Univerzita Komenského si v novom akademickom roku pripomenie 5 významných výročí

Bratislava, 12. septembra 2011: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) oslávi v novom akademickom roku 2011/2012 päť významných výročí. 90 rokov oslávia Právnická fakulta UK i Filozofická fakulta UK, 75 rokov vzniku si pripomenie Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 65 rokov Pedagogická fakulta a 20 rokov Fakulta managementu UK.


12. 09. 2011 08.15 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Právnická fakulta UK začala pôsobiť od akademického roku 1921/1922. Za deň zrodu fakulty ako vedecko-pedagogickej ustanovizne sa považuje 24. október 1921, kedy sa na fakulte začalo prednášať.

V akademickom roku 1921/1922 začala pôsobiť aj Filozofická fakulta UK. Prednášky, ktoré fakulta ponúkla od polovice októbra 1921, boli určené pre prvých 30 riadnych a 34 mimoriadnych poslucháčov.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK ako jedna z dvoch bohosloveckých fakúlt UK si v tomto roku pripomenie 75. výročie vzniku fakulty. Zo zväzku UK bola v roku 1945 vyčlenená a opätovne sa stala jeho súčasťou po spoločenských zmenách v roku 1990.

Ďalšie významné výročie – 65 rokov – si v novom akademickom roku pripomenie aj najstaršia pedagogická fakulta na Slovensku – Pedagogická fakulta UK. Od svojho vzniku v roku 1946 bola kreovaná tak, aby plnila spoločenské poslanie v oblasti prípravy pedagógov pre rôzne druhy škôl a zariadení.

Fakulta managementu UK, ktorá patrí medzi najmladšie fakulty UK, vznikla v roku 1991 a už v akademickom roku 1991/1992 boli na štúdium prijatí prví uchádzači. Učebné plány fakulty boli pripravované tak, aby sa čo najviac približovali učebným plánom vo svete uznávaných Business Schools.

„Výročia našich fakúlt sú pre nás povzbudením a potvrdením skutočnosti, že tieto miesta vzdelanosti nevznikli zo zištných dôvodov, ale motívy ich vzniku boli vždy koncipované tak, aby prinášali osoh nielen univerzite, ale aj celej spoločnosti,“  skonštatoval prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave.

V poradí 93. akademický rok otvorí Univerzita Komenského v pondelok 19. septembra 2011 o 11.00 hod. v Aule UK na slávnostnom zhromaždení akademickej obce UK.