pripomenie Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 65 rokov Pedagogická fakulta a 20 rokov Fakulta managementu UK.

 

Otvorenie akademického roka 2011/2012 v Aule UK

Otvorenie akademického roka 2011/2012 v Aule UK

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., otvoril v poradí 93. akademický rok na UK.

Na slávnostnom otvorení akademického roka sa zúčastnili aj (zľava) Dušan Čaplovič, predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Milan Čič, vedúci Kancelárie prezidenta SR a Mária Záthurecká, kvestorka UK.

Otvorenie akademického roka 2011/2012 v Aule UK

O hudobný program sa postaral spevokol Ichthys z Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK.

Foto: Marian Kukan

Viac fotografií nájdete na: www.facebook.com/Comenius.University